Ideologie a ideologické proudy

Ideologie a ideologické proudy

1.    Vymezení základních pojmů

ideologie (idea=myšlenka)

 • –        soustava idejí, teorií a názorů, vyjadřující zásadní životní postoje a cíle určité sociální skupiny, zabývá se základními problémy společnosti a státu, vnitřní i mezinárodní politiky, problematikou hospodářského a sociálního vývoje
 • –       ideologie je univerzální pohled, soubor hodnot postojů na svět
 • –       ideologie je soubor idejí nebo názorů, jehož prostřednictvím člověk ukazuje svůj politický program, ideu, představu)

doktrína

 • –        (z lat. slova doctrina = učení)
 • –        souhrn politických ideálů a praktických politických postupů do jednotného systému
 • –       často se tento termín používá pro činnost státu v určitých oblastech – obrana, diplomacie

2.    Funkce ideologie

existují čtyři základní funkce ideologie:

 • 1)   pomáhají vysvětlovat politické jevy a události (příčiny krizí, válek)
 • 2)   poskytují hodnotový systém a jeho kritéria (co je dobré, co je horší)
 • 3)   poskytují vědomí identity a sounáležitosti k určité sociální skupině
 • 4)   nabízejí základní rysy politického programu a cíle politické činnosti

3.    Politologický trojúhelník

 • –     vývoj západní demokracie byl ovlivněn střetáváním 3 ideologických proudů: liberalismu, konservatismu a socialismu
 • –     uplatňovaly se ale i ideologie, které vystupovaly proti demokratickým principům: anarchismus, komunismus či fašismus

4.    Hlavní ideologie s největším politickým dopadem

Liberalismus:

 • –      nejstarší ideologie, vzniká v 17. století v Anglii; jejím představitelem je empirický filozof John Locke
 • –      liberty = svoboda – ústřední hodnota je svoboda jednotlivce a důraz na jeho individualitu
 • –      stát by měl plnit pouze funkce ochrany svobody a majetku občanů proti vnějšímu nepříteli a zachování vnitřního řádu
 • –      maximálně omezeny mají být pravomoci vlády ve prospěch svobody podnikání
 • –      vládní formou liberalismu je parlamentní demokracie
 • –      občané se podílejí na správě věcí veřejných prostřednictvím svých svobodně vytvořených organizací, svobodné diskuse a všeobecného a rovného hlasovacího práva
 • –      „laisser fair“ – stát nemá zasahovat do ekonomiky – soukromý majetek je dobrý, právo je ale přísné, rychlé a vymahatelné (A.Smith – Bohatství národů; Jeremy Bentham)

Konservatismus

 • –      vzniká v reakci na VFR – zrychlené tempo vývoje společenských změn
 • –      klade důraz na tradice, historii, rodinu, na řád, autoritu = hodnota sama o sobě
 • –      ústavu vnímají jako kroniku, hodně citlivě
 • –      silný důraz na stát a soukromý majetek
 • –      sociální rovnost je nemožná – rozdíl mezi lidmi je přirozený
 • –      snaha o jiný přístup z hlediska ekonomiky – keynesiánství – snaží se udělat kompromis mezi tvrdou linií a laisser fair, stát zasáhne při problému (př. M. Thatcher; R. Reagan; H. Kohl)
 • –      konzervatismus neodmítá společenský vávoj, ale vývoj překotný, revoluce, reformy, chaos – jako jednu z nejvyšších hodnot vyznává řád a stabilitu
 • –      v ČR je představitelem konzervatismu strana TOP 09, KDU-ČSL

Socialismus

 • –      politická a ekonomická koncepce vedená ideálem spravedlnosti a bratrství
 • –      snahou je podřídit jedince společnosti, která si stanoví za cíl vítězství obecného dobra nad individuálním zájmem
 • –      odmítáním volné konkurence a soukromého vlastnictví výrobních prostředků stojí v protikladu vůči individualismu a ekonomickému liberalismu
 • –      společenská nerovnost je umělá, a tudíž je odstranitelná
 • –      kladen důraz na vzdělání
 • –      jako ideologie rovnostářská a antikapitalistická získávala podporu ve společnosti díky prohlubujícím se sociálním rozdílům

každý člověká má mít stejnou startovací pozici v těchto oblastech:

 • •         shodný přístup ke vzdělání
 • •         bezplatné zdravotnictví
 • •         sociální podpory (podpora v nezaměstnanosti, důchody, přídavky, minimální mzda)
 • •         ekonomická a občanská práva

Komunismus

 • –          communis (= společné)
 • –            politická ideologie, která odmítá soukromé vlastnictví, třídní rozdíly mezi lidmi, hlásá společné vlastnictví
 • –            nejvýznamnějšími představiteli byli Karel Marx (1818 – 1883) a Friedrich Engels (1820 – 1895)
 • –            díla: Manifest komunistické strany (1848), Kapitál, Kritika politické ekonomie (1867 – 1894)

Karl Marx

 • –            přichází s teorií třídního boje – vykořisťování na základě vztahu k výrobním prostředkům (kapitalisté x proletariát)
 • –            marxismus považuje dosažení komunismu za nutný výsledek dějinného procesu a ekonomických sil – dějiny se jeví jako posloupnost stádií, definovaných především výrobním způsobem, tedy ekonomickou základnou společnosti
 • –            již počínaje otrokářstvím již existuje vykořisťování: vládnoucí třída si přivlastňuje nadhodnotu vytvořenou ovládanými třídami
 • –            v kapitalismu jako vrcholném stádiu vykořisťovatelských společností však vzniká dělnická třída, která bude jednou schopna dosáhnout poslední fázi dějin, opět spravedlivou komunistickou společnost

Vztah komunismu a socialismu

 • –            vyznačují se vizí společnosti založené na rovnosti a sociální spravedlnosti, odsuzují kapitalistický ekonomický systém a vykořisťování dělnické třídy
 • –            komunismus je pro rovoluci vedenou komunistickou stranou, na rozdíl od socialismu, který upřednostňuje postupnou nenásilnou změnu
reklama