Starověké Řecko

Starověké Řecko

 • 2000 let př. n. l. – Achájové
 • 1200 let př. n. l. – Dórové
 • 1200 let př. n. l. – Ionové
 • Přicházejí ze severu a usidlují se na Peloponéském poloostrově
Minojská kultura:
 • 2000 – 1400 let př. n. l.
 • Vznikla na Krétě
 • dodnes nerozluštěné písmo
 • Kultura na vysoké úrovni
 • Hodně přebírali civilizační dovednosti od Egypta
 • Palácové hospodářství – např. paláce ve městě Knossosa Faistos
 • Vyspělý námořní obchod
 • Vyváželi především zemědělské produkty (např. víno, olej)
 • Dováželi kovy
 • Kanalizace, koupelny
 • Paláce neměly hradby
 • Typický znak: rozšiřující se sloup
 • Kolem roku 1700 př. n. l. velké zemětřesení – zboření paláce
 • 1400 let př. n. l. zemětřesení, vojenské výpravy Achájů – rozvrat Minojské kultury
Tři druhy písma:
 1. Hieroglyfy (cizí písmo)
 2. Lineární písmo typu A (vlastní, nerozluštěné)
 3. Lineární písmo typu B (Pro řečtinu)
Náboženství:
 • Původně uznávali  bohyni Matku Zemi
 • Převzali Řecké bohy
 • Býk = posvátné zvíře
 • Hry – přeskoky přes býka
 • Nazývá se podle nejslavnějšího mýtu odehrávajícího se na Krétě – Král Mínoa má syna s býčí hlavou – Mínotaurus – uvězněn v labyrintu
Mykénská kultura:
 • 2000 – 1200 let př. n. l.
 • Achájové převzali vládu nad Peloponéským poloostrovem
 • 1400 př. n. l. „zlaté období“ – vrchol civilizace
 • Zdatní mořeplavci
 • Achájové drsní válečníci, paláce obehnány hradbami – tzv. kyklopské zdi
 • Válčili i mezi sebou
 • Zachovaly se např. hroby králů (tzv. šachtové hroby) – luxusně zařízené, nechávali mrtvým dělat posmrtné masky
 • Největší pevnost ve městě Mykény
 • Hrady Sparta, Athény
 • Nejslavnější architektonický prvek: Lví Brána v Mykénách – nejstarší sochařská výzdoba v Evropě – 2 sochy lvů
 • 1200 let př. n. l. zánik Mykénské kultury – příchod vlny Dórů dolů na jih – porazili Acháje nebo se s nimi smýsili. Dominovali na pevninském Řecku.
 • Ionové především na ostrovech
 • Do roku 1200 př. n. l. po rozvratu říše Achájů „doba temna“ (1200 – 800 př. n. l.) – minimální poznatky, kultura uvržena několik století nazpět
 • Vznikly Homérovy eposy Illias a Oddysea
 • Trojská válka – 1200 př. n. l. Troja skutečně zničena – tzv. Homérské období
Doba Archaická:
 • 800 – 600 let př. n. l.
 • Vznikají věci typické pro Řeckou kulturu
 • Postupně se vyvýjí systém demokracie (položeny základy demokracie)
 • Zakládání měst a kolonií – Polis (města)
 • Každý občan měl práva a povinnosti
 • Řecko – necentralizovaný stát
 • Demokracie = vláda lidu
Kdo mohl být občanem (v každé Polis jinak)
 • Muž (žena = méně cenná)
 • Svobodný občan
 • Dosažená věková hranice
 • Finančně nezávislí
 • Museli být narozeni v Polis
 • Vlastnit nějakou půdu
Práva:
 • Účastnit se politiky
 • volit a být zvolen
Povinnosti:
 • Bránit obec v případě ohrožení
 • Polis = městské státy, řídí je občané
 • Demokracie – demos = lid, kratos = vláda => vláda lidu
 • Aristokracie – vznešení, bohaté, mocné rody, urození – většinou na sebe strhli politickou moc
 • Oligarchie – vláda úzké skupiny lidí, nejbohatších lidí
 • Tyrannis – vláda jednoho člověka, který v sobě kumuluje veškerou moc. V čase krize Řekové volili  tyrana (neomezeného vládce) – musel krizi vyřešit. Očekávalo se, že po zažehnání krize vrátí moc do rukou lidu.
 • Období relativkńího rozkvětu, nárust populace = nedostatek jídla – málo úrodné půdy
 • Dochází ke kolonizaci (vrcholí během 7. století př. n. l.)
 • Polis začali organizovat námořní výpravy, aby založili kolonii (novou Polis) – fungovali po Řeckém vzoru, zůstali v kontaktu s domovskou Polis – domovská Polis = Metropolis
 • Koonizovali oblast v okolí Středozemního moře např. Massalie (jih Francie), Syrakusy (Sicílie), Neapol, Byzantion, Milétos, Efesos
 • Snažili se kolonie zakládat v místech, kde byla úrodná půda – hlavní smysl = dovoz obilí z kolonií a zajištění dostatku jídla
 • V Řecku snížená cena obilí, kvůli levnému obilí z kolonií – Řečtí zemědělci krachují – postupem času spousta občanů upadá do dlužního otroctví

Sparta

 • Nachází se v krajině Lakonie
 • Dórové od 12. stol. př. n. l. vládnoucí vrstva
 • Nejlepší pozemní armáda
Společnost:
Sparťané:
 • Jediní plnoprávní
 • Vládnoucí vrstva
 • Válečníci
 • Dórové
 • Pořád v napětí, kvůli častým povstáním heilótů
 • Od 7 let chlapci dostávali vojenský výcvik
 • Dívky měly také vojenský výcvik
 • Kolem 20 let musel každý Sparťan zabít heilóta – nesměl být chycen
 • Do 60 let byli připraveni vyrazit do boje
 • Až ve 30 letech se mohl usadit
 • Považovali práci za méně cennou – pouze trénovali na boj
Perioikové:
 • Nesměli vlastnit půdu
 • Věnovali se řemeslu a obchodu
 • Povinnost vůči státu
 • Nemohli být úředníky ani být voleni – nesměli mluvit do řízení státu
Heilóti:
 • Majetkem Sparťanů
 • Sparťané je neuznávali a hovali se k nim velice špatně
Správa státu:
 • V čele státu 2 králové, vojenská funkce (vrchní velitelé), vrchní kněz, ze 2 královských rodů, král mohl být sesazen
 • Volit mohli jen Sparťané
 • Král kontrolován 5 efory (voleni na 1 rok), mohli kohokoliv potrestat, spravovali stát po finanční stránce, nejvyšší úředníci
 • Gerusia (rada starších) – prestižní úřad, voleni od 60 let, řešila hrdelní zločiny, doživotní funkce, 28 členů
 • Shromáždění (sněm) = apela – shromáždění svobodných válečníků
Zahraniční politika:
 • Expanzivní politika
 • napadali sousední polis – k dobytým městům se chovali jako ke spojencům, podepsali s nimi mírovou smlouvu, museli přísahat věrnost Spartě v případě války, Sparta ovládala téměř celý Peloponéský poloostrov (Sparta = hegemon – později vzniká tzv. Peloponéský spolek)
 • Sparta ovládla Peloponéský poloostrov až po Argos

Atheny

 • Ležely v oblasti Attika
 • Hlavní chrám Pallas Athény =  Pantheon
 • Akropolis
 • Nejvíce rozvinutý systém demokracie
Společnost:
Athéňané:
 • Athénský občan
 • Občanství mohl získat i cizinec za zásluhy
 • Plnoprávní
Metoikové:
 • Většinou cizinci
 • Neměli plná práva
 • Nesměli vlastnit půdu
Otroci:
 • Většinou zajatí válečníci, dlužníci
 • Otrok mohl být propuštěn – tzv. propuštěnec
 • 9 archontů – voleni na 1 rok, nejvyšší úředníci, původně z řad aristokracie
 • Aeropag – poradní sbor archontů, prestižní sdružení, trestali hrdelní zločiny, scházeli se na pahorku zesvěcenému bohu války
 • Sněm – muži nad 20 let
 • V 18 letech dostal muž dvouletý vojenský kurs
 • Na počátku moc držela pouze aristokracie
Reformy:
1) Drakon:
 • 620 př. n. l.
 • Archont
 • Nechal zapsat zákony
 • Pevně ustanovil sankce
 • Omezil moc aristokracie v soudnictví
 • Zakázal krevní mstu
 • Velice tvrdé tresty
2) Solonovy reformy:
 • Snažil se dát víc moci do rukou lidu
 • Zrušil dlužní otroctví
 • Rozdělil občany do 4 tříd podle majetku (určováno podle výnosu polí)
 • Podle toho přisoudil občanům práva a povinnosti
1. třída
 • Na 500 medimnů (jednotka míry)
 • Mohli se stát archonty
2. třída
 • 300 – 500 medimnů
 • Tzv. Jezdci – sloužili v armádě jako jezdci, museli mít koně a zbroj, mohli se stát archonty
3. třída
 • 200 – 300 medimnů
 • Těžkooděnci (hoplité)
 • Jádro armády
 • Museli si na vlastní náklady pořídit zbroj
 • Mohli se stát úředníky
4. třída
 • Pod 200 medimnů
 • Mohli se účastnit sněmu
 • V armádě veslaři, lehkooděnci
Rada 500:
 • Protiváha Aeropagu
 • Složeni z obyčejných lidí (střední vrstvy)
Lidový soud:
 • Mohli sesadit archonta, pokud nevykonával dobře své povinnosti
Ostrakismos:
 • Mohl určit úředníka/politika, který na sebe chtěl uchvátit moc. Ten byl vyhnán na 10 a zbaven majetku.
 • Občas jej využívali politici v boji proti sobě
Vojsko:
 • Hlavně pěší armáda
 • Jádrem armády, těžkooděnci (hoplité)
 • Náklady si platili sami (např. na vlastní náklady si museli opatřit zbroj)
Taktika (příklady):
 • Především bojový útvar falanga – těžkopropustná hradba ze štítů
 • Využití jízdy na rychlý zásah do pozic nepřítele (např. úder z boku, týlu)
Zbraně (příklady):
 • Kopí – 2 a více metrů dlouhé
 • Krátký meč – 60 cm dlouhý (jezdecký meč delší)
 • Oštěp – sloužil k vrhání
 • Štít
 • Dýka
 • Brnění + helma
Moře:
 • Na moři většinou bojovaly tzv. triéry (lodě s veslaři nad sebou ve 3 řadách) – na přídi měla kloun pod čarou ponoru, jímž potápěla nepřátelské lodě, rychlé a dobře manévrovatelné lodě
Peisistratos (546 př. n. l.)
 • Tyran
 • Za jeho vlády rozkvět Athén – postavil pantheon, zavedl vodovod, za jeho vlády zapsány Illias a Oddysea
 • Jeho synové byli po nástupu na trůn vyhnáni, nebo zabiti
 • 510 př. n. l. končí jejich vláda
Kleisthenes
 • Prosadil ostrakismos
 • Rozdělil obyvatelstvo do okresů – demos = okrsek (čtvrť)
 • Úřád 10 strategos (stratégů) – voleni na 1 rok, převzali od archontů vrchní velení vojska, střídali se ve vedení po jednom dni – omezení moci archontů
reklama