Přírodní podmínky Evropy

Přírodní podmínky Evropy

 • -leží na Euroasijské litosferické desce společně s Asií(odštěpila se z Laurásie) na severní polokouli
 • -má ze všech kontinentů největší horizontální členitost->členité pobřeží=>hodně ostrovů a poloostrovů
 • =2.nejmenší světadíl
 • -považuje se za samostatný světadíl vzhledem ke svým specifickým přírodním poměrům a zvláště s přihlédnutím k historickému a kulturnímu vývoji
 • -přírodní hranice s Asií: -Bajdaradcký záliv->pohoří Ural(patří k Evropě)->řeka Emba->Kaspické moře->severní úpatí Kavkazu(patří do Asie-nejvyšší hora Kavkaz)=Kumano-Manyšská sníženina->Azovské moře->Kerčský průliv->Černé moře->Bospor a Dardanely(rozdělují stát Turecko, oddělují Malou Asii a Balkán, mezi nimi Marmarské moře)
 • -hranice s afrikou:-Středozemní moře->Gibraltarský průliv

Povrch:

1.Prvohory(Kaledonské vrásnění)-ovlivnilo Skandinávii, VB-Kaledonské hróry, Irsko-Grand Piany

2.Přelom Prvohor-Druhohor:(Hercinské vrásnění)-ovlivnilo zejména Střední Evropu->Českomoravská vrchovina,Švarcvald=český les,Harz,Ardeny…

3.Přelom Druhohor-Třetihor:(Alpsko-Himalájské vrásnění)-vytvořen Alpský oblouk->Pyreneje,Sierra Nevada, Alpy,Apeniny,Karpaty,Dinárské hory, Rodopy

4.Čtvrtohory:(Doba ledová):

 • -pevninský ledovec-sahal až do ČR, Německa, S.Francie->v době meziledové ustupoval->vytvořeny jezerní plošiny, morény, bludné balvany a ledovcová jezera
 • -horský ledovec-vznikla horská jezera-ČR-Černé, čertovo,..Bodamské a ženevské j.
 • -ústupem ledovce vznikli tzv.FJORDY=dlouhé zálivy zaříznuté do pevniny..př.Nrsko
 • -nejstarší část tvoří:
 • Baltský štít=>Východoevropská rovina(nejrovinatější část celé Evropy)

Pohyb litosferických desek

 • -hranice Euroasijské a severoamerické desky=>Island-sopečný
 • -subdukce=Africká se podsouvá pod euroasijskou desku=vulkanická činnost->sopky..př.Etna, Vesuv, Stromboli
 •   -Itálie+Řecko->zemětřesení
 • -kolize=euroasijská+jaderská(itálie)= >hornotvorná činnost..př.Alpy

Nížiny:-Východoevropská, Baltská, Francouzská, Velká uherská, Valašská, Pádská n.

Vodstvo:

 • -nejhustší a nejlépe vyvinutá říční síť na světě
 • -80%povrchu je odvodňována do Atlantského a Severního Ledového oceánu
 • -20%bezodtoká oblast Kaspického moře, kam ústí nejdelší evropská řeka Volha

Řeky:

Odtokové režimy:

 • Sněho-dešťový o.r.-řeky střední Evropy-nejvíce vody únor-březen..př.Labe

-řeky východní Evropy-nejvíce vody duben(vliv delší zimy, více           přítoků)..př.Volha, Dněpr

 • Oceánsko-děšťový o.r.-..př.Temže
 • Středomořský o.r.-minimum vody v létě,jinak průměrně celkem dost..př Tibera
 • Ledovcový o.r.-maximum vody v létě..jinak minimum vody..př.Rhona, In+řeky v Norsku

-nejdelší řeky:1.Volha(pramen Valendajská vrchovina=>Kaspické m.)2.Dunaj(Český les=>Černé m.) 3.Ural(J.Ural=>Kaspické m.) 4.Dněpr(=>Černé m.)5.Kama(přítok Volhy)

 • -významné:Dunaj,Rýn..
 • -Kanály-Francie-Jižní průplav-řeka Garona +Rhona
 • -Německo-Rýn, Mohan, Dunaj, Středoněmecký k.-Labe, Rýn, Odra, Weser

Jezero:

 • -největší jezera-Ladožské a Oněžské jezero(Rusko)– >smíšené j.= >vznikli tektonicky ale ve čtvrtohorách ovlivněny ústupem ledovce
 • -ostatní jezera celosvětově téměř nic neznamenají
 • -ledovcová j.(horský l.)-karová a hrazená
 • Př.-Bodamské j.=hrazené ledovcové-hranice 3států:Rakousko, Švýcarsko, Německo  -Ženevské j.-Švýcarsko ledovcocé j.
 • -Lago di garda-Itálie
 • -Balaton-Maďarskob                tektonické j.
 • -Nezidérské j.-Rakousko
 • -j. Lochnes-Skotsko
 • -Plitvická j.-Chorvatsko->krasová j.

-3 obrovské jezerní plošiny:

 • Meklenburská j.p.-Německo
 • Pomořánská j.p.-Německo+Polsko
 • Finská j.p.j.Oulu+Inari

+Skandinávie-Švédská j.-Vannern, Vattern

Podnebí:

 • -podle zeměpisné šířky
 • -oceanita zasahuje hluboko do pevniny, typické kontinentální klima má pouze Východní Evropa

-zasahují zde 4 podnebné pásy:

 • Subtropická p.-pobřeží + ostrovy Středozemního moře
 • Mírný p.-největší část Evropy
 • Subarktický p.- severní část pevniny
 • Arktický p.-ostrovy v Severním Ledovém o.-Barentsově moři..př.Špicberky, Nová země

-6.podnebných oblastí:

 1. Oblast Západní a Severozápadní Evropy:…př.VB
 •  – silné oceánské klima mírného podnebí díky rozsáhlé ploše Atlantiku, proto zde   nedochází k výrazným výkyvům teplot
 •  – časté srážky, které převládají hlavně na podzim a v zimě
 •  – je zde také výrazný oteplující účinek Severoatlantického proudu->vyšší teploty pro
 •  příslušnou zeměpisnou šířku
 1. Oblast Východní Evropy:..+částečně střední Evropa
 •  -silně kontinentální klima->velké výkyvy teplot, minimum srážek=>..př.Moskva-+40 oC,-40 oC
 • -dlouhé studené zimy, krátkáhorká léta
 1. ČR…+částečně střední Evropa:
 • -přechodný typ klimatu
 • -podnebné vlivy atlantské(přímořské) se uplatňují v létě=>nejteplejší měsíce červenec,srpen, nejvíce srážek červen, červenec
 • -podnebné vlivy východoevropské(kontinentální) se projevují hlavně v zimě=>nejchladnější měsíce leden a únor, zároveň nejméně srážek
 1. Oblast Středozemního moře
 • -horká, suchá léta
 • -mírné, deštivé zimy
 • -vysoké letní teploty na pobřeží jsou zmírňovány ochlazujícím vlivem moře
 1. Alpská oblast
 • -významný klimatický předěl mezi středomořským podnebím na jihu a přechodným středoevropským na severu
 • -sněžná čára v Alpách je kolem 3000m.n.m.
 • -jsou zde charakteristické teplé horké spádové větry=FÉNY=FÖHM(vznikají na jižních svazích Alp, ale důsledky pociťují na severních svazích)
 1. Oblast severní Evropy:
 • -subarktické a arktické podnebí
 • -dlouhé, studené zimy(až -30 oC)
 • -krátká, chladná léta
 • -během roku malé množství srážek->převládají sněhové srážky

-místní větry:-Mistral-Francie

 •  -Bríza-Chorvatsko       stejný princip->jiný tlak nad vodou, jiný tlak nad pevninou
 • -Bóra

Půda:

 • oblast Středozemí:-červenozemě+na vápencích rendziny
 •         -hodně sucho, horko->převažují vždyzelené lesy, subtropické  tvrdolisté dřeviny
 •         -MACCHIE=křoviny s hodně dužnatými listy->zadržují vodu
 •               -Pinijové háje=jehličnany-borovice, tůje
 •              -ptáci,ještěrky, hadi a hmyz
 • mírný p.p.:-v nížinách=hnědozemě(Z.+Stř.Evropa)+černozemě=STEP(Ukrajina, J.Rusko), ve středních polohách=hnědé lesní půdy a v pohořích=podzolové půdy
 • -lesy mírného pásu-smíšené a jehličnaté(listnaté téměř nejsou->vykáceny)
 • -jehličnany-Skandinávie, Rusko!=tajga
 • -jeleni, srnky,prase divoké, ptáci, plazi, obojživelníci, hmyz, hlodavci
 • severní Evropa:-převládají podzolové půdy, v nejsevernějších polohách PERMAFROST=trvale zamrzlá půda
 • -tajga, tundra, lesotundra->zakrnělé jehličnany+mechy a lišejníky
 • -SOB, ptáci, savci mají v zimním období bílé zbarvení,..př.liška severní,zajíc bělák..
reklama