Západní Evropa

Západní Evropa

a) Poloha

 • geograficky je západní Evropa kupodivu na západu Evropy, řadí se do ní Francie, státy Beneluxu, Irsko a Spojené království
 • politicky může západní Evropa taky referovat k blokovému rozdělení Evropy za studené války a doby SSSR (potom bychom do ní zařadili i státy geograficky ležící na severu, na jihu nebo ve střední Evropě)
 • sporným státem může být Německo, které je svou politikou hodně úzce spjaté s Francií (viz bývalé tzv. Merkozy) a velmi často se řadí do západní Evropy – geograficky je však spíše ve střední

b) Geomorfologické jevy, povrch apod.

pevninská část západní Evropy:

 • • oblast zahrnuje mnoho vysokých pohoří, vyvrásněných především hercynským vrásněním: jedná se hlavně o Pyreneje, Alpy (ty jsou dotvořeny střetem africké a euroasijské litosférické desky)Ardeny
 • • specifickým mezi tímto typem pohoří je francouzský Massif Central (masif sántral), který leží ve střední až jižní Francii a je výsledkem silné vulkanické činnosti ve třetihorách
 • • nejvyšší horou těchto masivů a celkově Evropského kontinentu je Mont Blanc, 4810 m.n.m.
 • • pevninská část ZE zahrnuje však také několik velmi úrodných nížin
 • • celý Benelux (kromě Arden v Belgii) je úrodná a rovná nížina – některé části holandského území dokonce leží na tzv. polderech (uměle vytvořené souše sebrané z moře)
 • • také Francie se na svém severozápadě rozkládá na velké nížině, do které stéká většina velkých toků (Seina, Rhona apod.) z výše zmíněných hor a vrchovin
 • • většina regionu patří do oceánského mírného podnebí, jih Francie bychom mohli zařadit do subtropů
 • • mezi pevninskou a ostrovní částí ZE se nachází známý kanál La Manche (říká se mu kanál, ač je vybudován přírodou a je to tedy průliv) – je dlouhý asi 350km a v nejužším místě (Dover-Calais) široký jen 34km – na tomto místě je od roku 1994 mj. tzv. Eurotunel pro dopravu mezi Anglií a Francií
 • • městečko Mont Saint-Michel v Normandii je svědkem největšího přílivu a odlivu v Evropě, dosahuje tam až 24m
 • • francouzský nejseverozápadnější region Bretaň připomíná svým podnebím spíše Velkou Británii

ostrovní část západní Evropy:

 • • ostrov Velké Británie je největší v Evropě, osmý největší na světě
 • • z východu ho obklopuje Severní moře (důležité např. kvůli ložiskům ropy), ze západu leží přilehlé Irsko (odděleno Irským mořem a Svatojiřským a Severním průlivem), na severu a severozápadě jsou kolem Velké Británie rozházené Hebridské ostrovy a za nimi Atlantik
 • • klima ostrova je hodně ovlivňováno teplým Golfským proudem (stejně jako klima severní Francie)
 • • jedná se o jedno z nejdeštivějších míst světa (čím severněji, tím více) a míst, kde je nejméně slunečných dní v roce
 • • povrch ostrova se směrem k severu postupně zvedá, většina Anglie je nížina, čím severněji však ve Skotsku jedeme, nacházíme pahorkatinu (tzv. skotské highlandsa vysoké hory – a ve Walesu najdeme menší pahorkatinu taktéž
 • • ostrov Irsko je v Evropě třetí největší a na západě je vystaven Atlantiku
 • • zajímavé geologické rozvrstvení – pobřeží je obehnáno horstvem (nejvíc na severu a na jihu), uprostřed je nížina
 • • Irsku se někdy říká Smaragdový ostrov, díky stále-zelené vegetaci (stejně jako Británie je velmi deštivé, vítr z Atlantiku přináší do Irska skoro pořád mrholení a mlhy)

c) Faktory ovlivňující region

• Evropská Unie, hlavní instituce a hlavní průmysloví tahouni

 • Brusel, sídlo EU s hlavními evropskými institucemi
 • země západní Evropy (respektive Francie a Benelux) byly jedni ze zakládajících členů ESUO (Evropského společenství uhlí a oceli), předchůdce EU
 • Francie, Německo a VB jsou hlavními tahouny Unie (i když Británie je trochu speciální), jak ekonomicky, tak diplomaticky

• velký počet emigrantů, snaha o integraci, rasové nepokoje, kriminalita

 • ve Francii jde hlavně o obyvatele severní Afriky, v Británii o lidi indického a arabského původu, v Beneluxu především o lidi arabského původy a z bývalých holandských kolonií
 • emigrace vzrostla po vypuknutí Arabského jara
 • snaha Evropské Unie a Francie zamezit emigrační vlny přes moře, problém s lidskými právy (2011: 60 utečenců najednou utonulo, když jim žádná loď nepomohla i přes volání)

 tradiční kultura, historický vývoj (a VB s Francií se furt nemaj rády)

• protestantství v Británii (a z toho plynoucí problémy s katolíky v Irsku apod.)

2. Jednotlivé státy

a) Francie

• populace 61,5 milionu

• rozloha 550.000 včetně Korsiky a zámořských teritorií

• hlavní město Paříž, má přes 2 miliony obyvatel, další velká a důležitá města: Lyon, Marseille, Toulouse, Nice, Strasbourg aj.

• měna €, býval Frank

• politika a státní zřízení Francie:

 • parlamentně prezidentská republika
 • výkonnou moc má prezident (velice rozsáhlou), který je volen na 5 let přímo (od 15.5. je to Francois Hollande, předtím maďar) , a vláda
 • dvoukomorový parlament (národní shromáždění a senát)
 • počátek státnosti již 843, Verdunská smlouva
 • zakládající člen OSN, ESUO a posléze EU
 • dělení na 96 departmentů (departmánů) a 4 zámořské: Francouzská Guyana, Guadeloupe, Martinik a Réunion
 • dále má Francie ještě 6 dalších zámořských teritorií s jiným statutem

• náboženství katolíci (80%), islám (10%)

• etnicky ¾ Francouzů, jinak velmi rozrůzněné obyvatelstvo – různí Arabové čítají asi 7-10%, dále přes jedno procento Němců, Židů, Vlámů, Basků, Katalánců, Italů aj.

• zběžná historie Francie:

 • keltské a galské období (Galia est omnes divisa in partes tres…)
 • král Chlodvík, Francká říše
 • pozdější středověk: Normani, Hugo Kapet a jeho potomci (Bourbogni, Alois, Kapetovci), hugenotské války, stoletá válka, Ludvíci
 • VFR, utváření první francouzské republiky
 • Napoleon
 • obě světové války proti Němcům (zákopová válka, skoro dobytí Paříže – zabrání Francie, Vichistická Francie, Charles de Gaule)

• územní spory

 • mnoho sporů o zámořská teritoria (ta si ve všech případech v referendech odhlasovala, že chtějí závislost na Francii)
 • Madagaskar nárokuje spoustu malých ostrůvků, Komory teritorium Mayotte, sutinám zase část Francouzské Guyany, Mexiko taky nějaké malé ostrůvky
 • spor s Kanadou o pobřežní vody francouzských severských neobydlených teritorií

• věci spojené s francouzskou kulturou

 • Asterix
 • víno, sýry, plody moře, jídlo apod.
 • Provence, plameňáci, bílý koně, černý buvoli atd.
 • Eiffelovka a památky Paříže
 • Dumas, hrabě Monte Cristo, Tři mušketýři
 • Známi spisovatelé – například Zola, Sartre, Camus spoustu dalších
 • Dreyfusova aféra
 • Edith Piaf, Jacques Brel, chansoniéři
 • filmový festival v Cannes
 • Merkozy
 • problémy se zákonem s burkami, nedávný střelec v Toulouse aj.

b) Belgie

• populace 10,5 milionu (stejně jako ČR)

• rozloha 30.518 km (hustota zalidnění extrémní – skoro 350 obyvatel/km2)

• hlavní město Brusel (milion obyvatel, vlastní region), další města Antverpy, Gent, Bruggy

• měna €

• politika a státní zřízení Belgie:

 • monarchie, dědičná podle primogenitury – nynější král Albert II.
 • státní zřízení federační konstituční monarchie
 • výkonnou moc má král a premiér (vláda jmenovaná králem a schválená parlamentem)
 • dvoukomorový parlament – zákonodárná moc
 • nezávislost na Holandsku 1830, ústava o rok později
 • 3 regiony: Brusel – Vlámsko (holandská, bohatší část) – Valonsko (francouzská chudší část)

• náboženství katolíci (87%), islám (2%), židé (2%)

• etnicky 55% Vlámů, 32% Valonů, asi 5% mix evropských národností (Francouzi, Italové, Němci, Holanďani), 2% Arabové

• zběžná historie Belgie:

 • opět galské období, jak opět říká Caesar
 • Flanderská města (Flandry=Vlámsko) se stala ve středověku centrem řemeslné výroby v Evropě, byly předmětem několika konfliktů
 • ve středověku většinou pod mocí různých Habsburků, Francie
 • belgická revoluce 1830, vyhnali nizozemské vojsko, na konci roku je uznala samostatnými konference pěti mocností (Fr, Ang, Rus, Rak, Pru)
 • od 1831 konstituční monarchie, vládne stále ta samá dynastie, v 19. století velké kolonistické tendence
 • za obou světových válek obsazená Německem
 • od roku 1980 díky nenávistným regionům se separatistickými tendencemi mají Vlámové i Valoni regionální autonomii.

• věci spojené s belgickou kulturou

 • Tintin, Šmoulové
 • Pralinky
 • Brusel jako sídlo EU
 • Pivo, např. Hoegaarden
 • také se dá dlouhosáhle mluvit o problémech Vlámové x Valoni

c) Lucembursko

• populace cca půl milionu

• rozloha 2,500 km2 (stejně jako v jiných státech Beneluxu vysoká hustota zalidnění)

• hlavní město Luxemburg (75.000 obyvatel), sídlo mnoha institucí

• měna €

• politika a státní zřízení Lucemburska:

 • velkovévodství, v čele je velkovévoda Henri (mj. synovec současného belgického krále), dědičný trůn v nasavském rodě bourbonské dynastie
 • konstituční monarchie – výkonná moc panovník a vláda
 • jednokomorová poslanecká sněmovna
 • nezávislost 1815 (1867 potvrzena na londýnské konferenci, 1890 rozvázalo unii s Holandskem a úplně se osamostatnilo), ústava 1868
 • zakládající člen OSN i EU, také Beneluxu

• náboženství katolíci (95%), židovská a protestantská menšina

• etnicky – těžké určit, v Lucembursku je zakázáno dělat statistiky ohledně rasy, národnosti apod. – toto jsou odhady: 2/3 Lucemburčanů, 15% Portugalců (emigrace v 60s, v 70s pak bylo dovoleno přijet i příbuzným), zbytek různých západoevropských národů

• zběžná historie Lucemburska:

 • galské období, římská říše, franská říše
 • v 8.století založen Lucemburk, začíná se vymezovat národ Lucemburčanů, patří pod Lotrinsko
 • ve 14. století se dostali Lucemburkové k vládě ve SŘŘ, velmi tím povýšili, Karel IV. udělal z Lucemburska vévodství
 • ve středověku většinou pod mocí různých Habsburků nebo Francie
 • nezávislost 1815, až do roku 1867 potíže s Belgií i Nizozemskem
 • v obou válkách okupováno Německem (po první na chvíli republikou)
 • 1948 unie Beneluxu

• věci spojené s Lucemburskem

 • nejvyšší HDP v EU i na světě, extrémně kvalitní bankovnictví
 • lucemburština je dialekt moselské němčiny
 • překvapivě vysoká produkce oceli a ocelářský průmysl
 • víno

d) Nizozemsko / Holandsko

• populace skoro 17 milionů

• rozloha 41.500 km2 (hustota zalidnění přes 400 obyvatel na km2, největší průměrná v EU)

• hlavní město Amsterdam (3/4 milionu obyvatel), sídlo vlády a většiny institucí je však Haag, jiná města Rotterdam (obří přístav), Utrecht, Eindhoven, Almere (uměle vytvořené město na polderech kolem 1960)

• měna €

• politika a státní zřízení Holandska:

 • monarchie (trůn je dědičný po oranžsko-nasavské linii), v čele je královna Beatrix
 • konstituční monarchie – výkonná moc panovník a vláda (ta neustále padá)
 • dvoukomorové Generální stavy mají zákonodárnou moc
 • nezávislost 1581, uznáno Vestfálským mírem roku 1648
 • zakládající člen OSN a Beneluxu, člen EU

• náboženství katolíci (30%), protestanti (25%) – Nizozemsko má vlastní protestantskou církev, 5% islám, velká židovská menšina, jinak bez vyznání

• etnicky 85% Nizozemců (tzn. Holanďanů, Vlámů a Frísů), 3% Indonésanů (většinou už kompletně integrovaných, stejně jako 2% lidí z Antil a Aruby), 7% Arabů

• zběžná historie Nizozemska:

 • germáni, frísové, zčásti ovládáno římskou říší
 • do 15. století pod nadvládou germánských kmenů, franské říše, SŘŘ a různých Habsburků
 • Vilém Oranžský vytváří Utrechtskou unii a osamostatňuje Holandsko, uznáno po třicetileté válce (1648 Vestfálský mír)
 • brzké kolonistické ambice, především 17. století velmi úspěšné
 • okupováno napoleonskou Francií pod jménem Batavská republika, 1815 zpět nezávislé
 • v 19. století se odtrhla Belgie a Lucembursko
 • v 1. sv.v. neutrální, ve druhé okupováno Německem
 • 1948 vytvoření Beneluxu, zaměření na evropskou integraci, ztráty koloniálních území, přílivové vlny emigrantů

• věci spojené s Holandskem

 • sýry, tulipány, větrné mlýny, dřeváky, kanály
 • Anne Franková
 • fotbalový tým
 • benevolentní přístup k drogám (nejsou zakázány – je povoleno mít do 5 gramů trávy, prodej je tolerován), coffeeshopy
 • benevolentní přístup k prostituci, normální daněná profese, lékařské prohlídky od státu, pomoc od policistů; tzv. Red light districts
 • jedni z nejvyšších lidí na světě a taky jedni z nejzrzavějších lidí na světě
 • Holanďani hodně cestují (nejvíce turistický a cestovatelský národ v Evropě)
 • poldery, vysoušení moře k rozšíření území
 • Rembrandt, holandští mistři; Van Gogh
 • říká se o nich, že jsou lakomí a šetřiví (třeba málo topí apod.)

e) Velká Británie

• populace asi 60 milionů

• rozloha 244.000 km2 (velmi hustě obydlená země, když si vezmeme, že většina severního Skotska je neobydlená a stále mají v průměru 250 obyvatel /km2)

• hlavní město Londýn (7,5 milionu obyvatel i s přilehlým předměstím a aglomerací), další města Birmingham (průmyslové město ve střední Anglii), Liverpool (Beatles, průmyslové město, severozápad Anglie), Leeds, Bristol, Manchester, ze skotských potom Glasgow (dva fotbalové kluby, průmyslové město, západ) a Edinburgh (velký kulturní festival, hlavní město Skotska, východ), Cardiff (hlavní město Walesu, jižní Wales), přes moře Belfast (hlavní město Severního Irska, místo několika velkých nepokojů ve 20.století, střety irských katolíků s britskými protestanty)

• měna libra (pound) = 100 pencí

• politika a státní zřízení Velké Británie:

 • monarchie (trůn je dědičný ve windsdorské dynastii), v čele je královna Alžběta II., dědicem je nyní princ Charles, princ waleský
 • výkonnou moc má premiér (neboli Lord strážce pokladu – First Lord of Treasury) a vláda společně s královnou (ta však nic moc nevykonává)
 • dvojkomorový parlament – House of Commons a House of Lords
 • královna je v čele celého Commonwealthu (nyní volná organizace 54 států, která sdílí společné cíle a většinou společnou politiku, skládá se z bývalých britských kolonií – kromě Mosambiku a Rwandy)
 • zakládající člen OSN, EU a právě Commonwealthu (kupodivu)
 • součásti Spojeného království jsou nyní již autonomní, Skotsko má vlastní parlament i vládu a Wales se Severním Irskem něco podobného
 • Británie má výjimku v EU ohledně měny – platí librou
 • jako jedna z mála zemí EU (společně s Irskem, Rumunskem a Bulharskem) není členem schengenského prostoru
 • k Velké Británii patří i tzv. BOTy (British Overseas Territory)
 • mnoho územních sporů (o Falklandy s Argentinou, o Gibraltar se Španělskem, nevyřešená severoirská otázka, o mořský šelf s Dánskem a Islandem)

• náboženství protestanti 55% (z toho anglikáni většina), katolíci asi 8%, dále menší procenta židů a náboženství přistěhovalců

• etnicky 90% původních obyvatel Spojeného království, 2% přes několik generací integrovaných černochů, Indové, Pákistánci a Bangladéšani – kvůli bývalé koloniální politice (4%)

• zběžná historie UK:

 • první obyvatelé 8000 přnl, megalitické stavby (Stonehenge), piktové a nájezdy a připojení do římské říše (Hadriánův val)
 • nájezdy anglosaských kmenů (dnešní obyvatelstvo) – později také vikingů, příchod prvního křesťanství
 • příchod Normanů (Vilém dobyvatel), 1066 bitva u Hastings, převzetí trůnu, úřední jazyk na 300 let francouzština, taky války se Skoty a jejich separatistické tendence
 • stoletá válka Anglie – Francie, poté válka růží
 • 1534 zakládá Jindřích VIII. Anglikánskou církev, země se začíná řadit mezi evropské velmoci
 • Vyspělá koloniální politika, 1707 vzniká formálně Velká Británie
 • Průmyslová revoluce, připojení Irska (to se odpojuje roku 1922), královna Viktorie
 • Obě světové války: proti Německu – druhá: Churchill, naši letci, tzv. blitzkrieg a bombardování, Battle of Britain, vylodění v Normandii aj.
 • 1922 odtržení Irska, od té doby stálé nepokoje v Severním Irsku (poslední v osmdesátých letech), kde proti sobě stojí katoličtí Irové a protestantští Britové
 • Margaret Thatcher, falklandská válka

• věci spojené s Británií

 • Oxford a Cambridge, celkově vzdělání
 • Beatles, Rokliny Stones, Queen, David Bowle, Sex Pistols, Cranberries (Severní Irsko) Oasis atd.
 • čaj, snídaně, čedar, fish n chips
 • Shakespeare a jiní literáti (Byron, Shelley)
 • Robin Hood
 • fotbalový tým, hospody, pivo
 • památky Londýna, hrad Warwick, Hadriánův val
 • Tolkien: Pán prstenů, Rowlingová: Harry Potter
 • Skotsko: Ben Wallace, tartan, highlands, dudy, kilty, velký skotský průplav propojující systémem kanálů a přírodních jezer západ a východ
 • Velština, jeden z mála posledních keltských jazyků
 • kolébka anarchie, místo nepokojů studentstva minulé léto
 • Wimbledon
 • Stonehenge
 • Současné problémy: emigranti, vztahy s USA a nasazení britských vojáků do misí, otázka EU
 • Nepokoje v Severním Irsku, nyní utichají – pěkná mela v osmdesátých letech, postavení tzv. peace lines, zdí, které oddělovaly dvě skupiny od sebe, nyní se budou bourat

d) Irsko

• populace okolo 4 milionů

• rozloha 70.000 km2 (nízká hustota zalidnění, velmi hornatý povrch na severu a jihu, uprostřed nížiny)

• hlavní město Dublin (milion obyvatel), jiná města např. Cork nebo Limerick

• měna €

• politika a státní zřízení Irska:

 • parlamentní republika v čele s prezidentem
 • prezident je volen v přímé volbě na 7 let, výkonná moc prezident + vláda
 • zákonodárná moc: dvoukomorový parlament
 • nezávislost na VB 1922
 • vojenská neutralita, není členem NATO a má malou armádu
 • první finanční krize v EU (2008), plán na zotavení do roku 2014
 • zakládající člen EU

• náboženství převážně katolíci, minimum protestantů a židů

• etnicky velmi nerůznorodá země, díky své vzdálenější poloze od evropského kontinentu má minimum přistěhovalců (Irové 96%, Angličané 2%, Američané 1%, Skotové 1%)

• zběžná historie Irska:

 • do roku 1922 propojená s Velkou Británií, se kterou se o suverenitu mydlili asi 8 století (16. století sled povstání, 1782 částečná autonomie, brzy zrušená, 19. století ve znamení separatismu apod.)
 • předtím je zajímavé, že ve 4. století (dříve než VB) bylo Irsko christianizováno sv. Patrikem
 • 1919 vznik organizace IRA (Irish Republican Army)
 • ve druhé světové bylo Irsko neutrální a silně si svou neutralitu bránilo (zakázalo používání letišť Britům nebo vylodění Američanům)

• věci spojené s Irskem

 • čtyřlístky, leprikóni
 • svatý Patrik (státní svátek St. Patrick’s day 17. března je velká oslava)
 • velká irská minorita v USA = Boston
 • zrzouni, zelená země
 • IRA a její teroristické útoky, které poslední dobou však utichají
 • Whisky, pivo
 • Velký bramborový hladomor, zemřelo asi 1 milion lidí (19. století)
 • U2
reklama