Neolit

Neolit

 • Neos = „nový“
 • Nové opracování kamene – člověk je zručnější – detailnější opracování, broušení
 • Neolitická revoluce = změn způsobu hospodářství – člověk se stává zemědělcem – výrobní hospodářství
 • Dělba práce – změna struktury společnosti (stratifikace, hierarchie), podle lidské činnosti: lovci, sběrači, zemědělec (věnuje se pěstování), řemeslník – rozvoj (formování) řeemsla; např. keramika, broušené nástroje, u vyspělých národů metalurgie (kovolitectví)
 • V důsledku neolitické revoluce dělba práce; páteří společnosti zemědělec a řemeslník
 • Společnost se trvale uazuje na jednom místě
 • Počátek (zrození) obchodu – tzv. výměnný obchod
 • Nerovnoměrný vývoj (diferenciace) v rámci tehdejšího světa (nejvyspělejší byl Blízky východ)
Hospodářství:
 • Člověk nově získává zemědělskou půdu žďářením
 • Pěstovány obiloviny a základní zelenina (např. luštěniny, zelí, cibule)
 • Lov = doplňková součást života
 • Domestifikace = zdomácnění dříve divokých zvířat (hovězí dobytek, prase, ovce, pes atd.)
 • Kolonizace = rozšiřování území obývaného člověkem; záměrné osidlování neosídlených prostorů
Sídliště:
 • Stálá sídliště
 • Domy hliněné nebo ceodřevěné
 • Obdélníkové půdorysy domů
 • Dvě části (obytná a pracovní)
 • V obytné části často i ohniště
 • Častý typ domu – polozemnice (dům částečně zapuštěný do země)
 • Začíná se klást důraz na obranu – staví se např.obranný příkop
Společnost:
 • Typický matriarchát (kult Velké matky)
 • do popředí se dostává muž jako živitel
 • O chod společnosti se stará tzv. rada starších (privilegovaná vrstva společnosti)
Kulturní a duchovní život:
 • Náboženství – animismus & démonismus
 • Symboly, které představují mužskou sílu (např. býk)
 • Falický symbol (mužský úd)
 • Vyšší úcta k mrtvím – převládá kosterní pohřbívání
 • Keramika – linearní kultura apod, lehce zdobená, vypíchaná keramika
 • Přechod matriarchátu v patriarchát
reklama