Velké stěhování národů

Velké stěhování národů

 • Období velice chaotické, všechny národy se někam stěhují
 • Důvody:
  •  pád římských hranic a pronikají tam Germáni
  • změna klima v Evropě
  • vpád Hunů

Germánský kmen = vládl král, malé území, honosné hroby

Germánský kmenový svaz = hodně kmenů, které se spojily; vojenská orientace

Gótové
 • odchází z Evropy, ve které se už nic nerodí
 • po 50 letech se usadí u Černého moře, kde je nejkvalitnější půda
 • po útoku Hunů se Gótové rozpadnou na dvě větve: 1. Vizigóti, 2. Ostrogóti

Ostrogóti – něco jako otrokové Hunů,, musí pomáhat a válčit s něma(Kataulunské pole)

 • po zániku Hunů se Ostrogóti osvobodí a expandují do Severní Itálie
 • setkají se zde s Odokarem a válčí s ním
 • start tažení 480 . zajistí ho nejslavnější náčelník Theodorech Veliký, který se usadí v Raveně,, podporuje umění a stahují se zde nejslavnější umělci, kterým platí (spisovatel Boethius)
 • nakonec doplatí na Justiniánův sen(Byzantský panovník), že znovu sjednotí velkou římskou říši
Vizigóti
 • usadí se v Turecku, kde sepíší smlouvu s Římany, že Římanům budou pomáhat ve válkách, ale smlouva se porušuje
 • bitva u Adrianopolis – Vizigóti vyhrají (4.největší porážka Římanů), chvíli podubou v Turecku, ale později expandují do Evropy, kde porazí Řím
 • nakonec se usadí v severní Francii v Tolosánském království, které trvá asi 150let, které se nejvíce proslaví v bitvě u Kataulonského pole
 • 500 musí Vizigóti utéct před dalšími Germány a to jsou Frankové
 • Vizigóti se usadí ve „Španělsku“ ve městě Toledo
 • 711 nečekaný vpád Arabů z jihu a v jediné bitvě u Jeres della Frontera, ve které Vizigóty rozdrtí (Arabský náčelník – Tálík)
Vandalové
 • 300 odchází z Evropy na východ k Černému moři, ke kterému nedošli, protože potkali Huny a tak rychle utekli přes Evropu až do Španělska, kde zakládají stát
 • 430 – odchází přes Gibraltar do Afriky, ve které během 5-ti let porazí Římany a převezmou města (hl.- město: Kartágo)
 • 455 utočí na Řím, kde všechno zničí(památky, Římany,…)
 • 530 – konec Vandalů – porážka od Byzance
Langobardi
 • vyráží z germánie kolem roku 400 na jih, přejdou přes území Čech a Moravy a usadí se v Panonii,, na území Čech měl svou základnu náčelník Wacho
 • Wachův hrob na kopci Žuráň u Slavkova, který patří Francii
 • Severní Itálie – politické vakuum
 • K dobití celé Itálii jim zabrání církev, která vládne Itálii 600 (papež Řehoř Veliký)
 • 600 – Řehoř Veliký – ochrání Itálii před Langobardy,, znovu obnoví Řím a na stále přesune papežský úřad do Říma
 • Pavie – nepřítel Říma, ale papež se domluví roku 780 s Franskou říší a dobijí je
Frankové
 • 400 přejdou přes Rýn a usadí se na severu Francie
 • 500 – Chlodvík (Dynastie Merovejci) – první Franský král
 • Chlodvík pokřtěn jako Arijský křesťan
 • 507 dobijí Gálii a vyženou Vizigóty
 • Chlodvík vydává první právní zákoník – Lex Salica
 • Po jeho smrti musel rozdělit své území mezi svých 5 synů – ti pak zase svým synům a nakonec se Franská říše rozpadne na moc malých území a jsou časté bitvy
 • 620 Dagobert – spojí zase na chvíli Franskou říši
 • 700 – Franská říše se rozpadla na 10 částí (tomuto období se říká období líných králů)
 •   (Austrasie, Neustrne, Burgundsko,…)
 • časem králové nebudou mít žádné práva na vládnutí a o vládnou Majordomus – ti si později titul předávají z otce na syna
 • 720 Karel Martell – rozděluje půdu církve mezi lidi,, církev ho nenávidí
 • 732 bitva U Poitiers – porazil Araby a tím zachránil Evropu
Pipin III. Krátký
 • syn Karla Martella (Krátký = v rodině měli zakódovanou chybu růstu a mývají více jak 190cm, ale Pipin je normální a proto je v rodině trpaslík)
 • Pipin jen loví, hraje hry a místo něj vládne Childerich, která je král, ale ten udělá vše, co Pipin řekne, ale přitom chce Childericha zabít a vládnout sám
Štěpán II.
 • 751 vydá papežskou bulu, ve které stojí, že Pipin se může stát králem s božským požehnáním za to, že zničí Langobardy a dá papežovi dobité území
 • když Pipin jako král zemřel, nastoupil za něj jeho syn:
Karel Veliký
 • Charismatický panovník,něco řekne, a všichni to udělají
 • Postaví armádu – třeny na koně,…
 • Expanze: proti Arabům = získá Španělsko
  • Langobardi = zničí Langobardy, sebere papežovi území a získá Itálii
  • Germáni = získá Německo, primitivní státy
  • válka proti Sasům, proti Bavorům = „šíření křesťanství“
   • – systém: Sas je pokřtěn, hned zabit a jde do nebe
  • Panonie = získá Maďarsko – silný stát Avarů (Avarský kaganát)
  • Sever Německa = remíza s nájezdnicí (Dánové = Vikingové)
   • – Karel se musí bránit a proto  podepíše mír
  • Sechi (možná Čechy) – titul Lech (možná Čech)
 • Karel získá skoro celou Evropu
 • Karel odjel na Vánoce do Říma jako správný křesťan, a když se modlil v katedrále sv. Petra, nenápadně přišel papež Lev III. a nasadil mu císařskou korunu a prohlásil že ho jmenuje Římským císařem – Karel se naštval a odjel, protože se chtěl stát císařem ze své vůle a ne že ho ním prohlásí nějaký šašek papež
 • Tohle se nelíbí Byzancii, ale nakonec potvrdí mír a je povoleno být druhým císařem
 • Missi Dominici – poslové, kteří jsou zástupci krále a kontrolují šlechtu (můžou vše)
 • Karel podporuje znovu obnovení latiny
 • Začínají se stavit kostely
 • 814 – umírá,, přežil všechny své syna kromě jednoho trouby
Ludvík Pobožný
 • není schopný udržet říší svého otce,, jediné co mu zůstane je Francie a trocha Německa,, Ludvík má schopné syny, ale Ludva je nepustí k moci
 • Synové: Pipin, Lothar a Ludvík
 • Ludvík starší rozdělí svoji říši na 3 částí a daruje je synům
 • Pipin-Francie, Lothar-S.Itálie a Lotrinsko, Ludvík-Německo
 • Ludvík ale na staré kolena si pořídí ještě syna, ale synové nechtějí rozdělit svoje místo a znovu se válčí, všechno dopadne tak, že Pipin zemře a Karel Holý získá Francii
 • Roku 841 Ludvík Pobožný umírá
 • Tito 3 synové podepisují smlouvu – Verdunská smlouva (843)
Francie
 • Synové si na svém území zařídí svůj stát a nastoupí jejich dynastie,, časem se to zvrhne a absolutní vládu přebírá šlechta
 • Po vymření Karlovaců nastupují roku 987 Kapetovci
 • Hugo Kapet – párkrát porazil Vikingy,, v rámci šlechty má minimální moc
 • Zůstane mu kousek Francie a Paříž (v té době bezvýznamná)
Východofranská říše (Německo)
 • Ludvík Němec – jeho synové nemají takovou výdrž a časem se rozpadnou, protože německo je pořád germánský stát a jsou tam jen primitivní státy
 • myšlenka jednotného Německa se rozpadne po konečném rozpadu říše
 • Německo se rozpadne na : Sasko (Jindřich), Bavorsko, Franky (Konrád), Švábsko
 • Konrád do své závěti napsal, že doporučuje, aby se stal králem všech států Jindřich (největší nepřítel Konráda)
Jindřich Ptáčník (rád lovil ptáky)- (918-936)
 • začíná expanzi na východ, protože potřeboval sílu, aby spojil Německo
 • začal dobývat Polsko, Čechy (porazil sv. Václava), který musel potom němcům platit
 • Jindřich daroval Václavovi kost světce – v té době fenomén – (sv. Víta a nechal postavit chrám = chrám sv. Víta v Praze)
Ota I. Veliký
 • dosáhl kvality jako byl Karel veliký
 • změní otcovu politiku tím, že chce pevně připojit vévodství a vládnout všem jen on
 • = občanské války
 • 950 – velice rychle si podrobil všechny německé státy, ale i Čechy, Polsko, …
 • když už vše spojil tak se začal věnovat i zahraniční politice
 • Ota se rozhodl vyřídit si to s Maďary (Panonie) = přestal platit peníze za mír = bitva na řece Lecho = „hrdinské“ vítězství Čechů, kteří před Maďary utekli a šli to říct Otovi a ten svůj vlastní tábor v obležení Maďarů dobyl a Češi zachránili bitvu
 • Maďaři odejdou zpět do Maďarska a zde zavedou svůj vlastní stát
 • Ota zachrání papeže, který ho nakonec v Římě korunuje na císaře = Ota zavede stát Svatá říše Římská národu německého
 • Ota chtěl sjednotit Itálii a Německo, ale to se mu nepodaří (když odjede Ota z Itálie,  tak se Italové vzbouří , zničí armádu a vyženou papeže,a pak tam přijede Ota, který je spacifykuje, ale jak odejede tak je zase to samé dokola)
 • Otonská renesance – vznikne toho sloh románský
 • Ota I. zemře a nastoupí jeho syn Ota II. – chce být jako otec, ale nikdy nebude mít takovou autoritu – chce získat Sicílii, ale tam jsou Arabové kteří ho porazí
Ota II.
 • Má za ženu Byzantskou princeznu Theofano (ta pomůže hlavně v kultuře)
 • Roku 983 zemřel
 • Téhož dne kdy Ota II. zemřel v Itálii tak byl korunován jeho syn na krále (3 let), o Otu III. se stará jeho babička,,
Ota III.
 • žije v nereálném světě (chce spojit celý svět s jednotným náboženstvím a jedním panovníkem – on) – nereálné
 • Clunyjské hnutí – hnutí o nápravu církve
 • Ve svých 15 letech se stal konečně císařem a chce splnit své dětské přání
 • Ukázalo se, že za tu dobu co nikdo nevládl se celé Otova říše rozpadla a to je realita, kterou malý Oto nezná (všude je cizinec – nikdo ho nemá rád)
 • 1001 jde do Polska – tam snima uzavře spojenectví – dá jim arcibiskupství
 • stejnou nabídku dá i Madarům a také jim dá arcibiskupství
 • Ota III. umírá v Itálii – ukončil svůj sem a na konci života ještě stihl popravit hodně lidí, i když to vůbec neuznával,, napsal vzkaz, že chce být pohřben v Německu
Jindřich II (1002-24)
 • Okradl rakev Oty III., když ho vezli na pohřeb do Německa – ukradl korunovační klenoty, aby mohl být korunován,, pohřbí naději o jednotné Německo
Anglosaská Anglie
 • Piktové + Keltové + Římané + Germáni (Anglové, Jutové, Sasové)
 • Hodně vyspělá kultura
 • Vzniká 7 království
 • Celkem v klidu přijímají křesťanství
 • Kronikář Beda Ctihodný – Kronika Anglů – přináší novinky z Anglie do Evropy a byl to hit, každá kdo uměl číst to chtěl a tím že to každý četl, tak se kultura rozšířila
 • Velká nepříjemnost roku 800 – Anglie se stává první kořistí nájezdu Vikingů
 • Germánci ze Skandinávie (vydrželi i stehovaní národů) – prodělali „přírodní výběr“ = kdo je trochu slabší tak zemře – kolem roku 800 se spojí 3kmeny (Norsko, Švédsko, Dánsko) a začínají expanzi na lodích = nemají konkurenci
 • Používají lodě Drakary – oni jedou a co potkají bohatého tak to zničí a seberou (rychlá akce), plují i po řekách a proto ničí i města (Paříž), dostanou se přes Rusko, Grónsko,.)
 • Dokud dojde k bitvě proti armádě – seberou sekery a se řvem utíkají proti armádě = nemají strach ze smrti)
 • Když se nějaký kněží pokusí převrátit je na křesťanství tak ho zabijí a když někdo náhodou přežije a popíše jejich život tak je to až hororové
 • Kolem roku 850 se Vikingové pomalu usazují v Anglii – zaberou skoro celou
Alfred Veliký
 • Při bitvě s Vikingy byli zabiti jeho 3 bratři i otec
 • První srážku s Vikingy prohrává – tak se bojí, se na 5let schová = jako mrtví
 • Jak se za 5 let vrátí tak jako svatý král a vybičuje Anglány, aby odporovali Vikingům = tato bitva bude úspěšná – uzavře pakt s Vikingy
 • 1002 – vyvrcholí nenávist mezi Normany a Anglosasy – masakr, za 3 pobijí tisíce lidí a dokonce i sestru norského krále Svena – ten se naštve a za chvíli Anglii dobije
Sven – dobije Anglii, udělá ze sebe anglického krále
 • patří mu celá Skandinávie, Anglie, Německo, …
 • Mimořádně silný panovník
 • 1041 zemře = jeho synové se perou o tom, kdo bude král a nakonec budou vyhnáni zpět do Skandinávie
 • končí nadvláda Normanů
Eduard Vyznavač – slabý a hodný panovník,, kvůli náboženství se ani neožení
 • Nemá děti,, každému koho potká slíbí, že ho udělá králem Anglie (až zemře)
Vilém Levoboček – jeden, kterému slíbil Eduard trůn,, vévoda Normandie (Francie)
 • V Anglii má jednoho velkého konkurenta – vládne jako správce Godnin, jeho syn Harald = chce být králem, ale jak ztroskotá tak ho uvězní a pustí ho až potom, až slíbí že nikdy nebude králem (ten to jako na oko slíbí), Vilém otevře bednu (plná svatých ostatků) a Haralda to bude ještě dlouho strašit, že vůbec ho napadlo porušit slib
 • 1066 – Eduard umírá a na trůn nastupuje Harald
 • chystá se bitva, ale Harald chrání pobřeží a Vilém nemá šanci, ale najednou na severu zaútočí Dánové a tak musí Harald na sever a než se vrátí tak je Vilém v Anglii a postavil tábor = krvavá bitva – Harald bude zabit == Bitva Hastings 
 • Vilém se dostal do Londýna – nasadí si korunu a prohlásí se králem Vilém Dobyvatel
 • Anglii rozdělí na milion kousků a rozdá je mezi vojáky a šlechtu
Byzanc
 • východ Evropy
Justinian I.
 • Vládu začíná: dramatické navýšení daní
 • povstání NIKA
 • dobývá velkou část území (zničí Ostrogót, v Africe Vandaly, Vizigóty ve Španělsku, získává Egypt, Palestinu — vojevůdci = Belisar, Narses)
 • reformy: právního systému (nejlepší vydaný zákoník = Corpus iuris civilis = civilní občanské zákony, 5 svazků (latinsky 1-4 + řecky))
 • staví obrovské stavby – Hagia Sofia – největší prostora z kopulovitou klenbou
 • proč se Byzanc nestane na dlouho světovým vládcem? – po smrti Justinina propukne občanská válka – během 5 let strácí celý západ
 • 560 se objevují hordy Slovanů – brutální řádění – všechny pobijí (ovládli i Konstantinopol ) ,, když je zaženou trochu na západ tak obsadí aspoň Balkán
 • 630 velká expanze Arabů (dobytou Egypt, Afriku, Palestinu, Španělsko)
 • 700 – příchod Bulharů – kočovníci, vede je náčelník Asparuch (chán Asparuch)
 • Bulhaři vytvoří stát – větší nebezpečí + spoustu zájemců o trůn v Byzanci = zájemci si zavolají Bulhary na pomoc a čím dal tím víc Bulhaři Byzancii ničí
 • 811 – nejslavnější bulharský chán – Krum – porazil Srby, Makedonce, Avary, …)
 • 811 velká bitva – největší Byzantská porážka – bitva končí likvidací byzantské armády a zabijí i byzantského císaře – byzantinci Krumovi zaplatí, ať jde pryč, zpět do Bulharska
Michal III. (opilec)
 • Vysílá Konstantina a Metoděje na Moravu
 • Nebyl dobrý vládce
Bazileos II. (Bulharobijec)
 • Vládl 50 let
 • 50 let Byzanc bez občanských válek
 • expanduje na Sicílii a Itálii, porazí Araby (Španělsko a Afrika)
 • 1014 bitva na Belasica – Bulhaři se museli vzdát = Bazileos nechal všechny vojáky oslepit a poslal je zpět (každému 100 nechal jedno oko)
 • za 2 roky se Bulhaři rozpadnou ekonomicky
 • 1018 – nenarazí na odpor a porazí zbytky bulharské armády a zabere Bulharsko
 • po smrti Bazlilea to jde z kopce a je to čím dál tím horší
 • nájezd Seldžukové – obsadí turecko skoro až po Konstantinopol (1071)
 • Byzanc si na pomoc pozve Křižáky – jak poznají že sou Seldžukové moc silní, tak se vrhnou na Byzanc – stane se z ní skoro město – Konstantinopol
 • 1453 dobijí Konstantinopol a Byzanc končí
reklama