Geografický přehled Ruska

Geografický přehled Ruska

 • -oficiálním názvem Ruská federace
 • Státní zřízení: federace, dělí se na 21 republik a dva celky mají zvláštní status – Moskva a Sankt Petersburg (Leningrad)
 • Rozloha: 17 075 200 km² (216x větší než ČR) = největší země na světě, zaujímá téměř 12% souše
 • -zahrnuje značnou část severovýchodní Evropy a drtivou část severní Asie
 • -na západě hraničí s pobaltskými republikami a Baltským mořem, na východě pak s Tichým oceánem
 • Počet obyvatel: téměř 145 milionů obyvatel=> je mezi nejlidnatějšími zeměmi na světě 6.
 • Hlavní město: Moskva
 • -po 2. sv.válce světová velmoc → komunismus zabránil přirozenému vývoji, 1971 rozpad SS
Člen:
 • OSN (1945), G8, CE, OBSE,
 • G8 – má vysoké postavení v G8 (dříve G7 kvůli Rusku rozšířeno)
 • SNS – Rusko, Bělorusko, Ukrajina založili SNS (členy nebyly pobaltské republiky)

Přírodní podmínky:

 • -reliéf je převážně rovinatý (70%) v E části leží Východoevropská nížina, od Asij. části ji odděluje pohoří Ural (táhne se po 2500km), řeka Emba, pobřeží Kaspického moře, Azorské moře
 • – na východ od Uralu leží jedna z největších nížin světa – bažinatá Západosibiřská rovinaSeverosibiřská, Kolymská
 • – směrem na V a J se povrch zvyšuje: v Asijské části je Středosibiřská vysočina, a Kavkaz s nejvyšší horou Elbrusem (5 642 m), který zasahuje i do evrop.Ruska. Dále pohoří Altaj (D12) s četnými ledovcovými jezery, které zasahuje na území 4 států.
 • -oblast Sibiře – permafrost
 • pobřeží je členité: poloostrovy od Z: poloostrov Kola, Jamal, ostrov Nová Země, Země Františka Josefa, Severní země u pol.Tajmyr, Novosibiřské ostrovy(zbytky pev.ledovce), poloostrov Čukotka, kterou necelých 100 km široký Beringův průliv dělí od Aljašky a poloostrov Kamčatka, sopečné pohoří, nejvyšší  Kijučevskaja.

Vodstvo:

 • -Ruskou federaci obklopují moře tří světových oceánů (Severního ledového, Tichého a Atlantického )
 • -do Severního ledového oceánu je odvodňována víc než ½ Ruska, z níž podstatnou část tvoří území Sibiře.
 • -úmoří Tichého a Atlanského oceánu tvoří méně než jednu čtvrtinu a zbytek jsou bezodtoké oblasti povodí Kaspického moře, Alarského a Balchašského jezera.

Řeky:

 • řeky mají malý spád, zamrzají:
 • -Ob největší, Amur (tvoří hranice s Čínou), nejvodnatější řeka je Jenisej, Lena, Pečora, Severní Dvina, Volha, Don+Něva, Dněpr (Atlantský o.)
 • -Ob, Jenisej, Lena (Sibiřské řeky) způsobují záplavy (za S pol. kruhem neroztaje led – jarní tání), mají monzumový odtok

Jezera:

 • – velký počet jezer o malé rozloze
 • -většina jezer jsou průtoková se sladkou vodou a náleží k typu chladných jezer
 • -v zimě i největší jezera zamrzají: Kaspické mořeBajkal (nejhlubší na světě, kryptodeprese),
 •   v E: Ladošské, Oněžské = Karelská jezerní plošina

Podnebí:

 • – Rusko je rozsáhlou zemí a proto zde najdeme několik rozdílných klimatických oblastí
 • -v zásadě převažuje chladné kontinentální klima s velkými teplotními rozdíly od subtropického, mírného až po arktické
 • -samozřejmě vliv má georeliéf- východ Sibiře má extrémně chladné kontinentální podnebí (se nacházejí v pásmu věčně zmrzlé půdy, až – 70°C), které směrem k západu – a tedy v Evropě – přechází v oceánské.
 • -nejteplejší v E části Kavkazu
 • -od západu k východu teplota a srážky klesají

Obyvatelstvo:

 • -73% urbanizace
 • -8,7obyv/km2 (rozdíly v E a As části)
 • -70% obyvatel žije v E části, v A části na jihu u magistrály a v hlavních průmyslových oblastech
 • -13 miliónových měst: hlavní Moskva – centrum kultury atd.. Petrohrad, Novgorod, Novosibirsk, Jekatěrinburk
 • -tvoří 81% Rusové, ale v mnoha oblastech v menšině, protože zde žije zde přes 100 etnických skupin: Tataři 4% (za Uralem, Západosibiřské rovině) Ukrajinci 3 %, Čuvači 1,2 %
 • -negramotné obyvatelstvo tvoří méně než 1 %.
 • -snižování počtu obyvatel – emigrace, nízká porodnost
 • -oficiální jazyk je ruština
 • -náboženství – pravoslavné zastoupené ve většině, muslimové

Hospodářství:

 • -průmyslově – zemědělský rozvojový stát
 • -Rusko soustřeďovalo rozhodující potenciál bývalého Sovětského svazu
 • -jeho obrovské energetické a další nerostné zdroje zajišťovaly přísun energie a surovin průmyslovým i jiným odvětvím všech ostatních svazových republik i východní Evropy.
 • X  ohromná rozloha země a nepříznivé přírodní podmínky však vždy představovaly velkou překážku rozvoje

-Rusko stále ještě dováží potraviny a jeho zastaralý průmysl nemůže dobře soupeřit s pokrokovými technologiemi vyspělých průmyslových států:

 • má obrovský zbrojní průmysl (přizván do G8, spíš jako pozorovatel)
 • HDP se řadí do rozvojových států

Nerostné bohatství:

 • -v Rusku se těží téměř všechny druhy paliv a převažuje jednotný energetický systém
 • -páteří ruského hospodářství je těžký průmysl – má bohatou surovinovou základnu.

Nejdůležitější z hlediska fungování celého hospodářství je těžba energetických surovin:

 • Ropa – 2. až 3. místo na světě (Z Sibiřská rovina + E: při pobřeží Kaspického moře, Perský záliv)
 • Zemní plyn – 1. místo ve světě (hlavně v Asijské části: Ob:kolem středního toku, na S Obského zálivu)
 • Černé uhlí – při hranicích s Mongolskem, J část ZSibiřské roviny, Novosibirsk, dále v povodí Leny (X permafrost),

-Dálný Východ – dováží do Japonska

 • Uran – malé zásoby, dovoz

 E část: jaderné elektrárny 15% výroby energie, jinak převážně tepelné elektrárny (kolem 70%)

-největší systém hydroelektráren: Ankara a Jenisej

 • Fe ruda – Kurská magnetická anomálie (=předhůří Uralu), nej› středisko Magnitogorsk

Dostatek barevných kovů v okolí Uralu –  Zlato:V Sibiř

 1. V Sibiř = mezi řekou Jenisej a Lenou
 2. Z Sibiř = od Uralu po Jenisej
 3. Dálný Východ = od Leny směrem k Čukotce

Průmysl:

Tři hlavní odvětví:

 • -Strojírenství (v Ečásti – dopravní, elektronika, elektrotechnika) a chemický průmysl je rozvinut zejména ve velkých ekonomických oblastech.
 • -Textilní průmysl se převážně nachází ve středu Ruska. A důležitý je taky dřevozpracující průmysl (tajgy) a hutní.
 • výroba spotřebního zboží byla druhořadá, základ těžební průmysl – klesá poptávka – pokles průmyslové produkce
 • -konkurenceschopné jsou některé výrobky jako: letadla,některé druhy zbraní, strojní zařízení vybavené mikroprocesory

Zemědělství:

-vysoké % zaměstnanosti, hlavní objem v E části: nízká intenzita

3 oblasti:

 • černozemní střed: stepi, lesostepi, pěstování obilovin
 • Severní Kavkazsko: Azovské + Kaspické moře, subtropické klima, ovoce, vinná réva, čaj
 • Střední Povolží: vrchoviny, slunečnice, len, brambory, cukr.třtina

Živočišná výroba:

 • se podílí 65 % na zemědělské produkci
 • -zemědělská půda zaplňuje cca 10% území
 • -sklizeň obilí Ruska tvořila 3/5 celosvazové produkce, chov skotu polovinu
 • -stavy hospodářského zvířectva (skotu, vepřů, drůbeže a ovcí) patří k nejvyšším na světě, ale produktivita je nízká a výroba v posledních letech upadá
 • -soukromá hospodářství (farmáři) obhospodařují asi 5 % zemědělské půdy

Rostlinná výroba:

 • má menší význam a její produkce není schopna zajistit dostatek obilovin pro vlastní potřebu
 • -nejdůležitější plodinou je pšenice (4. místo na světě), významná je produkce ječmene, žita a ovsa, méně kukuřice
 • -je stále největším světovým producentem brambor
 • Ruské rybářské loďstvo, které operuje od polárních vod až po Tichý oceán, patří k největším na světě a také v produkci ryb patří Rusku jedno z předních míst

Doprava:

 • -nejvýznamnější železniční, nedostatek kvalitních silnic
 • -velký význam má potrubní doprava, jejíž ropovody a plynovody zajišťují nejefektivnější transport ložisek do přístavu (Archangelsk) a zpracovatelských závodů
 • Transsibiřská magistrála = nejdelší železnice na světě, Moskva – Vladivostok
 • -BAM = bajkalsko – amurská magistrála, Bajkal – Amur
 • -lodní – nejvýznamnější moře Černé
 •  vnitrostátní letecká
reklama