Palestina (Kanaán)

Palestina (Kanaán)

 • Cca 4000 let př. n. l. – Semitské kmeny (nezakládají stát)
 • 13. stol. př. n. l. Semité vytlačováni novými národy – Hebrejsko-izraelské kmeny (12 kmenů – 12 je pro židy významné číslo)
 • Asimilace Semitů
Hebrejsko-izraelské kmeny
 • Necentralizovaný stát – žijí v kmenových svazech – v čele Soudce = soudcovské období
 • Židé pronásledováni – musí se bránit nepřátelům
 • Nejvýznamnější nepřátele byli Pelištejnci
 • 11. stol. př. n. l. první panovník Saul z židovského kmene Benjamín – 1025 př. n. l. ovládl za vojenské zásluhy 12 kmenů => židé se začínají formovat jako jeden národ
 • Od konce 11. stol. př. n. l. tzv. Královská doba
 • Král David = nástupce Saula – stává se oficiálním zakladatelem královské dynastie (jeho dynastie vládne až do 6. stol. př. n. l.
 • Vzniká židovský stát, židovské království
 • Položil základy vlády
 • Sídelní město = Jeruzalém
 • Král David – dobrá vojenská politika – ustaly útoky nepřátel
 • Nárazníkový prostor Egypta, Sýrie
 • Židé nejsou expanzivní
 • Nástupcem Davida byl král Šalamoun (970 – 930 př. n. l.)
Šalamoun
 • Byl výborný diplomat – vybudoval přátelské vztahy s Egyptem a Sýrií
 • Zlepšuje administrativu
 • Zákony ku prospěchu všeho obyvatelstva
 • Základ sociální politiky
 • Rozdělil území na menší správní celky
 • 930 př. n. l. rozpad židovského státu na 2 části
1) Judea (Judsko)
 • Centrum = Jeruzalém
 • Zůstává vládnout Davidův rod
2) Izrael
 • Hlavním centrem = město Samaří
 • Střídání vlád různých dynastií
 • Neudržela svou nezávislost – 8. stol. př. n. l. podrobena Novobabylonskou říší
 • 587 př. n. l. první diaspora
 • 539 př. n. l. dobytí Novobabylonské říše Perskou říší = zdánlivé osvobození židů (Judsko součástí Perské říše – pod správou Perského panovníka)
 • Do 20. století n. l. židé neobnovili svou nezávislost
 • Po vytlačení Peršanů pod nadvládou říše AlexandraMakedonského
 • Do 1. století př. n. l. – součástí Seulekovské říše
 • Od 1. stol. př. n. l. pod nadvládou Římské říše – do roku 64 n. l. částečná svoboda, Římané ponechávají toleranci. Od roku n. l. pevněji připoutána k Římské říši – Herodes Veliký = panovník dosazený Římem, krutý k židovskému obyvatelstvu – časté protiřímské bouře => z Judei římská provincie – musejí přijmout římské zvyky.
 • 66 – 70  n. l. Židovské války (roku 70 porážka židů) – rozboření Šalamounova chrámu v Jeruzalémě – zbylo pouze obvodové zdivo (tzv. Zeď nářků). Vedli je císaři Vespasianus a Titus (nechal po nich postavit vítězný oblouk).
 • 14. května 1948 vyhlášen samostatný stát Izrael – do té doby žili židé v diaspoře (ortodoxní židé zastávají názor, že diaspora trvá do doby než bude obnoven Šalamounův chrám)
Náboženství:
 • Judaismus
 • Od 2. tisíciletí př. n. l.
 • Nejstarší monoteistické náboženství (víra pouze v jednoho boha)
 • Velice důležitá úloha (sjednocujíící prvek) – položilo základ budoucího židovského státu
 • Označení Boha = Hospodin, Jahve
 • Nespodobitelný!
 • Styk s Bohem skrze morální pravidla (Desatero božích přikázání)
 • Formulují svůj národ, jako národ Vyvolený – důkazy staví na překážkách v průběhu dějinseslaných Bohem tím, že je splní bez ztráty víry.
 • Posvátné texty = Starý zákon (hebrejský název = Mikrá)
Starý zákon:
 • Podle židů = smlouva s kterou uzavřel Mojžíš s Bohem na hoře Sinaj
 • Starý zákon = soubor spisů
 • Základem = Tóra (5 knih Mojžíšových) – dějiny židovského národa
 • Proroci – proroctví do budoucna (narodí se Mesiáš – vykupitel židovského národa)
 • Spisy – žalmy, přísloví, Píseň písní
 • Není to důvěryhodný historický pramen
 • Psán v hebrejštině, některé pasáže psány v Aramejštině
Existence antijudaismu
 • téměř starý jako judaismus
 • Odpor k judaismu – pramenilo z toho pronásledování židů – antisemitismus (biologická nenávist k židům, pokřivené předsudky) až ve druhé polovině 19. století n. l.
 • Holokaust proti židovskému národu – v období nacistického německa a 2. světové války
 • Šoa = židovský název holokaustu
 • Genocida = vyvražďování
reklama