Geografický přehled severní Evropy

Geografický přehled severní Evropy

Skandinávie:

 • – Norsko, Švédsko, Finsko, Dánsko a Island
 • – na celé cca 22 mil. obyvatel (jen 2x více jak ČR)
 • – rozlohou nesrovnatelně větší než ČR
 • – evropská periferie, nízká hustota osídlení

Národy:

 • Norové, Dánové, Švédové, Islanďané = indoevropská skupina->germánská skupina
 • Finové = ugrofinská skupina
 • Laponci = Samové
 • -byly členy Evropského sdružení volného obchodu (ESVO)-> země se ale dlouho nezačleňovaly do EU, kromě Dánska
 • -2 nejsevernější body – Nordkapp, Nordkinn
 • -všechny země zapojeny do cestovního ruchu – severská příroda, specifická architektura
 • -dalším společným znakem je vysoká průměrná životní úroveň
 • -ve straších čtvrtohorách byla tato oblast pokryta pevninským ledovcem->jeho činností vznikly charakteristické kryogenní tvary-ledovcová údolí, jezerní plošiny, morény a fjordy..

Podnebí:

 • převážná část má mírné podnebí
 • na severu Skandinávského poloostrova je podnebí subarktické
 • na ostrovech severního ledového oceánu je podnebí arktické
 • na západním pobřeží je podnebí příznivě ovlivňováno neplujícím účinkem Severoatlantického proudu=Golfský proud->díky tomuto příznivému vlivu je umožněn hospodářský život i daleko za polárním kruhem!

Řeky a jezera:

 • -řeky jsou krátké a vodnaté, vynikají velkým hydroenergetickým potencionálem
 • -je zde velký počet jezer ledovcového původu-nejvíce Finská jezerní plošina

Hospodářství:

 • -mají velké bohatství lesů->rozvinut dřevozpracující průmysl

-velké nerostné bohatství má především Norsko a Švédsko:

 • v Norsku rozvinuta těžba ropy a zemního plynu
 • ve Švédsku bohatství kvalitních Fe rud

Obyvatelstvo:

 • velmi nízká hustota zalidnění (kromě Dánska)
 • -převážná část populace jednotlivých zemí se soustřeďuje především v jižněji položených oblastech, kde jsou příznivější přírodní podmínky
 • -všechny státy patří k ekonomicky nejrozvinutějším na světě
 • -obyvatelé mají vysokou životní úroveň
 • -protestanti

Norsko

 • -státní zřízení: konstituční monarchie->království, král – populární
 • rozloha: 324 tis km(4x větší než ČR)
 • -počet obyvatel:4,5mil.
 • -k Norsku patří Špicberky (Svalbard)
 • -hl. město: Oslo – v oblasti více než ½ Norů=hospodářské, politické a finanční středisko->1/4 průmyslové výroby státu
 • -další větší města vznikla jen na pobřeží fjordů – Bergen, Trondheim
 • patří k nejméně urbanizovaným zemím Evropy (jen 60%)

Přírodní podmínky:

 • protáhlé území, hory a členité pobřeží (řada ostrovů..př.Vesteraly ,Lofoty..+fjordy) =>znesnadňují stavbu silnic a železnic
 • -¾ země vnitrozemí pokrývají rozsáhlá a z části zaledněná Skandinávská pohoří->nejvyšší hora= Gladhopiggen 2469m.n. m a největší evropský ledovec=Jostedalsbre 855km2, celkem je zaledněno asi 5000km2

Řeky, jezera:

 • -jsou krátké, vodnaté,energeticky bohaté s velkým spádem, peřejemi a vodopády
 • -četná jezera ledovcového původu

Podnebí:

 • -je většinou mírné, oceánské, deštivé->ovlivňováno Golfským proudem=>moře zde nezamrzá
 • -v horách je drsné klima
 • -S Skandinávie podnebí je subarktické a na Špicberkách arktické

Rostlinstvo:

 • -na jihu jehličnaté lesy, na severu lesotundra a tundra

Živočichové:

-sob, medvěd, rosomák, vlk, množství ryb a vodního ptactva

Nerostné zdroje:

-velké zásoby ropy a zemního plynu v Severním mořiložiska rud Fe, Cu, Mb a uranu

Obyvatelstvo:

 • -většina Norové(97%), na severu menšiny Finů a Laponců
 • -úředním jazykem je norština
 • -ve městech žije 75% populace
 • -obyvatelstvo je nerovnoměrně rozmístěno->nejvíce je zalidněn jih a pobřežní pásmo

Hospodářství:

-vyspělý průmyslový stát s velkým přírodním bohatstvím

Průmysl:

 • -výroba elektrooceli
 • -výroba Al
 • -vývoz ropy, zemního plynu (těžba v norském sektoru Severního moře) -> hl. zdroj současného ekonom. rozvoje země->2.největší vývozce ropy na světě
 • -na pevnině rudy železa i jiných kovů
 • -Narvik – jediné významné město na severu, přístav, odkud se vyváží švédská želez. ruda z naleziště Kiruna
 • -přístavy ve fjordech poskytují obyvatelstvu možnost obživy, soustřeďují většinu průmyslu, obyvatelstvo se kolem nich koncentruje v malých sídlech
 • -99,7% energie Norska vyrobí vodní elektrárny – hl. jih od města Trondheim – využití prudce tekoucích řek=>1.místo na světě v produkci elektřiny na jednoho obyvatele
 • -levná energie -> umožňuje energet. náročnou výrobu hliníku a dalš. barevných kovů
 • -norské námořní loďstvo, rybářské i nákladní, patří k největším na světě
 • -strojírenství, loďařství, průmysl petrochemický, dřevozpracující a potravinářský

Zemědělství:

 • -neúrodné půdy znemožňují zemědělství, špatné podmínky
 • -pouze 3% území pokrývá orná půda nebo pastviny
 • -kombinace rybolovu, zemědělství a zpracovávání dřeva
 • -převažuje živočišná složka->chov ovcí, skotu, prasat,kožešinové zvěře a sobů

 

Švédsko

 • -největší a nejlidnatější severská země
 • -státní zřízení: konstituční monarchie=království v čele s králem
 • -rozloha: 450 tis. km(6x větší než ČR)
 • -počet obyvatel:9 mil.
 • -hl. město: Stockholm=obchodní, průmyslové a finanční středisko státu, sídlo krále a ústředních úřadů->v této aglomeraci žije 1,5 mil obyvatel
 • -Uppsala=švédské středisko kultury a vzdělanosti

Přírodní podmínky:

 • -podél hranic probíhá Skandinávské pohoří – nejv. hora Kebnekajs 2132 m->směrem k jihovýchodu se hory sklánějí v plošiny a nížiny při pobřeží Baltského moře
 • -Baltský štít – na jihu nížina Skáne (pozůstatek prakontinentu, geologicky velmi stará oblast)

Vodstvo:

řeky krátké s prudkým spádem -> výroba elektrické energie

jezera ledovcového původu – 7% plochy státu:

 • Vänern – největší
 • Vättern – nejhlubší (119m)

Podnebí:

 • -vnitrozemské – kontinentální (brání pohoří)
 • -dlouhé studené zimy
 • -Botnický záliv nezamrzá až na 4 měsíce v roce -> vývoz želez. Rudy přes Narvik
 • jižní Švédsko – více oceánské klima (otevřeno vlivu Atlant. oceánu ) – zimy nejsou tak kruté, sychravo, vlhko, sníh, léta nijak zvlášť horká
 • -už se tu poměrně projevují polární dny a noci (už ve Stockholmu)

Rostlinstvo:

 • -na jihu jsou smíšené lesy, směrem k severu pak přecházejí v jehličnaté
 • -na severu je tundra

Živočišstvo:

-sob, los,medvěd, rosomák,vlk,liška,bělokur..

Nerostné zdroje:

-ložiska rud a kovů->Kiruna a Galllivare

Obyvatelstvo:

 • -tvoří Švédové (90%), menšiny Finů(2,4%) a Laponců=Saamů..asi 7% tvoří cizinci většinou z evropy
 • -úředním jazykem je švédština
 • Švédsko je nejlidnatější zemí severní Evropy!
 • -obyvatelstvo nerovnoměrně rozmístěno
 • -ve městech žije 85% populace

-nejvýznam. sídla: vysoký stupeň urbanizace (přes 90%)

 • Stockholm
 • GÖtteborg – nejv. přístav
 • Malmö – přístav, především trajektové spojení s Evropou
 • Uppsala a Lund – univerzitní města

Hospodářství:

 • -vysoce rozvinutý průmyslový stát s intenzivním zemědělstvím->patří k nejvyspělejším v Evropě
 • -Švédsko má velké přírodní bohatství(rudy kovů,lesní zdroje, vodní zdroje) a dostatek kvalifikovaných pracovníků

Průmysl:

-rozmanitý

-nerostné suroviny:

 • železná ruda (Kiruna, Gällivare – S) – 80% se vyváží, vysoce kvalitní (až 70% železa), hl.odběratel Německo
 • rudy barevných kovů
 • málo uhlí – obecně na severu
 • hutnictví – vysoce kvalitní švédská ocel

 

 • -těžké strojírenství – automobil. prům. (Volvo, Saab), letadla,lodě, stroje
 • dřevařský a papírenský prům. (co se vytěží, musí se vysadit), po Rusku největší zásoby dřeva v Evropě
 • -přední místo na světě ve výrobě papíru, lepenky, celulózy, buničiny a nábytku (IKEA)
 • -spotřební – potravinářský, textilní, sklářský, elektrotechnika (Elekrolux, Ericsson)
 • -energie – (44%) vodní a (51%) atomové elektrárny

Zemědělství:

 • -pouze 10% zemědělská půda – hlavně jih->ale je vysoce produktivní – stačí vyrobit potraviny pro vlast. obyvatelstvo
 • -dováží teplomilnější rostliny (co nemají), jinak vyváží
 • -převažuje živočišná složka-chov prasat a mléčného skotu
 • -rostlinná výroba-pěstování obilnin, cukrové řepy a brambor
 • -rybolov – velmi důležitý
 • -významné je lesnictví->těžba dřeva 63mil.m3 ročně
 • kvalitní dopravní síť->více než 50% železničních tratí je elektrifikováno
 • -hlavním přístavem je Goteborg
 • -hospodářsky nejvýznamnější oblastí je jih země->území mezi Stockholmem a Goteborgem=>produkuje 75% průmyslové a 80% zemědělské výroby státu!!
 •  
 • -Švédsko – dlouhodobě neutrální (od třicetileté války, prosperují z toho, nezdevastovány, zbohatly na světových válkách)
 • -od 1.1. 1995 členem EU

Finsko

 • -státní zřízení: republika v čele s prezidentem
 • =země tisíce jezer
 • rozloha: 337 tis. km2
 • -počet obyvatel: 5 mil.
 • -leží na Baltském štítu ->výrazná činnost ledovců (jezera, morény)
 • -vypadá jako rovina, ale není – Kaledonské vrásnění ->ledovce ho srovnaly
 • -hl. město: Helsinki=hospodářské a kulturní středisko státu, sídlo vlády->v aglomeraci žije 1 mil. obyvatel

Přírodní podmínky:

 • převážně nížiny (poměrně úrodné), místy pahorkatý povrch modelovaný severským pevninským ledovcem, který ve starších čtvrtohorách pokrýval celou Skandinávii
 • -na jihu Finská jezerní plošina – prům. výška 250m, občas jsou jezera spojená -> nikdo předně neví kolik jich je=>Saimaa 4400km2
 • -na severu výběžky Skandinávského pohoří

Vodstvo:

 • -hustá říční síť
 • -řeky hlavně na severu, krátké ,dravé -> výoba el. energie
 • jezera – zanechal ustupující ledovec

Podnebí:

 • -vnitrozemské->dlouhé chladné zimy a krátká teplá léta, roční průměrné srážky jsou nízké
 • -velké teplotní rozdíly v létě a v zimě
 • -sever Finska=drsné subarktické klima
 • -1/4 území leží za severním polárním kruhem

Rostlinstvo:

-téměř 68% plochy zaujímají výhradně jehličnaté lesy

Nerostné zdroje:

-ložiska rud kovů-Fe,Cr,Cu,Pb a Zi

Obyvatelstvo:

 • – mononárodnostní stát – 91% Finové, jinak Švédové 8%, Laponci 1%
 • -úředními jazyky jsou finština a švédština (regionálně také laponština)
 • -ve městech žije 70% populace

Hospodářství:

 • vyspělý průmyslově-zemědělský stát
 • -má moderní průmysl, intenzivní zemědělství a velké lesní bohatství
 • -je členem EU

Průmysl:

 • -silně rozvinutý
 • -typický velký vývoz dřeva (co vytěží, musí být nahrazeno)->dřevařský , papírenský, výroba celulózy
 • -na jihu dřevozpracující prům.
 • strojírenstvístavba lodí,výroba zařízení pro těžbu a zpracování dřeva, specializace také výroba stavebních strojů a mostních konstrukcí -> krajina plná vodních ploch
 • -elektronika (Nokia), cestovní ruch, elektrotechnika, chemický a potravinářský průmysl
 • -Helsinki, Tampere, Turku – střediska průmyslu, služeb, kultury, nejv. koncentrace obyvatel

Zemědělství:

 • -orientuje se hlavně na živočišnou výrobu- chov sobů, skotu, prasat a drůbeže
 • -produkuje dostatek zrnin, chov skotu, nevelký vývoz mléčných výrobků a masa (živočišná produkce na jihu, i přes nepříznivé podmínky)
 • -špatné podmínky pro rostlinnou produkci-obiloviny, krmné plodiny a brambory

nejvíce lesů v Evropě – 65% zalesněno:

 • smíšené (jih)
 • jehličnaté (sever)
 • ochránci stromů – velmi spjati s přírodou

Dánsko

 • -státní zřízení: konstituční monarchie-> království
 • -rozloha:43,1 tis. Km2
 • -počet obyvatel:5,4 mil.
 • -hl. město: Kodaň – přístav, vysoká koncentrace obyvatelstva, původně Kodaň sloužila jako metropole celého Pobaltí=>politické, hospodářské a kulturní středisko, královské sídelní město, v této aglomeraci žije 1,3 mil. obyvatel
 • -leží na Jutském poloostrově + řada ostrovů->největší je Sjaelland
 • -autonomní Faerské ostrovy (rybolov, chov ovcí)
 • -Grónsko (největší ostrov světa) má rovněž autonomii, slabé osídlení

Přírodní podmínky:

-roviny a mírně zvlněné pahorkatiny

-západní pobřeží je ploché s písečnými přesypy

-vých. pobřeží členité díky fjordům -> přístav Arkus

Vodstvo:

 • -hustá říční síť
 • -velké množství jezer ledovcového původu

Podnebí:

 • mírné oceánské klima, vlhké a větrné-> obrovský vliv Atlant. oceánu
 • -vyrovnané srážky
 • -léta cca 20°C, vlhké zimy, teploty nejdou pod 0°C
 • -lesy pokrývají 10%plochy státu(bukové porosty), 8%plochy zaujímají rašeliniště, vřesoviště a písečné přesypy

Nerostné zdroje:

-ložiska ropy a zemního plynu v šelfu Severního moře

Obyvatelstvo:

 • mononárodnostní stát 97% Dánové, menšiny Švédsko, Německo, Turci ´
 • -úředním jazykem je dánština
 • -nejhustěji zalidněný stát v severní evropě 125obyv./km2
 • -ve městech žije 87% populace

Hospodářství:

 • -vyspělý průmyslový stát s vysoce intenzivním zemědělstvím
 • člen EU

Průmysl:

 • -vyspělý
 • -těžba ropy a zemního plynu
 • -strojírenství->výroba lodí a lodních motorů, potravinářských zařízení
 • -potravinářský průmysl->masný, mlékárenství, výroba piva
 • -Kodaň – největší letiště, nejv. prům. centrum, dopravní uzel s
 • -více než 50% eao pracuje ve službách
 • -Lego – dnes už nadnárodní firma

Zemědělství:

 • -velmi vyspělé -> vyrovnané teploty a srážky
 • -zaměstnává jen 6% EAO, vysoce produktivní -> vývoz hlavně do Něm. a VB
 • -převažuje živočišná výroba (specializuje se na chov prasat a drůbeže, vysoké jsou i stavy skotu) – pastviny zelené po celý rok, specializace na sýry, mléko, máslo
 • -rostlinná složka60%plochy orná půda, hlavní plodiny=pícniny, obilniny, cukrovka, řepka olejná, a zelenina
 • -1/3 produkce se spotřebuje, 2/3 vyváží
 • -významný je rybolov!

Doprava:

 • -má hustou dopravní síť->významná silniční, železniční ale také pobřežní plavba
 • -má významné obchodní námořní loďstvo

Island

 • -je to jedna velká sopka – země ledu a ohně
 • -leží na rozhraní litosférických desek -> několik průrev
 • -státní zřízení:republika v čele s prezidentem
 • -rozloha:103tis.km2
 • počet obyvatel:250 000  – Islanďané, z toho 120-130 000 žijí v hl. městě Reykjavíku
 • -hl.město: Reykjavík=hospodářské a kulturní centrum
 • -gejzíry!!

Přírodní podmínky:

 • ostrov sopečného původu->pobřeží je rozčleněno mnoha zálivy fjordového typu
 • -sopečný povrch s náhorními plošinami a sopečnými kužely
 • -aktivní seizmická činnost, mnoho činných sopek=>nejvyšší činná sopka Hekla 1491 m. n. m, termální prameny a gejzíry
 • -nížiny při pobřeží
 • -vnitrozemí hornaté, prakticky neprostupné, pusté
 • -krátké vodné řeky s peřejemi a vodopády->energeticky využívané

Podnebí:

 • na jihu mírné oceánské, na severu subarktické
 • -chladné a deštivé
 • -oceánské proudění a klima
 • -mnoho srážek
 • -teploty kolem 0°C -> největší ledovec Evropy – Vatnajekül

Obyvatelstvo:

 • mononárodnostní státIslanďané 91%, menšiny Dánů,Norů,Američanů a Švédů
 • -úředním jazykem je islandština-> vychází ze staré norštiny, jazyk se téměř nezměnil
 • -ve městě žije 92% populace

Reykjavík

 • -nesmírně čisté město (nemají dříví, nemají stromy) – žádný kouř, prach, čistý vzduch
 • -využívají zemského tepla, termální prameny (vyhřívání i chodníků)
 • -sporá vegetace, živočišstvo
 • -termální elektrárna – postavena na zlomu

Hospodářství:

 • -vyspělý stát-základem ekonomiky je lov a zpracování ryb
 • stát bez surovinových zdrojů s velkým hydroenergetickým potencionálem
 • -člen evropského sdružení volného obchodu
 • -3/4 hodnoty vývozu tvoří ryby a jiné mořské produkty
 • -rybolov – hl. zdroj příjmů
 • -rádi by lovili velryby – prodlouženy teritoriální vody z 20 na 200-250 mil
 • -skleníkové zahradnictví díky geotermálním zdrojům – (zelenina, ovoce, dokonce i citrusy a banány) soběstačný v produkci zeleniny
 • -spotřební průmysl – potravinářský, textilní, zpravování ryb a konzervárenství, elektrárenství (z vodních a geotermálních zdrojů), hutnictví Al

Zemědělství:

 • -chov ovcí (přizpůsobeny drsnému klimatu), koní a skotu
 • -pěstují se pícniny, brambory a ve sklenících zelenina
 • -rozsáhlý rybolov
reklama