Severní Evropa

Severní Evropa

Vymezení oblasti
 •       Oblast S Evropy zahrnuje sopečný ostrov Island, hornatý Skandinávský poloostrov (Norsko, Švédsko), Finskou jezerní plošinu a nížinný povrch Jutského poloostrova (Dánsko) a pobaltské republiky (Litva, Lotyšsko, Estonsko).
 •       Ve starších čtvrtohorách byla oblast S Evropy pokryta severským pevninským ledovcem Þ charakteristické kryogenní tvary (ledovcová údolí, jezerní plošiny, morény, fjordy)
 •       Státy S Evropy patří k ekonomicky nejrozvinutějším na světě, jejich obyvatelé mají vysokou životní úroveň.
NORSKO
 •        Státní zřízení: konstituční monarchie v čele s králem
 •        Hlavní město: Oslo (hospodářské, politické, finanční středisko)
 •        Přírodní poměry: Přímořský stát S Evropy v Z části Skandinávského poloostrova, má nejčlenitější pobřeží ze všech států Evropy, velké množství ostrovů a souostroví (Lofoty, Vestråly), pobřeží rozčleněno fjordy – úzké, hluboké zálivy ledovcového původu (nejdelší Sogne-fjord 220 km). Celou zemí prostupuje Skandinávské pohoří, nejvyšší hora je Galdhøpiggen (2469 m. n. m.), ve Skandinávském pohoří je největší evropský ledovec Jostedalsbre, celkem je zaledněno asi 5000 km2. Řeky jsou krátké, vodné, energeticky bohaté, s velkým spádem, peřejemi a vodopády, četná jezera ledovcového původu
 •        Podnebí: na většině území mírné, oceánské, deštivé, v horách drsné klima, na S je podnebí subarktické a na Špicberkách arktické.
 •        Rostlinstvo: na J jehličnaté lesy, na S lesotundra a tundra
 •        Živočišstvo: sob, medvěd, rosomák, vlk, množství ryb a vodního ptactva
 •        Přírodní zdroje: ropa, měď, zemní plyn, pyrity, nikl,železná ruda, zinek, olovo, ryby, stavební dřevo
 •        Obyvatelstvo: Norové (97%), Finové a Laponci
 •        Úřední jazyk: norština
 •        Hospodářství: vyspělý průmyslový stát s velkým přírodním bohatstvím, členská země Evropského sdružení volného obchodu
 •        Průmysl: těžební (ropa, zemní plyn, rudy kovů), elektrárenství (99,6 % hydroelektrárny), strojírenství, loďařství, petrochemie, dřevozpracující prům. a potravinářství
 •        Zemědělství: chov ovcí, skotu, prasat, kožešinové zvěře a sobů, produkce mléka, lov ryb pěstování žita, ječmene, brambor
 •        Přístavy: Oslo, Bergen, Narvik, Drammen, Floro, Hammerfest, Harstad, Haugesund
ŠVÉDSKO
 •        Státní zřízení: konstituční monarchie v čele s králem
 •        Hlavní město: Stockholm (obchodní, průmyslové, finanční středisko státu, sídlo krále a ústředních úřadů)
 •        Přírodní poměry: Přímořský stát S Evropy ve V části Skandinávského poloostrova při pobřeží Severního a Baltského moře. Ostrovy Gotland, Öland a řada menších ostrovů v Baltském moři. Podél hranic s Norskem probíhá Skandinávské pohoří, nejvyšší hora Kebnekajse (2123 m. n. m.), směrem k JV se hory sklánějí v plošiny a nížiny při pobřeží Baltského moře, J část Švédska tvoří nížiny a pahorkatiny modelované ledovcovou činností. Řeky jsou krátké, vodné, energeticky bohaté, četná jezera ledovcového původu, největší jezero Vänern
 •        Podnebí: na J mírné, přímořské, směrem k S přechází v podnebí chladné s kontinentálními vlivy, ve Skandinávském pohoří je drsné horské klima a na S je subpolární podnebí
 •        Rostlinstvo: na J smíšené lesy, směrem k S přecházejí v jehličnaté, na S státu tundra
 •        Živočišstvo: sob, los, medvěd, rosomák, vlk, liška, bělohur
 •        Přírodní zdroje. rudy olovnatozinkové, měděné a vysoce kvalitní rudy železné (Kiruna, Gällivare), dřevo,ryby, rašelina, kámen, zlato, stříbro
 •        Obyvatelstvo: Švédové (90%), Finové (2,4%) a Laponci, asi 7% tvoří cizinci většinou z Evropských zemí
 •        Úřední jazyk: švédština
 •        Hospodářství: vysoce rozvinutý průmyslový stát s intenzivním zemědělstvím, členská země EU
 •        Průmysl: těžební (rudy kovů, především kvalitní železné, vývoz železné rudy přes nezamrzající přístav Narvik), elektrárenství (53% hydroelektrárny), hutnictví (kvalitní švédská ocel), strojírenství (výroba kuličkových ložisek, zbraní, osobních a nákladních automobilů – Volvo, Saab), elektrotechnický, chemický, výroba celulózy a papíru, nábytkářství
 •        Zemědělství: chov prasat, mléčného skotu, drůbeže, rybolov, pěstování obilnin, cukrové řepy, brambor, řepky olejné, luskovin, zeleniny, ovoce
 •        Přístavy: Gavle, Goteborg, Halmstad, Kalmar, Lulea, Malmo, Stockholm, Solvesborg
FINSKO
 • •       Státní zřízení: republika v čele s prezidentem
 • •       Hlavní město: Helsinki (hospodářské a kulturní středisko státu, sídlo vlády, v aglomeraci hl. města žije 1 mil. obyvatel)
 • •       Přírodní poměry: Stát S Evropy při Botnickém a Finském zálivu Baltského moře. Převážně nížinný, místy pahorkatinný povrch modelovaný severským pevninským ledovcem, do S části státu zasahují výběžky Skandinávského pohoří, nejvyšší hora Haltiatunturi (1324 m. n. m.), J část země zaujímá Finská jezerní plošinas 35 000 jezery (Saimaa), hustá říční síť
 • •       Podnebí: mírné podnebí s kontinentálními rysy, dlouhé chladné zimy, krátká teplá léta, roční průměrné srážky jsou nízké, S má drsné subpolární klima, čtvrtina plochy státu leží na sever od severního polárního kruhu
 • •       Rostlinstvo: asi 68% téměř výhradně jehličnaté lesy
 • •       Přírodní zdroje: ložiska rud kovů – železa, chromu, mědi, olova a zinku, nikl, zlato,stříbro,vápenec, dřevo
 • •       Obyvatelstvo: Finové (93%), Švédové (6%), Laponci, Rómové (0,6%), Tataři (0,02%)
 •       Úřední jazyky: finština, švédština
 •       Hospodářství: vyspělý průmyslově-zemědělský stát, moderní průmysl, intenzivní zemědělství, velké lesní bohatství, členská země EU
 •       Průmysl: strojírenský (stavba lodí, výroba zařízení pro těžbu a zpracování dřeva), dřevozpracující (výroba řeziva, papíru, celulózy), elektrotechnický-Nokia, chemický, potravinářský, rafinování mědi, textilní zboží,
 •       Zemědělství: chov sobů, skotu, prasat a drůbeže, pěstování obilovin, krmných plodin, brambor
DÁNSKO
 • •       Státní zřízení: konstituční monarchie v čele s králem
 • •       Hlavní město: Kodaň Copenhagen) – politické, hospodářské a kulturní středisko země, královské sídelní město, v aglomeraci Kodaně žije 1,3 mil. obyv.
 • •       Přírodní poměry: Přímořský stát S Evropy na Jutském poloostrově a přilehlých ostrovech v Severním a Baltském moři, Dánsku také patří Farské ostrovy a Grónsko. Povrch Jutského poloostrova a přilehlých ostrovů je tvořen nížinami a mírně zvlněnými pahorkatinami, Z pobřeží poloostrova je ploché s písečnými přesypy, V pobřeží je rozčleněno četnými zálivy (fjordy), značné množství malých jezer ledovcového původu a síť krátkých řek
 • •       Podnebí: mírné podnebí, vlhké a zatažené počasí, mírná větrná zima a chladné léto
 • •       Přírodní zdroje: ložiska ropy a zemního plynu v šelfu Severního moře, ryby, sůl, vápence, křída, kameny, štěrk, písek
 •        Obyvatelstvo: Dánové (97%), Skandinávci, Němci, Turci, Íránci, Somálci
 •        Úřední jazyk: dánština, grónština, němčina (minoritní)
 •        Hospodářství: vyspělý průmyslový stát s vysoce intenzivním zemědělstvím, členská země EU
 •        Průmysl: těžební (těžba ropy a zemního plynu), strojírenský (výroba lodních motorů, potravinářských zařízení), elektrotechnický, textilní, petrochemický, potravinářský (prům. masný, mlékárenství, výroba piva), nábytek a ostatní dřevěné produkty, stavba lodí, větrné mlýny
 •        Zemědělství: chov prasat, drůbeže a mléčného skotu, orná půda tvoří 60% rozlohy státu, hlavní plodiny jsou pícniny, obilniny, cukrovka, brambory, řepka olejná a zelenina, ryby
ISLAND
 • •       Státní zřízení: republika v čele s prezidentem
 • •       Hlavní město: Reykjavík (hospodářské a kulturní centrum, v hl. městě a jeho blízkém okolí žije více než polovina obyvatelstva celého státu
 • •       Přírodní poměry: Stát na stejnojmenném ostrově v S části Atlantského oceánu, ostrov sopečného původu, , pobřeží rozčleněno mnoha zálivy fjordového typu, sopečný povrch s náhorními plošinami a sopečnými kužely, aktivní seizmická činnost, mnoho činných sopek, nejvyšší činná sopka Hekla (1491 m. n. m.), termální prameny, gejzíry, nejvyšší hora Hvannadalshnúkur (2119 m. n. m.). Krátké vodné řeky s peřejemi a vodopády
 •        Podnebí: mírné, ovl. severním Atlantikem, mírná, větrná zima, vlhké, chladné léto
 •        Rostlinstvo: na J luční porosty a křoviny, na S tundra
 •        Obyvatelstvo: Islanďané (96%), menšiny Dánů, Norů, Američanů a Švédů
 •        Úřední jazyk: islandština
 •        Přírodní zdroje: ryby, vodní elektrárny, geotermální elektrárny, diamonit
 •        Hospodářství: vyspělý stát, základem ekonomiky je lov ryb a jejich zpracování, členská země Evropského sdružení volného obchodu
 •        Průmysl: rybný a konzervárenství, elektrárenství (vodní a geotermální zdroje), hutnictví hliníku, textilní průmysl, turistika
 •        Zemědělství: chov ovcí, skotu a koní, pěstování pícnin, brambor a ve sklenících zeleniny, ryby
 •        K vytápění obydlí a skleníků se využívá voda z termálních pramenů.
Pobaltské republiky:
LITVA
 • •       Státní zřízení: republika v čele s prezidentem
 • •       Hlavní město: Vilnius
 • •       Obyvatelstvo: Litevci (81%), menšiny Rusů a Poláků
 • •       Hospodářství: středně rozvinutý průmyslově zemědělský stát
 • •       Zemědělství: chov skotu a prasat
 • •       Průmysl: strojírenský (výroba lodí), elektrotechnický a potravinářský
LOTYŠSKO
 • •       Státní zřízení: republika v čele s prezidentem
 • •       Hlavní město: Riga (v aglomeraci hl. města se vyrábí 66% průmyslové produkce státu)
 • •       Obyvatelstvo: Lotyši (58%), menšiny Rusů, Ukrajinců, Bělorusů a Finů
 • •       Hospodářství: středně rozvinutý průmyslově zemědělský stát
 • •       Zemědělství: chov skotu a prasat
 • •       Průmysl: strojírenský, chemický a potravinářský
 • •       Námořní přístavy: Riga, Ventsplis
ESTONSKO
 • •       Státní zřízení: republika v čele s prezidentem
 • •       Hlavní město: Tallinn
 • •       Obyvatelstvo: Estonci (62%), menšiny Rusů, Ukrajinců, Bělorusů a Finů
 • •       Hospodářství: středně rozvinutý průmyslově zemědělský stát
 • •       Zemědělství: chov skotu a prasat
 • •       Průmysl: těžební (těžba hořlavých břidlic), strojírenský (elektrotechnický, radiotechnický, elektronický), chemický (výroba hnojiv), potravinářský, elektrárenství
reklama