Mezinárodní vztahy a fenomén globalizace

Mezinárodní vztahy a fenomén globalizace

 • – nástroje zahraniční politiky
 • – vývoj ekonomické spolupráce
 • – zapojení ČR do mezinárodních vztahů
 • – kulturní, sociální a ekonomický rozměr globalizace

MV– vztahy mezi státy, jejich spolupráce, soutěž, konflikty, kontakty ekonomické/sportovní/právní/ekologické…

 • – mezinárodní politika
 • – mezinárodní organizace
 • – mezinárodní právo

Nástroje zahraniční politiky

 • diplomacie = činnost státních činitelů v oblasti zahraniční politiky, hledání řešení sporných otázek pomocí diskuze, soubor norem o mezinárodních stycích států (vyjednávání, uzavírání mezinárodních smluv, zastupování státu v zahraničí)
 • mezinárodní dohody
 • deklarace = není závazná, jen vyjadřuje záměr
 • smlouvy = dvou či vícestranný projev společné vůle (otevřené/uzavřené, vypověditelné/nevypověditelné, časově omezené/neomezené)
 • ideologické prostředky = vysílání rozhlasu – Hlas Ameriky, Svobodná Evropa
 • ekonomická opatření
 • vojenská opatření
 • terorismus = teroristou může být stát (Libye), skupina, jednotlivec
 • mezinárodní organizace = jsou vyšší formou spolupráce mezi státy, spolupráce států v rámci mezinárodních organizací je trvalá a na rozdíl od smluv a dohod se neustále rozvíjí

Vývoj ekonomické spolupráce

Zapojení ČR do mezinárodních vztahů

 • – ČR se podílí na činnosti všech typů mezinárodních organizací
 • – z regionálních je členem těch, které fungují na území Evropy
 • – zahraniční cíle ČR:

Členství ČR v mezinárodních organizacích

 • – OSN:
 • – NATO:
 • – EU:
 • – Rada Evropy, CEFTA, OBSE,  Visegrádská čtyřka – politické sdružení čtyř středoevropských zemí (Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky), které usilují o vstup do evropských struktur, spolupráce nemá institucionální podobu

Kulturní, sociální a ekonomický rozměr globalizace

Globalizace = srůstání světa, proces sbližování kultur a ekonomik různých národů a států

 • – jde zejména o hospodářský proces
 • – k urychlení došlo v 70. letech po zavedení nových informačních technologií
 • – prvky:
 • a) celistvost – mizí hranice
 • b) okamžitost působení – přesun dat a hmot
 • c) nová centra moci – nadnárodní korporace
 • d) větší přístup ke vzdělní
 • – globální problémy:
 • a) ekologické – narušování a ničení klimatu, skleníkový efekt, zvětšování pouští, zanikání druhů , nadbytek odpadů, kácení deštných pralesů
 • b) sociální – distribuce a konzumace drog, kriminalita, chudoba, hladomor, nadvláda nadnárodních korporací, amerikanizace kulturního života
 • c) demografická – přelidnění, práce dětí
 • d) zdravotní – hlad, podvýživa, špatná zdravotní kondice, obezita, epidemie, etika v medicíně (potraty, klonování, eutanazie)
 • e) bezpečnostní – zbrojení, nebezpečí termonukleární války, terorismus, rasové a náboženské střety
 • f) ekonomické – ekonomická krize, chudoba, zvětšování rozdílů mezi chudými a bohatými, vyčerpání surovin a zdrojů, problémy se zajištěním energie

Vliv globalizace na ČR

 • – výrazný příliv zahraničního kapitálu
 • – stabilní měna
 • – větší množství pro export českých podniků

Kritika globalizace

 • – navrhuje řešit globální problémy globálně = na půdě OSN
 • – vyzívá k celosvětové iniciativě za prosazení  ekologického a sociálního zákonodárství ve všech zemích
 • – globalizace neřeší naléhavé problémy lidstva, ale naopak je udržuje a prohlubuje
reklama