Obyvatelstvo a politický systém v ČR

Obyvatelstvo a politický systém v ČR

Obyvatelstvo:

 • -žije zde asi 10,2 milionu obyvatel, čímž se řadíme na 14. místo v Evropě(ze 46 států)
 • -patříme ke středně zalidněným státům Evropy, průměrná hustota zalidnění dosahuje asi 130 obyvatel/km2
 • – urbanizace činí asi 75%.

Pohlaví a věk:

-rozdělení obyvatel podle pohlaví mírně převažuje na stranu žen, kterých zde žije 51,5%, muži tvoří 48,5% populace.

 • 22% – předproduktivní věk, tento počet velmi klesá.
 • 60% – produktivní věk, tento stav zůstává stejný nebo mírně klesá.
 • 18% – poproduktivní věk, tento stav roste

-střední délka života se pohybuje u žen kolem 78 let, u mužů je to 76 let, závisí na prostředí (nižší je v těžebních oblastech)

 • -záporný přirozený přírustek, nízká porodnost (1,2 dítěte na ženu)
 • -na 1 ženu připadá 1,97 dítěte
 • -průměrný nejvyšší dosažený věk se během posledních 10 let zvýšil o 5 let – produktivní část obyvatelstva nestačí živit=>následek zvyšující se hranici odchodu do důchodu

Národnostní složení:

 • – bílá – europoidní rasa
 • 95% obyvatelstva se hlásí k české, moravské nebo slezské národnosti (tzn. stejný jazyk, kultura a historie)
 • -Moravané jsou nejvíce soustředěni v Brně, s rostoucí vzdáleností jejich hustota rovnoměrně klesá
 • -nejvíce Slezanů žije v Opavě.
 • -mezi národnostní menšiny patří Slováci (3%), obývající zejména severozápadní Čechy
 • -zbývající 2% tvoří: Němci(1%), kteří obývají stejnou oblast a Poláci (1%), které najdeme nejčastěji ve východním Slezsku, zejména u měst Karviná a Frýdek-Místek
 • -k Rómské národnosti se přihlásilo jen 33tisíc obyvatel, ale předpokládá se, že jich je několikanásobně více
 • -dále menšiny Vietnamců, Ukrajinců, Rusů a Číňanů
 • -počet obyvatel zůstává stejný díky přistěhovalcům, jako národ vymíráme

Náboženské vyznání

 • -věřících je asi 22% obyvatel, což je nejméně ze všech okolních zemí – náboženství bylo potlačováno komunismem, také díky 30ti leté válce – rekatolizace
 • -nejvíce věřících je na J, nejméně na SZ
 • =>ATEISTÉ

Jazyk

 • -Český jazyk patří k indoevropské jazykové rodině a západní slovanské skupině
 • -existuje u nás velké množství nářečí=>nejrozšířenější je české, další jsou např. slezské, hanácké, moravskoslezské, valašské, chodské atd…

Zaměstnanost

 • 4% – zemědělství, tento počet se bude snižovat
 • 32% – průmysl a těžba, tento počet zůstane stejný nebo se bude mírně zvyšovat
 • 64% – služby, tento počet se bude zvyšovat

Rozmístění

 • -je spíše nerovnoměrné
 • -vyšší hustota zalidnění je díky přírodním i hospodářským podmínkám v severní polovině našeho území a v oblastech velkých městských aglomerací (na S od Prahy)
 • nejvyšší zalidnění je v Praze, kde žije v průměru asi 2500obyvatel/km2, v severočeských pánevních oblastech kolem měst Most, Teplice a Sokolov, Ostravsko kde žije je to asi 200obyvatel/km2
 • -nejméně zalidněné jsou jižní Čechy, zejména  kde žije v průměru 40obyvatel/km2 – Tachov, Český Krumlov..

Sídla

-vývoj sídel:

 • Nejvíce byly osidlovány nížiny v okolí řek, kde byly kvalitní půdy (zemědělství Polabí, Povltaví, Poohří na Moravě oblast Úvalů) ve vnitrozemí a pohraniční oblasti..
 • Počet obyvatel se v počátku neměnil, hodně dětí s rodilo, ale i umíralo – vliv měly nemoci, války a neúroda..
 • Později se osidlují pahorkatiny a ve 13.st. pohraniční oblasti (P.O.II. pozval osadníky z Německa)
 • V době 30ti leté války nastal úbytek obyvatelstva – emigrace,
 • V 18.st. se zlepšují podmínky pro život –díky průmyslové revoluci, klesá úmrtnost – v 19.st. ze 4 000 000 na 10 000 000
 • Do 2.sv.války se počet zvyšoval pak  hodně mužů narukovalo, počet obyvatel rapidně zklesl a  Němci odsunuti (Před 2.svět.válkou u nás bylo 42%Němců, 17%Slováků)
 • Emigrace po 1948 do 1989
 • Nyní se stáváme imigrační zemí

 

 • -zhruba 15000 sídel – polovina těchto sídel je do 100 obyvatel – nejmenší Rabštejn nad Střelou ->evropský možná i světový unikát (21 obyvatel), získal status města ve 14.století, nemá vlastní městský úřad, spravuje ho Manětín
 • -7% víc než 1000 obyvatel
 • -největší a nejlidnatější město je Praha s 1,2 miliony obyvateli
 • -více než 100 tisíc obyvatel mají velkoměsta: Brno(388 000), Ostrava (320), Plzeň (164), Olomouc (110), Liberec (101), dříve i Ústí nad Labem, ale Trnice se odtrhly)
 • -nad 50tisíc obyvatel mají města: Karlovy Vary, Chomutov, Most, Teplice, Ústí nad Labem, Děčín, Liberec, Hradec Králové, Liberec, Pardubice, České Budějovice, Jihlava, Opava, Karviná, Havířov, Frýdek-Místek a Zlín
 • -existují u nás dvě velké konurbace, což jsou spojené aglomerace: Liberec-Jablonec; Pardubice-Hradec Králové
 • -nejvíce měst je kolem 20 000

 

Kritéria města jsou:

 • -více než 5000obyvatel – získalo výsadní postavení ve středověku
 • -radnice, městský úřad
 • -určitý počet výškových budov,
 • -centrální náměstí, vybudované inženýrské sítě (vodovod, plyn, kanalizace)
 • -zpevněné komunikace a převažující počet obyvatel v terciární sféře
 • -počet obyvatel nad 2000 obyvatel (v Číně nad 50 000, v Norsku jen nad 200)
 • -obec = má vlastní volenou samosprávu
 • SUBURBANIZACE =stěhování na okraj měst nebo za jejich okraje

Charakter osídlení:

 • -v nížínách – větší sídla, velké vzdálenosti mezi nimi
 • -vrchoviny – husté osídlení, menší sídla – vesnice
 • -hory – podhorské oblasti, horské chaty a samoty
 • -Z ČECHY = monocentrická síť – 1 centrum (Praha)
 • -V ČÁST, MORAVA, SLEZSKO = polycentrická síť – 2 dominantní centra a spousta dalších center, která se jim přibližují

Vesnice: existují u nás tři typy vesnic: návesová, silniční a vesnice s nepravidelným půdorysem.

Státní zřízení:

 • -parlamentní republika
 • -hlavou státu je prezident, který je volen na 5 let (může být 2x po sobě)
 • -zákonodárnou moc tvoří parlament, který je rozdělen na dolní komoru (poslaneckou sněmovnu) a horní komoru (senát)
 • -výkonnou moc zajišťuje vláda, sestávající ze 14 ministerstev
 • -justiční moc zajišťují soudy=>nejvyšší soudy jsou v Praze a Olomouci.

Administrativní členění: Atlas str.5

 • -Česká Republika se podle ústavy dělí na vyšší samosprávné celky zvané kraje – v čele hejtman
 • -v roce 1996 bylo vymezeno 14 krajů:
 •  Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Vysočina, Jihomoravský, olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský. K nim ještě patří hlavní město Praha.
 • -dalším členění je rozdělení na 77 okresů a přes 6244 obcí.

Politický systém ČR

Moc zákonodárná:

 • -legislativní činnost (projednávání a schvalování zákonů)

Parlament: je dvoukomorový, schvaluje státní rozpočet, vyslovuje důvěru vládě (při vyslovení nedůvěry, vláda musí odstoupit), schůze komor jsou veřejné

 • horní komora: Senát -81 senátorů, 6let (každé 2roky obměna 1/3),věk:nad 40let, většinový voleb syst. (1 mandát)
 • dolní komora: Poslanecká. sněmovna – 200 poslanců; 4roky;věk:nad 21let, poměrný voleb syst.(více mandátů)

-nikdo nemůže být současně členem obou komor!, nesmí být prezident ani soudce

-imunita – nelze je postihnout za projevy, hlasování na půdě parlamentu, trestně stíhat jen se souhlasem komory, lze zadržet

Moc výkonná:

 • -exekutivní, organizace a řízení administrativního aparátu
 • Vláda: parlamentní – předseda (premiér) , místopředseda (4), ministři (rezorty-ministerstva = státní správa)
 • -je odpovědna Poslanecké sněmovně – důvěra X nedůvěra, interpelační otázky
 • -sestavena z řad Parlamentu, navrhuje státní rozpočet, přijetí usnesení: nadpoloviční většina všech členů
 • Prezident: volen Parlamentem na 5let (max 2krát), věk:nad 40let, není odpovědný ze své fce v úřadu – nelze ho trestně stíhat ani zadržet, nelze ho sesadit-jen za velezradu
 • -vrchní velitel ozbrojených sil, reprezentuje stát navenek , právo veta X ne absolutní, vyznamenání – medaile za hrdinství, za zásluhy; řád Bílého lva, řád T.G.M. amnestie = hromadné udělení milosti, prominutí trestu (všechny tresty za nedbalost do 2let)  X milost = v individuálním případě

Ministerstva České republiky:

Moc soudní (justiční):

 • -jurisdikce, nestranné a nezávislé soudnictví, rozsudek musí být veřejný, proces ne
 • -Ústavní soud (Brno) – dodržování ústavnosti a lidských práv – rušení (derogace) protest, zákonů, rozhodování o ústavních stížnostech
 • -15 soudců – jmenováni na 10let prezidentem se souhlasem Senátu, věk: nad 40let, fce končí v 70letech
 • -podmínky: bezúhonný občan, právnické vzdělání, 10let činný v právnickém povolání, nesmí být zároveň člen Parlamentu či prezident, nesmí vykonávat jiné povolání, nelze je trestně stíhat bez souhlasu Senátu
 • -soustava soudů- Nejvyšší soud (Brno) + Nejvyšší správní soud (Brno) – správní soudnictví=přezkoum. zákonnosti rozhod. státní správy
 • -vrchní soudy (Praha, Olomouc) ® Krajské soudy (Praha – Městský soud) ® Okresní soudy (Praha – Obvodní soudy, Brno -Městský soud)
 • nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) – nezávislý kontrolní orgán, kontrola hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu, prezident a viceprezident jmenován Prezidentem na návrh Poslanecké sněmovny

-Česká národní banka (čnb) – ústřední banka státu, péče o cenovou stabilitu, dohled nad činností ostatních bank, guvernér jmenován Prezidentem.

-územní samospráva (veřejná správa) – dvoustupňová – 2 územní samosprávné celky (vlastní majetek, rozpočet)- spravovány zastupitelstvy- 4roky – komunální volby

 a) obce   = základní, součást kraje, starosta či primátor

 b) kraje = vyšší,  14 – v účinnost vstoupily 2000, hejtman

reklama