Geografický přehled USA

Geografický přehled USA

 • -rozkládá se na kontinentu Severní Ameriky spolu s Kanadou a Mexikem
 • -hranice s Kanadou->rozděluje na 49. rovnoběžce a velkými jezery
 • -hranice s Mexikem-> pevninská hranice řeky Rio Grande del Nort
 • -Aljaška je oddělena od Asie a Evropy Beringovým průplavem
 • -východní pobřeží omývají vody Atlantského oceánu a západní břehy vod Tichého oceánu

Rozloha:9 529 063 km2->4.největší stát světa

Počet obyvatel:286mil. Obyvatel->3.nejlidnatější stát světa

Hlavní město:Washington D.C.=politické a administrativní centrum USA, sídlo prezidenta, Kongresu a dalších ústředních úřadů a institucí

Státní zřízení:pluralitní federativní prezidentská republika

Nejvyšší hory:McKinley 6194 m, Whitney 4418 m

Nejdelší řeka:Mississippi 6020 km

Největší jezero:Lake Superior 83 270 km2

Největší města:

New York 18150, Los Angeles 14650, Chicago 8240, San Francisco 6325, Philadelphia 5975(aglomerace v tis.)

Úřední jazyk:angličtina

Měna:1 americký dolar=100 centů

Náboženská příslušnost:

protestanti 55%, římští katolíci 29%, židé 3,2%, pravoslavní 2,3 %, muslimové 1,9 %, hinduisté 0,2%, ostatní 8,4%

Národnostní složení:

Evropané 75,2%, Afričané 12,1%, Hispánci 9%, Asiaté a obyvatelé Tichomoří 2,9%, Indiáni a Eskymáci 0,8%

-jsou zakládajícím členem OSN, udržují spojenectví se státy NATO, jsou v G8 a po konci studené války jsou jedinou supervelmocí světa

-tvoří 3 nestejně velká a navzájem nesouvislá území:

 • rozsáhlá kontinentální část území USA(48států=87%celkové rozlohy)
 • na severozápadě kontinentu odděleně leží stát Aljaška sahající daleko za polární kruh
 • nejmenší území USA->Havajské ostrovy v Tichém oceánu, je vzdálené přes 3000km na jihozápad od kalifornského pobřeží
 • zámořská území patří pod USA: samosprávný volně přidružený stát Portoriko, samosprávné volně přidružené území Společenství Severní Mariany a samosprávná autonomní území=Americké Panenské ostrovy, Americká Samoa a Guam

Přírodní poměry:

– jsou různorodé

-povrch lze členit na pět hlavních orografických oblastí:

 • na východě a jihovýchodě se podél pobřeží Atlantiku a Mexického zálivu rozkládá široká Pobřežní nížina
 • při pobřeží Atlantského oceánu a na Floridě je Atlantská nížina, která na jihozápadě přechází v nížinu Mississipskou
 •  na východě USA je Appalačské pohoří, jehož výběžky zasahují až do oblasti Velkých jezer-> západně od nich centrální nížina přechází v prérijní plošinu
 • střed USA vyplňují Centrální roviny, které směrem na západ přecházejí do Velkých planin(v předhůří Kordiler)
 •  celou západní polovinu země vyplňuje horské pásmo Kordiller=>má 2 pásma:

-východní pásmo tvoří Skalnaté hory a západní pásmo Kaskádové hory a Sierra Nevada->tyto pásma uzavírají rozsáhlé náhorní plošiny a bezodtoké pánve-plošinu Koloradskou se známým Velkým Kaňonem(UNESCO) a Velkou pánev s Velkým solným jezerem

-na jihu klesá Velká pánev v Údolí smrti=nejníže položené místo USA i severní Ameriky(-86m)

-v Aljašském pásmu Kordiler leží nejvyšší bod USA= Mount McKinley(6194m)

-na Havajských ostrovech je aktivní sopečná činnost->nejvyšší horou je vyhaslá sopka Maona Kea(4205m) a nejvyšší činnou sopkou je Maona Lea(4168m)
Vodstvo:
-největší řekou v USA je Mississippi, která se svým největším přítokem Missouri je nejdelší řekou Severní Ameriky a 3. nejdelší řekou světa

-> Mississippi se svými přítoky a kanály vytváří dokonalou vodní nezamrzající síť->řeky vlévající se do Atlantského oceánu jsou krátké ale velmi prudké a mají vodopády->jejich energie je využívána pro průmysl v městech New Yorku, Baltimoru a dalších

-nejmohutnější řekou tekoucí do Atlantského oceánu je řeka sv.Vavřince a Hudson(vlévá se do moře v New Yorku)

-řek tekoucích do Tichého oceánu je daleko méně->nejdelší řekou  na východě je  Columbie, dále pak Colorado, která vytvořila známý Velký kaňon (350km dlouhý a 1800m hluboký)

-území Aljašky je většinou odvodňováno do Beringova moře-> např.řeka Yukon
Jezera:

-na hranicích s Kanadou se rozprostírá plocha o 250 000 km na níž se rozlévá největší sladkovodní pánev světa

-nejznámější z jezer je Michigenské jezero, které je jediné na území USA a dále pak Hořejší a Huronské->tato Jezera jsou navzájem propojena řekami – nejvýznamnější je řeka Niagara s Niagarskými vodopády spadající do hloubky 60m a překonávající tak rozdíl dvou jezer Ontaria a Erijského jezera
Podnebí:

 • -zasahuje do všech klimatických pásem->vzhledem k velké rozloze Spojených států je podnebí velmi rozmanité
 • -na Aljašce je podnebí arktické a subarktické, největší část USA má podnebí mírné a subtropické, na Havajských ostrovech je podnebí vlhké tropické
 • -na podnebí má výrazný vliv poloha a směr pohoří->poloha pohoří na západě kontinentu způsobuje omezený vliv Tichého oceánu->Kordilery jsou klimatickým předělem=> území na východ je ve srážkovém stínu a poledníkovýsměr pohoří umožňuje snadné pronikání vzduchových hmot od severu k jihu i naopak=>častá proměnlivost počasí a náhlé změny teplot
 • – podnebí USA je chladnější než jinde ve stejných zeměpisných šířkách->příčinou je studený Labradorský proud ze Severního oceánu (a Kalifornský z Atlantiku), tyto větry ochlazují severní část USA
 • -naopak od Mexického zálivu vanou horké větry, těm nic nebrání volně proniknout do středu státu, protože jim v cestě nestojí žádná velká pohoří->nastává zde velký vzestup a pokles teplot=>na jihovýchodě USA jsou častá ničivá tornáda a hurikány
 • -nejvyšší srážky mají návětrnné svahy Kordiller
 • -extrémě suché podnebí je ve Velké pánvi
 • -nejvyšší teploty v Údolí smrti-57 oC

Vegetace:

 • -odpovídá podnebným pásům
 • -na Aljašce a v sevrní části se rozkládá tundra, ve střední části  lesotundra, která přechází v severní jehličnaté lesy
 • -podél Kaskádového pohoří se táhne pásmo vlhkých tichomořských lesů, na severovýchodě převládají jehličnaté a smíčené lesy, v Appalačském pohoří jsou lesy listnaté
 • -náhorní plošiny a Velká pánev jsou oblasti se suchomilnými rostlinami, oblast Velkých planin zaujímají prérie a oblasti pouštní jsou téměř bez porostu
 • -na jihovýchodě USA jsou porosty vždyzeleného subtropického rostlinstva a na Havajských ostrovech je rostlinstvo vlhkých tropů s množstvím endemitů
 •  Živočichové a ochrana přírody:
 • -žijí  zde kromě evropských druhů v prériích bizoni, zdivočelé koně, kojoti, medvědi, mýval a třeba i puma, různé druhy hlodavců, aligátorů a kajmanů
 • -na severu USA, na Aljašce žijí polární lišky, lední medvědi, sněžné sovy, losi, jeleni a další…
 • -domácí hospodářské zvířectvo bylo dovezeno přistěhovalci z Evropy
 • -velká pozornost je věnována ochraně přírody-> aby se zachovaly její krásy udružují se národní parky
 • – v USA je téměř 60 národních parků-> dosud největším je ten nejstarší Yellowstonský, rozkládající se na území tří států (Wyoming, Montana a Idaho)..dále Yosemite, Olympia…
 • Nerostné suroviny a průmysl:
 • zásoby jsou značné, ale plně nepostačují rozvinutému hospodářství USA
 • -významné jsou zdroje paliv= černého a hnědého uhlí(Appalačské pohoří), antracitu, ropy, zemního plynu(Texas), železné rudy(u Hořejšího jezera), rudy barevných kovů-mědi(Kordillery), uranu, fosfátu(Florida), síry(ústí řeky Mississipi), vanadu a zlata

 2 hlavní oblasti výskytu nerostů a také vysoce rozvinutého průmyslu:

 • Západní – oblast Skalnatých hor a jihovýchodní pobřeží Tichého oceánu,
 • Východní – sahající od velkých jezer až do Texasu

-v těžbě ropy stojí USA na předním místě ve světě, největší ložiska jsou v Texasu, Kalifornii a Louisianě, Mexický záliv, Aljaška..

-dále jsou v čele světového žebříčku v těžbě zemního plynu, černého a hnědého uhlí, kuchyňské soli(Appalačské pohoří), fosfátů, ve výrobě elektřiny…

Obyvatelstvo:

 • -tvoří běloši 74%, černoši-afroameričané(potomci otroků) 13%, španělsky mluvící =Hispanoameričané(z Mexika a Karibské oblasti) 10%, Asiaté 3% a Indiáni+Eskymáci(mongolidní rasa) 1%
 • -osídlení USA je výsledkem mísení různých etnických a rasových skupin
 • -tvoří americký národ->všechny je spojuje silné vědomí příslušnosti ke státu
 • -úředním jazykem je angličtina=>je jednotícím prvekem příslušníků amerického národa
 • -většina vyznává protestantství 51%, dále římskokatolické, židovské a muslimské…
 • -v minulosti se počet obyvatel zvětšoval hlavně přistěhovalectvím, v součastnosti zejména přirozeným přírustkem
 • -průměrná hustota zalidnění je 31 obyvatel/km2
 • -nejvíce je zalidněno atlantské pobřeží a směrem do vnitrozemí hustota zalidnění klesá(vyjímkou je hustě osídlené pobřeží Tichého oceánu)
 • -téměř 80% obyvatelstva USA se soustřeďuje v aglomeracích milionových velkoměst->ta se rozrůstají  v megalopole:
 • Boswash=Boston-New York-Philadelphie-Washington
 • Chipitts=chicago-Detroit-Cleveland-Pittsburg
 • Sansan=San Francisco-Los Angles-San Diego

Hospodářství:

-nejvyspělejší a ekonomicky nejsilnější stát světa->uskutečňuje vědeckotechnický pokrok ve všech odvětvích národního hospodářství především zásluhou širokého rozvoje vědy, výzkumu a techniky

zaměstnání EAO:75%ve službách, 20%ve zpracovatelském průmyslu, 3% v těžebním průmyslu, 2% v zemědělství

Průmysl:

 • vytváří 80% materiálních hodnot
 • -vyznačuje se vysokým stupněm územní koncentrace->asi 70% průmyslového potenciálu je soustředěno v tzv.průmyslovém pásu=od pobřeží Atlantského oceánu podél jižních břehů Velkých jezer až k Chicagu
 • -v tomto pásu je zastoupeno hutnictví, strojírenství,průmysl a kosmická technika,elektrotechnika, průmysl chemický, potravinářský a textilní=>je to pás největší koncentrace průmyslu, služeb a obchodních činností na světě
 • -další střediska průmyslu:
 • jihovýchodní oblast jehož centrem je Atlanta->zastoupen průmysl těžební, hutnictví Al, průmysl petrochemický, textilní, oděvní, potravinářský a rozvíjí se zde náročná elektronika pro letecký průmysl a kosmický výzkum
 • oblast na tichomořském pobřeží jehož centry jsou města San Francisco, Los Angeles->výroba zbraní, letadel, petrochemických produktů a na náročné technologie založené na vysokém podílu vědeckého výzkumu->technologický park, silikonové údolí a Hollywood   
 •  
 • -nejdůležitějšími průmyslovými odvětvími jsou zde dopravní a elektrotechnické, strojírenství, chemický a textilní průmysly
 • -velmi důležitý je už zmiňovaný strojírenský průmysl, z kterého USA nejvíce těží. – přední místo zaujímá výrobou osobních a nákladních automobilů(General motors, Ford) hlavně v Detroitu a v Indiapolis
 •  – středisky výroby letadel jsou Los Angeles, San Diego, New York, Seattle-Boeing
 • – výroba lokomotiv a vagónů Chicago a Philadelphia
 • -výroba lodí Baltimor, Boston a San Francisco

-významné  místo v těžbě energetických surovin:

 • 2.místo v těžbě černého uhlí
 • 3.místo v těžbě ropy(Mexický záliv a Sever Aljašky)
 • 2.místo v těžbě zemního plynu

-těžba rud barevných a drahých kovů:

 • 1.místo v těžbě Molybdenu
 • 2.místo v těžbě měděné rudy a olovnatozinkových rud
 • 2.místo v těžbě Zlata a Stříbra

-dále:

 • 1.místo v těžbě fosfátů

-výroba elektrické energie je zajišťována především tepelnými elektrárnami75%, jadernými e.20%, vodními e. 8%…

Zemědělství:
-je vyspělé a rentabilní, hodnotou produkce zaujímá vedoucí postavení na světě

-je produktivní,specializované, vysoce mechanizované a je soustředěno do velkých farem

-celkově zde převládá živočišná výroba před rostlinnou

– rostlinná: obiloviny, kukuřice (tzv.kukuřičný pás(nejkvalitnější půdy+dostatek srážek) zahrnující státy Indiana, Iowa, Ohio, Missouri apod=> USA je největším producentem kukuřice, pšeničný pás(černozemě, méně srážek, extenzivní chov dobytka), bavlníkový pás (tabák, podzemnice olejná, bavlník a sója)

-dále se zde pěstuje cukrová třtina a v severnějších oblastech brambory, na jihu pak subtropické plody (Kalifornia=Centrální údolí, Florida)

– živočišná: zde je vedoucím odvětvím chov skotu(3.místo), prasat(2.místo), ovcí a koní, chov drůbeže

Doprava:

-májí hustou a kvalitní dopravní síť

-nejdůležitější osobní dopravou je automobilová->je zde soustředěno 40% světového automobilového parku

-na nákladní dopravě se nejvíce podílí železniční doprava->je zde 5 pacifických tratí

-potrubní doprava přepravuje ropu, zemní plyn a ropné deriváty

-osou vodní vnitrozemské dopravy je řeka Mississipi, která je systémem průplavů spojena s Velkými jezery

-námořní doprava je důležitá v mezinárodní přepravě

-největší přístavy=New York, Housten, Los Angeles

-letecká doprava je nejznámější v přepravě osob na velké vzdálenosti-mají nejvíce letišť(17600), největší délku vnitrostátních leteckých linek

-největší letiště=Chicago, New York, Atlanta

reklama