Geografický přehled ostrovních státu Evropy

Geografický přehled ostrovních státu Evropy

Velká Británie (Spojené království Velké Británie a Severního Irska)

 • -státní zřízení: konstituční monarchie (královská rodina má silnou tradici, je velmi populární, problém se sněmovnou Lordů – stále z části zůstává dědičnost, mají relativně velký vliv
 • hl. město: Londýn (burza, 7 milionů obyvatel, City 2 miliony obyvatel,největší konurbace, 800 obyvatel na km2)
 • rozloha: 245 000 km2
 • počet obyvatel: stagnuje kolem 60 milionů
 • -ostrovní stát – občas toho využívali a izolovali se od Evropy
 • -není v Schengenském prostoru
 • -zvláštní území patřící Británii: Gibraltar, VB také spravuje Normanské ostrovy (pozůstatek 100leté války)
 • – rozkládá se na ostrově Velká Británie, SV části ostrova Irsko a na souostroví Hebridy, Orkneje a Shetlandy

-historicky se dělí na 4 části:

 • Anglie (Londýn) – nejvíce osídlená, jižní Anglie má 20 milionů obyvatel, střední a severní Anglie, malý přírůstek (větší je ve Skotsku a Irsku – katolíci), ale nejde do záporu – imigrace ho zvyšuje
 • Wales (Cardiff) – úředním jazykem je keltský jazyk velština, moc lidí ho však neovládá
 • Skotsko (Edinburgh) – souostroví jsou téměř opuštěná (Hebridy, Orkneje, Shetlandy) Glasgow – 115 let staré metro (tube, jezdí do kruhu)
 • Severní Irsko (Belfast)

Přírodní podmínky:

 • -více než polovinu povrchu tvoří nížiny=zejména v Anglii->směrem na sever se povrch zvedá
 • -na J a JV jsou náplavové nížiny

-členitý povrch Skotska tvoří čtyři oblasti:

 • Kaledonské hory (Severozápadní vysočina) jsou od nejrozsáhlejšího pohoří
 • Grampiany odděleny Kaledonským průplavem se známým jezerem Loch Ness Nad jižním koncem průplavu leží nejvyšší hora Británie Ben Nevis (1343 m)
 •  Ve středním Skotsku se nachází nížina, která se směrem k jihu zvedá do Jihoskotské vysočiny
 • přirozenou hranici s Anglií tvoří na jihu Skotska Cheviotské vrchy. Jižně od nich se v poledníkovém směru až do střední Anglie táhnou Penniny. Na severovýchodě se rozkládá nevysoké Yorkshirské vřesoviště. Krajina ve střední Anglii je zvlněná, kopcovitá. Východ je převážně rovinatý. Nejhornatější oblastí ostrovů je Wales
 • vyplňují ho Kambrické hory s nejvyšší horou Snowdon (1085m). V Severním Irsku se severně od hlavního města Belfastu rozkládají Antrimské vrchy. Na Z je rezervace Lake District.

Vodstvo:

 • -říční síť je hustá->řeky jsou krátké a vodné
 • -nejdelší řeka Británie je Temže=>pramení Costwoldských vrších ve střední Anglii, teče na jihovýchod, protéká Londýnem a vlévá se do Severního moře
 • -druhá nejdelší řeka Severn pramení v středním Walesu.Vlévá se do Bristolského zálivu. -v severozápadní Anglii leží známá jezerní oblast ( národní park Lake District)=>tektonicko-ledovcové jezero Loch Ness
 • -pro Británii jsou charakteristické bažiny, rašeliniště a vřesoviště

Podnebí:

 • -přestože se Británie nachází poměrně hodně na severu, její podnebí je mírné, oceánské s relativně malými výkyvy teplot->mírné, vlhké zimy a krátká, poměrně chladná deštivá léta
 • -ovlivňován především teplým Golfským proud a setkáváním teplého západoafrického vzduchu s chladným a vlhkým vzduchem z oblasti Islandu a Arktidy=>výsledkem jsou silné větry a vydatné srážky
 • -návětrné Hebridy a severozápadní Skotsko jsou nejdeštivějším místem v Evropě (4000mm srážek)

Nerostné bohatství:

 • -nejvýznamnější jsou ložiska ropy a zemního plynu v šelfu Severního moře
 • -zásoby kvalitního černého uhlí ve Skotsku, střední Anglii a v jižním Walesu
 • -značné zásoby stavebních hmot-kaolín, vápenec

Obyvatelstvo:

 • -tvoří 94% Britové (80% Angličané, 9% Skotové, 4% Irové, přes 1% Velšané), cizinci – nejvíce z oblastí býv. kolonií (ale přicházejí i odjinud): Pákistánci, Indové 1,5%, z karibských oblastí 0,5%, Číňané, Bangladéžané, velké zastoupení mají i Poláci, Slováci a Češi
 • -je velký rozdíl mezi venkovem a velkými městy v počtu cizinců, ve městech může být i polovina obyvatel cizinci (Británie uvolnila prac. Místa cizincům)
 • -úředním jazykem je angličtina, ve Walesu také velština a na Hebridech galština
 • -přirozený přírustek je velmi nízký
 • -ve městech žije 89% populace
 • významné aglomerace: Londýn, Birmingham, Leeds, Sheffield, Liverpool, Manchaster, Aberdeen

Náboženství: anglikánská, protestantská země, 13% katolíci, 7% skotští presbiteriánci, 2% muslimové (z Bangladéže, Pákistánu), 1% hinduisté (Indové), Židé (3. největší židovská komunita po Izraeli a Americe)

-býv. koloniální politika (impérium se rozpadlo, skončil obchod s koloniemi), ale Británie má stále význam mimo Evropu – země Commonwealthu se skládají z býv. kolonií (JAR, Indie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, …), býv. kolonie: Srí Lanka, Pákistán, JAR

Hospodářství:

 • vyspělý, všestranně rozvinutý stát, který zaujímá významné místo ve světovém průmyslu, mezinárodním obchodě a finančnictví
 • -člen EU, G8
 • -za posledních 25 let proběhly velké změny (od konce 70. let, netýkaly se Severního Irska), zastaralý tradiční průmysl nemohl konkurovat evropskému (státní dluh), z těžkého hospodářství (textil, automobily) tedy přešli na lehké hospodářství (lehká elektronika, počítače, služby)
 • -modernizací ekonomiky se snaží začlenit do evropské ekonomiky
 • -na EU se podílí až od 90. let, vadila jim podpora francouzských zemědělců
 • -chtěli bránit své zájmy, stále nemají euro, mají libru, ta však oslabuje a je možné, že v budoucnu přejdou na euro
 • -Francie a Německo mají stále silnější ekonomiky než má Británie, ta je postupně dohání, má 30 000 $ HDP
 • -ekonomika závisí na hodnotě libry, jsou závislí na dovozu

Zemědělství:

 • -problém, pracují v něm pouhé 2% obyvatel-> sami si dokáží vypěstovat 2/3 toho, co potřebují
 • -orná půda je na jihu a na východě->hlavní plodiny=ječmen, cukrová řepa, brambory, zelenina a luštěniny
 • -pastevectví (chov hovězího skotu na mléko a maso, na severu ovce), kolem měst vepři a drůbež, chov dostihových koní, rybolov na severu (Hebridy, Orkneje) je významnou součástí priméru
 • -Británie je extrémně vylesněná – pouze 5% povrchu tvoří lesy, které jsou chráněné, dřevařský p. je tedy minimální, na zemědělství dostávají dotace od EU

Energetika:

 • -70% tepelné elektrárny (těží černé uhlí – omezená těžba, asi 10%, zbytek dovážejí, v Severním moři těží ropu a hlavně zemní plyn, s kterým si energeticky vystačí), 20% jaderné elektrárny

Průmysl:

 • -tradičním průmyslem byla výroba lodí, dnes už se moc nevyrábí (jen vojenské a oprava lodí), -osobní automobily Rols-Royce
 • -velkou tradicí je letecký průmysl, vyrábí se zde airbusy (částečně VB, Francie, Belgie, Nizozemsko)
 • -zbrojařský p. (zbraně pro armádu, tanky)
 • -petrochemický p., chemický p. (Liverpool, Skotsko)
 • -textilní p. – byl významný před 50 lety, zpracování vlny a bavlny (dnes se spíše zaměřuje na obchod, nízká výroba), dnes jsou městečka z oblastí s tradičním průmyslem z průmyslové revoluce v UNESCO
 • -strojírenský p., potravinářský p.: pivo, whisky (irská, skotská)

Služby:

 • -tvoří přes 70% HDP
 • -doprava, věda, školství, finančnictví (sídla firem – Londýn, další města), bankovnictví, cestovní ruch, obchod se sdělovacími prostředky, hotelnictví, zdravotnictví (stále drahé po reformách), rozdíl mezi státními a soukromými zařízeními (platí i u školství)
 • -firmy: British Petroleum, BAE Systems, Shell (britsko-nizozemská), Tesco, Unilever

Vzdělání:

 • -státní a soukromé školy (nejdražší a nejprestižnější je Eton), na vysokých školách se platí školné, Oxford, Cambridge, zahraniční vzdělání, Nobelovy ceny (Britové jich mají hodně)

Cestovní ruch:

 • -není tak významný jako v Itálii a Francii
 • -domácí cestovní ruch – ostrov Man, …,
 • -zahraniční cestovní ruch: navštěvují významná města, Španělsko, Madeiru, mají chaty v Bretani

Doprava:

 • -silniční – jezdí se vlevo, dálnic není tolik, ale síť je dostačující, nákladní, spojení s Francií tunelem
 • -železnice – hodně lokálních tratí bylo zrušeno, velké expresy spojují města, nákladní
 • -letecká – největší letiště je Heathrow v Londýně, letenky do celého světa jsou tu levnější
 • vodní – velké množství přístavů, říční doprava se používá hl. u ústí, průplavy se příliš nevyužívají, plují odsud trajekty do Irska (Dublin, Belfast), na Island, do Ameriky
 • -městská doprava – metro v Londýně, tradiční double deckery jsou už jen pro turisty; doprava je drahá

Irsko

 • -státní zřízení: republika v čele s prezidentem
 • -hl. město: Dublin
 • -rozloha: 70 000 km2
 • -počet obyvatel: 4 miliony (počet obyvatel stoupá kvůli vracejícím se emigrantům – v USA žije asi 20 milionů Irů)
 • -oficiálním jazykem je irština a angličtina (pouze 10% mluví nebo rozumí irsky, irština je keltský jazyk, tedy původní – Keltové tu byli před Anglosasy)
 • -od r. 1973 v EU
 • -konflikty se Severním Irskem kvůli náboženství (katolíci/protestanti, IRA – teroristi) – příměří z konce 90.let, ženy v politice (mají prezidentku), země byla velmi chudá, docházelo k velmi intenzivní emigraci (zvláště do USA)

Přírodní podmínky:

 • -pobřeží je členité s řadou ostrovů a poloostrovů, hory vznikly v prvohorách při kaledonském vrásnění
 • -Smaragdový ostrov – hodně luk a málo hor

Vodstvo:

 • -četné řeky s dostatkem vody často protékají jezery
 • -nejdelší řeka je Shannon, největší jezero je Loch Cairib
 • -Irsko má síť vnitrozemských průplavů
 • -ledovcová jezera – v době ledové Irsko pokrýval ledovec
 • -15% plochy pokrývají rašeliniště a močály.

Nerostné bohatství:

 • -zdroje jsou malé->rašelina, sádrovec, rudy zinků a olova

Obyvatelstvo:

 • -národnostně jednotný stát
 • -tvoří 95% Irové, 5% angličané, zbytek cizinci (Češi, Poláci)
 • -nízká hustota obyvatelstva-56 obyvatel/km2
 • -úředním jazykem je angličtina a irština
 • -ve městech žije 57% populace
 • -největší města: Dublin (jediné velkoměsto, bydlí zde čtvrtina obyvatel), na jihu přístav Cork, Limerick – menší města
 • Náboženství: 95% katolíci (problém se zákazem potratů – jediné řešení je odjet do VB), minimum protestantů, christianizace zde proběhla velmi brzo (6.st.př.n.l.) – bylo centrem křesťanství v této části Evropy

Hospodářství:

 • -je průmyslově-zemědělský stát
 • člen EU
 • – HDP 29 000 $ , platí tu euro, důležité jsou služby, pomohly jim fondy EU (financování školství, zdravotnictví, podpora drobného podnikání)
 • -80., 90. léta – ekonomické úspěchy (dobré ekonomické podmínky přitáhly investory z celého světa), keltský tygr, ekonomický růst nyní končí kvůli krizi (má nejhorší nyní nejhorší ekonomiku, protože je otevřená – obchod s VB a USA), volný trh, volná pracovní síla

Zemědělství:

 • -pracuje v něm 7% obyvatel (to je docela hodně), mají rodinné farmy
 • -nejsou tu však vhodné podmínky, proto hlavní oblasti pěstování jsou v okolí řek (obilí-pšenice,ječmen, oves…), tradiční pěstování brambor
 • -nemají téměř lesy – tvoří pouze 10% povrchu (dařilo se jim zde, ale byly vykáceny), dnes se tu zalesňuje
 • -pastviny (chov ovcí, hovězího dobytka)
 • -je ostrovní zemí – významný je rybolov

Průmysl:

 • -soustředěn do aglomerace hlavního města a přístavních měst
 • -je bez zdroje surovin, pouze omezená těžba rašeliny
 • -dříve hlavně potravinářský p.
 • -dnes převládá přesné strojírenství (od 70. let) – dopravní prostředky, letecký p. kosmický p., výpočetní technika, elektronika, elektrotechnika, optická vlákna – tyto odvětví jsou zasažena krizí
 • -potravinářský p.alkoholické nápoje (whisky, pivo Guiness), hutě barevných kovů

Energetika:

-vodní elektrárny, plynové elektrárny (těžba plynu) – vystačí si s energií

Služby:

 • -cestovní ruch (snaží se ho podpořit)
 • -doprava (letecká, dálnice mají jen někde podobně jako železnice – venkov je málo osídlený, proto se využívají jen hlavní tahy; vodní d. – používá se spíše pro turismus než pro náklady, přístavy Dublin, Cork, Limerick)
 • -věda, výzkum, investice do vzdělání (kvalifikovaná prac. síla)
reklama