Vedení proudu v kovech

Vedení proudu v kovech

ELEKTRICKÝ PROUD V KOVECH
1.0) Pojem elektrický proud:
– má 2 významy JEV = uspořádaný pohyb volných částic s elektrickým nábojem VELIČINA – definovaná jako podíl celkového náboje částic ΔQ, které projdou průřezem vodiče S za čas Δt, a času Δt.

2.0) Vlastnosti elektrického proudu
   2.1) Podmínky vzniku elektrického proudu v látce: přítomnost volných částic s nábojem, utvoření elektrického pole v této látce. Trvale přítomné elektrické pole ve vodiči nastane, je-li vodič připojen k elektrickému zdroji. (El.zdroj je zdrojem el.pole)
   2.2) Obecné vlastnosti elektrického proudu:
     v pevných vodičích způsobuje zvýšení teploty
     v kapalných vodičích způsobuje změnu jejich složení
     v plynech vyvolává světelné a zvukové efekty
   2.3) Měření proudu v obvodu – SÉRIOVĚ ampérmetrem

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama