Občan a demokracie

Občan a demokracie

 • – principy a formy demokracie
 • – způsoby demokratické kontroly
 • – politický pluralismus, politické strany
 • – participace občanů v demokratickém státě
 • – lidská práva

Principy a formy demokracie

Demokracie = státní forma zajišťující občanům a obyvatelům všechna zákl. práva a svobody a umožňující přímou nebo nepřímou účast na správě a řízení státu všem občanům plně způsobilým k právním úkonům

 • – demos=lid, kracia=vláda, moc
 • – formy demokracie:
 • – přímá – referendum, plebiscit, iniciativa, odvolání
 • – nepřímá – občan volí své zástupce, kteří rozhodují;   mandát(volný-  rozhodování podle vl. svědomí; těsný)

Principy demokracie :

 • – zdrojem moci jsou občané(voliči)
 • – existuje pluralita politických stran
 • – státní moc slouží všem občanům
 • – rozhodnutí vyjadřuje názor většiny, ale nesmí ohrožovat zákl. zájmy menšiny
 • – rozhodování státních orgánů musí být v co největší možné míře veřejná
 • – svobodné volby
 • – dělba státní moci
 • – spravedlivý soudní proces
 • – rovnost před zákonem

Dělba moci:

Zásada státu, kterou formulovali poprvé J. Locke a Ch. L. Montesquieu ve své kritice absolutní monarchie. Podle ní struktura státní moci není jednotná a má se dělit na moc zákonodárnou, výkonnou a soudní v souvislosti se zásadou parlamentarismu.

 • – princip dělby moci:
 • – zákonodárná
 • – výkonná
 • – soudní

Způsoby demokratické kontroly

 • – základní formy demokracie jsou přímá a nepřímá (zastupitelská)
 • – přímá demokracie – založena na přímé účasti občanů na rozhodování o věcech veřejných, v čisté formě existovala jen v antickém Řecku, současnou formou přímé demokracie je referendum nebo plebiscit
 • – nepřímá (zastupitelská) demokracie – občan se účastní politického rozhodování zprostředkovaně, delegováním svého podílu na moci na své zvolené zástupce, kteří naplňují jeho vůli v orgánech státu, regionu, obce
 • – v současnosti jsou všechny demokracie nepřímé
 • – nejčastěji využívanou formou nepřímé demokracie jsou volby:
 • – volby = aktivní proces, mechanismus obměny politických elit
 • – akt, při kterém volí oprávnění voliči své zástupce do určitých funkcí nebo orgánů
 • – určují reprezentaci, zjišťují aktuální složení politických sil ve společnosti, udělují legitimitu parlamentu a vládě, zahrnují zpětnou vazbu pro politiky i občany, vyjadřují mínění voličů a posilují občanské vědomí, poskytují občanům možnost kontrolovat vládu a její politiku
 • – funkce voleb – zachovat pluralitu názorů, obměna přestavitelů

Volební právo:

 • – aktivní (volit)
 • – pasivní (být volen)
 • – principy: všeobecné, rovné, tajné, přímé
 • – účast ve volbách je dobrovolná
 • – druhy voleb:
 • – parlamentní
 • – prezidentské
 • – komunální
 • – evropské

Volební systémy – řád, princip podle kterého se organizují volby

 • – většinový(majoritní) – přináší větší stabilitu, silná vláda, snížení počtu polit. stran, malé strany nedostanou hlasy, strany netvoří koalice, většinou dualismus
 • – poměrný(propoziční) – dovoluje větší pluralitu názorů, méně stabilní vláda, objevuje se nutnost uzavírat koalice, dohody; větší reprezentativnost, přehledněji odráží názory společnosti, i menší strany mají možnost se projevit, nepřehlednost pro voliče, zdlouhavá jednání stran

Politický pluralismus, politické strany

Politická strana = sdružení obyvatel, kteří mají stejné politické smýšlení a snahu jej prosadit

 • – má svůj program(dlouhodobé cílené plánování)
 • – krátkodobé přesné popsání cílů
 • – 5% hlasů je potřeba, aby se strana dostala do parlamentu
 • – pravicové
 • – liberální
 • – konzervativní
 • – levicové
 • – křesťanské
 • – liberální
 • – komunistické
 • – politický pluralismus = široké politické spektrum

Participace občanů v demokratickém státě

 • – občanská společnost = oblast soukromých občanských iniciativ zaručených právem a uznávaných jako participace(účast) občanů na správě státu
 • – politická participace = účast, aktivita jednotlivců a skupin, kterou se snaží ovlivnit nebo podpořit vládu a politiku
 • – základním způsobem participace občana na politice je účast ve volbách, referendech či iniciativách, sdružování v zájmových skupinách občanské společnosti, podpora petic a demonstrací

Lidská práva

= práva fyzických osob, která vyplývají z příslušnosti k lidskému rodu; týkají se oblastí, ve kterých jedinec nemá podléhat kontrole státu, pokud respektuje zákony; vyplývají z přirozenosti a humanity Svoboda je stav bytosti, která jedná pouze z vlastní vůle, nezávisle a bez donucení. Nejvyšší atribut člověka vedle rozumu.

Lidská práva jsou:

 • – univerzální
 • – nezrušitelná a nezcizitelná
 • – nepromlčitelná
 • – nezadatelná
 • − zásadní dokument, který upravil lidská práva, byla Všeobecná deklarace lidských práv (1948, 10.12. –› Mezinárodní den lidských práv)
 • − 1950 – uzavřena Evropská úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod
 • − 1992 v ČR přijata Listina základních práv a svobod

Listina základních práv a svobod

 • – součást Ústavy ČR
 • – složena z preambule a 6 hlav (44 článků)
 • 1. Základní lidská práva a svobody – důstojnost člověka v základních oblastech – právo na život, nedotknutelnost osoby a soukromí, osobní svoboda, právo na lidskou důstojnost a ochranu jména, právo na majetek, tajemství zpráv, svoboda myšlení, vyznání
 • 2. Politická práva – možnost účastnit se politického života, ochrana v občanské a veřejné rovině, shromažďovací právo, právo volit
 • 3. Práva národnostních a etnických menšin – ochrana před diskriminací, násilným tlakem většiny a násilnou asimilací; právo na všestranný rozvoj kultury, právo na vzdělání v mateřském jazyku, užívání mateřského jazyka v úředním styku
 • 4. Hospodářská, sociální a kulturní práva – garantují určitou životní úroveň, umožní rozvíjet osobnost; právo podnikat, právo pro svobodnou volbu povolání,  právo na stávku, na odměnu za práci, na sociální a důchodové zabezpečení, právo na vzdělání, autorská práva
 • 5. Právo na soudní a jinou právní ochranu – korektnost a spravedlnost soudního jednání; možnost domáhat se svého práva u nestranného soudu, veřejný proces, presumpce neviny

Lidská práva vstupují do mezinárodních vztahů

 • − OSN – Komise pro lidská práva (sídlo v Ženevě)
 • − Rada Evropy – Štrasburk – Evropská komise pro lidská práva, Evropský soud pro lidská práva
 • − dokumenty Rady Evropy v souvislosti s lidskými právy: Římská úmluva a Evropská charta sociálních práv

Nezávislé organizace

 • – mezinárodní – Amnesty International (podpora a ochrana politických vězňů)
 • – u nás – dříve Charta 77, Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných, nyní Český helsinský výbor

Veřejný ochránce práv = ombudsman

 • − z islandského umbuk = moc; osoba jednající v zájmu jiné osoby
 • − v ČR od r. 2000; je to institut přispívající k ochraně základních práv a svobod; působí k ochraně osob před nečinností úřadů nebo jejich jednání, je-li v rozporu s právem a neodpovídá principům demokracie
 • − volen Poslaneckou sněmovnou na 6 let, kandidáty navrhuje prezident a Senát
 • − jeho působnost se vztahuje: Policie ČR, armáda, ústavní zařízení, ministerstva, města, obce
reklama