Geografický přehled Německa

Geografický přehled Německa

 • -je naším západním sousedem
 • -nejlidnatější a největší stát střední Evropy při pobřeží Severního a Baltského moře
 • Rozloha375 021 km2
 • Hlavní městoBerlín= významné kulturní, finanční a průmyslové centrum, sídlo vlády, parlamentu, kancléře a prezidenta
 • Počet obyvatel82,3 mil.
 • Hustota zalidnění: 231 ob./km2
 • Úřední jazykněmčina
 • Náboženstvíprotestanti 47%, katolíci 38%
 • Využití plochyorná půda 33%, lesy 31%, pastviny 15%, ostatní 21%
 • Významný přístavHamburg
 • Státní zřízení: federativní republika v čele s prezidentem
 • Administrativní členění: člení se na 16 spolkových zemí=Braniborsko, Sasko, Sasko-Anhaltsko, Duryňsko, Meklenbursko, Hesensko, Šlesvicko-Holštýnsko, Badensko-Württembersko, Bavorsko, Porýní-Falc, Sársko, Dolní Sasko, Severní Porýní-Vestfálsko, Brémy, Hamburk, Berlín…
 • Členství:je členem EU (1958) a NATO (1955)

Trochu z historie:

 • ve středověku bylo rozděleno na stovky malých států a měst, 1871 bylo sjednoceno
 • po 2. sv. v., kdy bylo poraženo, došlo k opětovnému rozdělení a vznikly dva státy
  • Německá spolková republika na západě
  • Německá demokratická rep. na východě
 • v současnosti je spolkovou republikou

Přírodní podmínky:

 • -krajina Německa s výjimkou alpského podhůří je většinou rovinatá až vrchovinná->povrch Německa se stupňovitě zvedá od severu k jihu

-Německo se skládá ze čtyř hlavních zeměpisných celků:

 • na severu při Severním a Baltském moři se táhne rozlehlá Severoněmecká nížina.

tato nížina byla ve čtvrtohorách často zaledněna – stopy po zalednění jsou na Meklenburské jezerní plošině (zbytky ledovcových morén, velmi neúrodné písčité půdy):

 • oblast je odvodněna řadou velkých řek, které ústí do Severního a Baltského moře
 • široká říční údolí a severní část nížiny jsou úrodná
 • směrem na jih se nacházejí písčitá vřesovištěbažiny a lesy
 • dále na jihu je opět úrodná zemědělská půda s bohatými ložisky nerostů a uhlí (Porúří)
 • středem Německa prochází pás Středoněmecké vysočiny až 400 km široký:
  • je to oblast náhorních rovin a pohoří
  • patří sem Porýnská břidličná vrchovina a jednotlivé hřbety jako Harc a Durynský les
  • na východě (na levé straně Rýna) je vulkanická vrchovina Eifel se známými maary (jezery, která vznikla po výbuchu sopečných plynů)
  • na jihovýchodě zasahují na Německé území okraje Českého masivu – Krušné hory a Šumava+český les=Bavorský les
  • na hranici Saska a ČR. se nachází Českosaské Švýcarko se skalními městy a stolovými horami
 • zcela na jihu se zvedá vápencové pohoří Alp:
  • v Bavorských Alpách na hranicích s Tyrolskými leží nejvyšší hora Něm. Zugspitze (2962 m).
  • na JZ Německa se nachází pohoří Schvarzwald->pramení zde Dunaj
  • jižní část Schearzwaldu má žulové podloží a je vyhledávaným střediskem zimních sportů
  • jsou zde také minerální prameny, a vzniklo zde mnoho lázeňských středisek (př.Baden-Baden)
  • Východně od Schverzwaldu a jižně od Středoněmecké vysočiny je jedna z nejúrodnějších oblastí Německa

Vodstvo:

-z německých řek jsou nejznámější: Rýn(Rhein), Dunaj (Donau), Labe (Elbe), Vezera (Weser)

Rýn je nejdelší západoevropská řeka (1392 km)- i když pramení ve Švýcarských Alpách a ústí do Severního moře v Rotterdamu, většina délky splavného toku leží na území Německa:

 • Rýn tvoří hranice s Francií a Švýcarskem.
 • nejfrekventovanější vodní cestou Evropy->tzv.průplav Rýn-Mohan-Dunaj->umožňuje lodní spojení Černého a Severního moře
 • -Dunaj odvádí vodu do Černého moře, její alpské přítoky jsou významnými hydroenergetickými zdroji
 • -nejvíce jezer je na severu a na jihu->největší Bodamské jezero ležící na hranici s Rakouskem a Švýcarskem

Podnebí:

 • -podnebí je velmi podobné jako u nás->na severu oceánské, směrem k jihovýchodu přibývá kontinentality
 • -mírné klima, nejtepleji je v Hornorýnském úvalu a v okolí Drážďan
 • -na SZ a Z oceánské (teplé větry)
 • -na J chladné kontinentální
 • -v Rýnském příkopu je podnebí teplé a suché (protože je od severu chráněno pohořími)->je proslavený pěstováním vinné révy

Rostlinstvo:

 • -zalesněno je 29% plochy států->převládají smrkové borovicové monokultury
 • -chráněno 14% území státu=>6národních parků

Nerostné bohatství

 • – nepostačují mnohostranným potřebám hospodářství
 • -Německo zaujímá 1. místo na světě v těžbě hnědého uhlí a 2. v produkci draselných solí
 • -významná je i těžba černého uhlí v Porúřízemního plynu na severu země a kamenných solí v Durynsku a v okolí Hannoveru, méně pak ropa v severním moři

Obyvatelstvo:

 • -2. nejlidnatější stát Evropy
 • -národnostně jednotné Němci 91,5%, menšiny Dánů (sever), Vlámové (na hranici s Nizozemskem), Lužičtí Srbové (JV)
 • -stát s největším počtem přistěhovalců v Evropě (hl. z Turecka, bývalé Jugoslávie, It., Řecka, Polska)
 • -nejhustěji zalidněný stát ve střední Evropě-231obyv./km2->nejvíce Porýní a Porúří
 • -ve městě žije 88% populace
 • -největší konurbace(=územní seskupení velkých měst) je rýnsko-rúrská-cca 11mil.obyv.

Hospodářství:

 • -vysoce rozvinutý průmyslový stát s vyspělím zemědělstvím
 • hospodářsky je Německo 3. nejsilnější zemí světa(za USA a Japonskem)
 • -člen G8

-má velmi intenzivní mechanizované zemědělství:

 • pěstování obilovin (pšenice, ječmen, žito), brambory, cukrová řepa, zelenina (hl. zelí) a vinná réva
 • Německo je 1na světě v produkci chmele
 • živočišná výroba(převažuje) je zaměřená na chov prasat (nejvíce v Evropě), dále skot, ovcí a drůbeže->výroba masa a mléka
 • vysoká produkce sýrů, másla, vajec a medu

Německý průmysl:

 • -nejmohutnější v Evropě +těžba hnědé a černé uhlí,soli, hutnictví Fe a barevných kovů, výroba elektrické energie
 • -nejdůležitější je výroba automobilů (3. na světě) – tvoří asi 20% vývozu:

->největší v Evropě, 2-3.na světě, důležité automobilky:

 • Mercedes Benz-Stutgart
 • BMW-Mnichov
 • Volkswagen+Škoda, Audi, Porsche, Bugaty, Seat

-významná je i produkce obráběcích strojů, výrobků přesné mechanikyoptikyelektroniky a elektrotechniky

 • -světově významný je i potravinářský a chemický prům. – produkce léků
 • -Konurbace Porúří s oblastí Kolína nad Rýnem tvoří největší průmyslovou základnu v Evropě
 • -Německo získává významné příjmy i z cestovního ruchu, ale výdaje něm. turistů v cizině jsou třikrát větší

Průmyslové oblasti:

 1. Sasko – bývalá NDR, jedna z nejproblematičtějších oblastí Evropy, těžba hnědého uhlí, těžký a chemický průmysl = velké škody na životním prostředí – nutná restrukturalizace.
 2. Porúří (Dortmund, Essen, Duisburg) – černé uhlí, od 60. let využívá dováženou ropu a plyn, hlavně hutnictví, strojírenství, chemie – nejvýznamnější jádrová oblast Evropy.
 3. Další průmyslové závody leží v mnoha velkých městech Německa (důsledek historického vývoje množství malých států s vlastními metropolemi) díky dobrému dopravnímu propojení (železnice, silnice, vodní doprava – Rýn, Labe, Odra, kanály).
  • Berlín – mohutná přestavba a modernizace
  • Hamburk – přístav na Labi
  • Mnichov – centrum Bavorska
  • Kolín nad Rýnem – těžký průmysl
  • Frankfurt nad Mohanem – obchod, letiště

-tendence přemísťovat průmyslové závody do menších měst a na venkov, omezování těžkého průmyslurozvoj moderních odvětví (elektronika) a služeb (61% pracujících, nejrychleji se rozvíjející odvětví)

-vysoká exportní schopnost (3. místo na světě)

Doprava:

 • -Německo má vynikající a velmi hustou síť železnic a silnic a nejdelší dálniční síť v Evropě
 • -vodní doprava na Rýnu->největší říční přístav na světě Duisburg
 • -významné přístavy Hamburk a Kiel
 • -Frankfurt nad Mohanem patří k největším leteckým uzlům světa (další velká letiště – Berlín, Mnichov)
 • -letecká společnost Lufthansa je jedním z největších dopravců na světě
 • -Německo má i velmi dobré zdravotnictví
reklama