Geografický přehled Kanady

Geografický přehled Kanady

 • -stát na severu severoamerického kontinentu
 • -hraničí se třemi oceány->na západě s Tichým o., na severu se Severním Ledovým a na východě s Atlantským oceánem
 • -patří kní řada ostrovů: (tvoří šestinu celkové rozlohy)
 • Na severu: Arktické souostroví (Baffinův o.-5.největší o. na světě, Viktoriin o., Ellesmerův o.)
 • Na východě: Newfoundland
 • Na západě: o.Vancouver

Členství: OSN, OAS, NATO, Britské společenství národů=Commonwealth->bývalá britská kolonie
Rozloha: 9 970 000 km2->2.nejrozsáhlejší stát světa
Obyvatelstvo:31,5mil.obyv
Hustota zalidnění: 3 obyvatelé/km2
Měna: 1 kanadský dolar = 100 centů
Roční příjem: 18 635 USD
Nárůst obyvatel: 24 000 na rok
Průměrná délka života: ženy – 81 let, muži – 74 let
Hlavní město: Ottawa=politické a právní středisko státu
Další velká města: Toronto, Monteral, Vancouver, Edmonton, Calgary, Winnipeg, Québec a Hamilton
Jazyky: angličtina (63%) a francouzština (25%)=>2úřední j., bilingvní (16%)
Náboženství: římskokatolické (46%), protestantské (30%) Sjednocená kanadská církev (15%), anglikánské (10%)
Administrativní členění: 10 provincií+ 3 teritoria:Kanadské provincie a teritoria: Alberta (Edmonton), Britská Kolumbie (Victoria), Manitoba (Winnipeg), New Brunswick (Frederickson), Newfoundland (St, John s), Nové Skotsko (Halifax), Ontario (Toronto), Ostrov prince Edvarda (Charlottetown), Québec (Québec), Saskatchewan (Regina), Yukon (Whitehorse), Northwest Territories (Yellowknife).Nunavat.

Přírodní poměry:

-má velice členité pobřeží, hluboko do pevniny vniká Hudsnův záliv

 • Na severu je rozsáhlá arktická nížina pokryta tundrou a téměř neobydlena
 • Téměř polovinu území zaujímá Kanadský štít=rozsáhlé plošinné a pahorkatinné území, které se rozkládá od poloostrova Labrador na východě až po Velká jezera na jihu a povodí řeky Mackenzie na severozápadě Kanady=>Laurentinská plošina
 • Pobřeží Tichého oceánu lemují členitá a zaledněná horská pásma Kordiller-Mt. Logan (6 050 m)
 • Ve střední části Kanady jsou rozsáhlé Velké planiny(prérie)stupňovité klesající k východu
 • Do jihovýchodní části kanady zasahuje z USA výběžek Appalačského pohoří

Vodstvo:

-území Kanady je bohaté na velké množství řek  a hlavně jezer

Řeky:

 • -má hustou říční síť->řeky jsou využívány pro dopravu i pro výrobu elektrické energie
 • -nejdelší řekou je řeka Mackenzie, která se vlévá do Beaufortova moře v Severním Ledovém o.
 • -nejvýznamějším přítokem Atlantského o. je řeka sv.Vavřince=hlavní dopravní tepna Kanady->součást vodního dopravního systému, který propojuje velká Kanadská jezera a Atlantský o.(po celé délce splavná)
 • -energeticky významná je řeka Columbie v JZ Kanadě->na řece je kaskáda údolních přehrad s elektrárnami
 • Hlavní řeky: Mackenzie – Otročí j. , Sv. Vavřince , Yukon

Jezera:

-8%území  Kanady tvoří plocha sladkovodních jezer=Velká jezera na hranici s USA->Velké Otročí j., Winnipežské j…)

Podnebí:

 • -kontinentální, na severu arktické, při pacifickém a atlantickém pobřeží přímořské
 • -většina území je nejméně půl roku pod sněhem, polovinu zabírá permafrost, vegetační období je i na jihu krátké, pouze při tichomořském pobřeží na jihu moře nezamrzá
 • -většina Kanady zažívá extrémní teplotní výkyvy s mírnými léty a dlouhými a studenými zimami-> průměrné teploty se pohybují od -11° C do 21° C
 • -podnebí Kanady je vzhledem k velké rozloze značně rozdílné v jednotlivých oblastech
 • -při východním pobřeží zemi ochlazuje studený Labradorský proud, naopak při západním pobřeží je pásmo přímořského podnebí s velkým množstvím srážek, ale vlivem teplého Severopacifického proudu je zde tepleji než ne východě
 • -v horských oblastech je vysokohorské podnebí.
 • -na severu je arktické a subarktické, na jihu mírné vnitrozemské, nejteplejší a nejvlhčí podnebí je na jihozápadě Kanady-na pobřeží Tichého o.
 • -arktické souostroví  a nejvyšší  nadmořské výšky Kordiler kryjí ledovce a věčný sníh

Rostlinstvo:

 • -na severu tundry a lesotundry přechází  v rozsáhlé severokanadské jehličnaté lesy, na jihovýchodě v lesy smíšené a na jihu v travnaté prérie!
 • -5%území Kanady je chráněno->největší národní park=Wood Buffalo(45tis.km2)- >zalesněné plošiny s řadou jezer ..př .vodní buvoly, medvědi, sobi kariby, losi, bobři…UNESCO?

Nerostné suroviny:

 • -má obrovské a různorodé zásoby nerostných surovin
 • -významné zásoby: rud barevných a drahých kovů, Fe rudy a uranových rud, ale také ropy a zemního plynu+zdroje draselných solí

Obyvatelstvo:

 • -žije zde 31,5 mil.obyvatel(hustota zalidnění=3obyv/km2
 • -obyvatelstvo je zde velmi nerovnoměrně rozmístěno->80% populace žije ve městech, sverské oblasti a velehory jsou téměř nezalidněny
 • -souvislé osídlení je pouze podél jižní hranice s USA, kde je soustředěn průmysl
 • -na březích ontarijského jezera mezi městy Toronto a Hamilton se vytváří kanadská megalopole
 • -Kanada je zemí přesídleneckou, tedy „zemí přistěhovalců“ největší zastoupení zde mají Anglokanaďané(59%) dále Frankokanaďané(26%), Němci, Italové, Ukrajinci, původní obyvatelé (1,5% eskymáci a indiáni)
 • -původní obyvatelé zde stále žijí a mluví původním jazykem-> Indiáni žijí v rezervacích a Eskymáci žijí v arktické oblasti.
 • -Kanada má též velký příliv přistěhovalců-zvláště z Asie a Karibiku (5 mil. Obyvatel se narodilo mimo Kanadu)
 • -v provincii Quebec tvoří většinu populace Frankokanaďané, kteří usilují o stále větší samosprávu
 • -zejména jsou protestanti a katolíci

Hospodářství:

 • -rozvinutý průmyslový stát s vyspělým zemědělstvím a velkým surovinovým bohatstvím
 • -z ekonomicky aktivních obyvatel je zaměstnáno 2,7% v zemědělství, 24,3% v průmyslu a 73% ve službách

Průmysl:

-nejznámější průmyslová odvětví:

 • Těžební- Kanada patří k surovinovým mocnostem světa, významná je těžba rud  barevných a vzácných kovů->1.místo těžba Ni, Zn a uranu, pření místa v těžbě Cu, Pb, Au, Ag a Pt=>ve východní částí Lauretinské plošiny

-značné zásoby ropy a zemního plynu->oblast provincie Alberta, dolní tok řeky Mackenzie a šelf Severního Ledového oceánu

-světově významná je těžba draselných solí v provincii Saskatchewan

 • Hutnictví Fe a oceli-na jihovýchodě státu->centrum výroby oceli je Hamilton
 • Hutnictví Al-soustředěno do blízkosti hydroelektráren->Britská Kolumbie, Kanada 2.místo na světě ve výrobě Al
 • Elektrárenství-téměř 60% elektřiny vyrábí vodní elektrárny(největší La Grande a Churchill na Labradoru, nejvíce na řece sv.Vavřince), 15%elektřiny se vyrábí v jaderných elektrárnách
 • Strojírenství-hlavním odvětvím je dopravní strojírenství-výroba aut(Windsor, Toronto, Oshawa), výroba letadel(Toronto, Montreal, Winnipeg), výroba lokomotiv a vagonů
 • Významný je taktéž průmysl elektrotechnický a elektronický
 • Petrochemi-hlavní střediska v provincii Alberta-Edmonton, Calgary, a přístavy Vancouver a Quebec
 • Dřevozpracující a papírenský-Kanada je významným exportérem dřeva a největším výrobcem novinového papíru na světě, dřevozpracující závody:Vancouver, Montreal, Edmonton, největší papírny:Thunder Bay, Ottawa, Gatineau a St.John
 • Potravinářský-je zaměřen na výrobu masa, mléka a zpracování ryb

Zemědělství:

 • -z celkové rozlohy Kanady lze pro zemědělství využít pouze 1/10 území
 • – Kanada je jedním z největších světových vývozců zemědělských plodin, zejména pšenice z prérijních oblastí
 • -další zemědělská odvětví zahrnují i pěstování ovoce (zejména jablek), chov hovězího dobytka a pěstování brambor
 • -hlavním kanadským obnovitelným přírodním bohatstvím jsou lesy, které se v 500 až 2000 km širokém pruhu táhnou celou zemí a pokrývají téměř 40% povrchu státu->lesy jsou většinou jehličnaté a rostou v nich jedle, borovice a smrky->poskytují velké zásoby stavebního dříví, dřevní hmoty a suroviny pro papírenský průmysl
 • -Rybolov:téměř všechny bohaté atlantské a tichomořské rybářské oblasti mají zásluhu o světové prvenství Kanady v exportu ryb a mořských produktů

Doprava:

 • -doprava je moderní, velký význam má lodní doprava převážně po jezerech a řece sv. Vavřince
 • -pro pevninskou dopravu stále tvoří největší překážku Kordillery
 • -cestuje se převážně automobilem nebo letecky. Železnice se využívají převážně pro nákladní přepravu

Cestovní ruch:
-cestovní ruch se zařadil mezi osm nejdůležitějších hospodářských odvětví země a zaměstnává desetinu obyvatel. Niagarské vodopády a Skalnaté hory jsou známé v celém světě. Turisty přitahuje také historické město Québec, staré čtvrti Montrealu, moderní Toronto s telekomunikační věží, nejvyšší volně stojící stavbou na světě.

reklama