Kolmost přímek a rovin

Kolmost přímek a rovin

Přímka p je kolmá k rovině ρ, jestliže je kolmá ke každé přímce roviny ρ. Kritérium kolmosti přímky a roviny: Je-li přímka p kolmá ke dvěma různoběžkám a, b roviny ρ, pak je kolmá k rovině ρ.

Celý obsah látky naleznete v přiloženém souboru výše.

reklama