Perská říše

Perská říše

 • Od 2. tisíciletí př. n. l.
 • Z dnešního pohledu: Írán (základ = oblast Perského zálivu), Afghánistán, Pákistán
 • Méně vhodná oblast pro zemědělství (méně úrodná) – hornaté prostředí, suché oblasti, tepi – zemědělství zde ale existovalo
 • Oblast vhodná k životu – dostatek rud a vody
 • Obživa: řemesla spjatá s těžbou rudy např. šperkařství, kovářství, kovotepectví, hutnictví, metalurgie, kovorytectví
 • Dobré podmínky pro obchod
 • Pastevectví
 • 2. tisíciletí př. n. l. zakládají Íránské kmeny sídelní město Pasargady (nejvýznamější památky např. hrobka Kýra Velikého)
 • Postavení Perské říše do 6. stol. př. n. l. nepříliš významné
 • 1. tisíciletí př. n. l. se stává vazalem některých okolních říší, např. Lýdská říše, Médská řiše
 • 559 – 530 př. n. l. panovník Kýros II. Veliký – vymaní se z původních hranic (expanze)
 • Kýros Veliký je považován za zakladatele Perské řiše – zbavuje se vazalství – poráží Médskou říši. 547 – 546 př. n. l. se dostává na Západ až k Černému moři (porážka Lýdské říše) – dostávají se do kontaktu s Řeckem – resp. s Řeckými osadami (např. Byzantion – dnešní Istambul)
 • 546 př. n. l. rozvrátili Lýdskou říši
 • 539 př. n. l. rozvrátili a podmanili si Novobabylonskou říši – dobývají Jeruzalém – osvobození židů a obnova židovského království – Kýros II. Veliký sjednotil Přední východ
 • 525 př. n. l. nastupuje jeho syn Kambýses, navazuje na úspěchy svého otce
 • 525 př. n. l. si podmaňuje Egyptskou říši (Egyptské království)  – bitva u Pelusionu [Pelusia] – porážka Egypťanů, Pesrká říše se stává nejmocnější říší světa
 • Kambýses ve sporu s vysokými důstojníky (opozice) – 522 př. n. l. Kambýses odstraněn, na jeho místo nastupuje nový panovník Dareios I.
Dareios I.
 • 522 – 486 př. n. l.
 • Po nástupu nechá zlikvidovat strůjce povstání – upevní si pozici
 • Stabilizoval vládu perského panovníka
 • Na počátku se věnoval správě státu
Správní reformy:
 • Rozdělil Perskou říši na satrapie – v čele byli satrapové (hlavní funkce, plnili rozkazy panovníka, výběrčí daní, soudci atd.)
 • Posiloval bezpečnost – vytváří speciální jednotky na svou ochranu – elitní oddíl (Kralovská garda)
 • Poslové – vybudoval síť poslů (oči a uši panovníka), putovali po celé zemi, podávali panovníkovi zprávy atd.
Hospodářské reformy:
 • Stát investuje peníze do obchodu – stavba silnic, bezpečnější cesty, mezinárodní obchod
 • Podpora říčního a mořského obchodu
 • Snaha zkvalitnit hospodářskou situaci
 • Během jeho vlády ražba zlatých mincí
Expanze:
 • Hlavně na západě, proti Řekům – klasické Řecko, po všech stránkách v 5. století př. n. l. na vrcholu
 • Rivalita mezi Peršany a Řeky – politický konkurent
 • Pro peršany nebezpeční – peršané si je proto chtějí podmanit
 • Na konci 6. stol. př. n. l. Řecké osady na západě Perské říše začínají povstávat proti Perské říši – povstávají proti místním satrapům, odmítají despocii
 • 500 př. n. l. povstání v Míletu – Řekové povstali proti satrapům, požádají o pomoc Spartu a Athény, Sparta odmítá a než dorazily posily z Athén, tak byl Míletos dobyt – Athéňané zničili a vyplenili Sardy – Dareios I. zuří
 • 492 př. n. l. vysílá proti Řekům 1. trestnou výpravu, většina lodí je zničena bouří
 • 490 př. n. l. 2. trestná výprava = počátek řecko-perských válek (490 – 449 př. n. l.)
 • 486 př. n. l. Dareios I. umírá
Kultura:
 • Vyspělé umění
 • Architektura – zejména zikkuraty (u paláců, chrámů)
 • Kulturná centra – Persepolis, Pasargady, Susa (zde byl ukryt zlatý poklad perských králů)
 • Bohatá sochařská výzdoba – perské zoomorfní hlavice (reprezentovali motiv zvířete
 • Reliéfní výzdoba
Náboženství:
 • Polyteistické, přírodní síly, démonismus
 • 7. století př. n. l. náboženské reformy – reformátor Zarathuštra – monoteismus – Bůh dobra a zla, vytváří kult boha
 • Popisuje dílo Avesta
reklama