Úvod do starověku

Úvod do starověku

 • Doba trvání – 4. tisíciletí př. n. l. – 4. stol. n. l.
 • Vznik státních útvarů – nevznikají všude stejně
Datace nejstarších státních útvarů:
1) Archeologie
 • 8000 let př. n. l.
 • Dálný, střední východ
 • Pouze archeologické nálezy
2) Písemné prameny
 • Datace je mladší – vznik států cca 3500 let př. n. l.

Nejstarší formy států:

 • Jižní mezopotámie (tzv. kolébka civilizace) – městské státy: Uruk, Kiš, Nagar
Předpoklady vzniku státu:
 • Vyspělá zemědělská oblast v povodí velkých řek (např. Egypt – Nil, Mezopotámie – Eufrad & Tigris, Indie – Indus a Ganga, Čína – Huang He & Jang c‘ tiang)
 • Vyspělé zemědělství – uživí bez problému společnost a zůstávají přebytky
 • Trvale usazená společnost = nárust populace
 • Dělba práce
 • Vyděluje se vrstva vládnoucích – vládnou a brání společnost
 • Používají písmo
 • Mají byrokratický aparát = úřednický aparát
Dva typy států od 4. tisíciletí př. n. l.
1) Staroorientálni despocie:
 • Nejstarší typy států, skupina států s podobnou organizací
 • V čele stojí neomezený panovník – tzv. despota (kumuluje veškerou moc – výkonnou, soudní atd.; opírá se o armádu a byrokracii; obklopuje se vlastní rodinou)
 • Vznikají v blízkosti řek => státy zemědělsky založené
 • Otrokáři – existují otroci – nejsou na nich závislí
 • Patriarchální otrokářství = otroci se stávají součástí rodiny (běžná složka společnosti)
 • Ekonomická soběstačnost
2) Klasické otrokářské státy:
 • Vznikají: 2. – 1. tisíciletí př. n. l.
 • Vznikají u moře (konkr. u Středozemního moře)
 • Starověké Řecko a Řím (antické státy
 • Různé formy vlád (např. Řecko – demokracie, monarchie, diktatura, oligarchie, sofokracie)
 • Hospodářství: nejsou příliš zemědělsky vyspělé – stěžejní způsob obživy je obchod a řemeslo
 • Převažují otroci – více otroků než svobodných – společnost je nakonec na otrocích závislá
reklama