Občan a hospodářství

Občan a hospodářství

 • – ekonomie a ekonomika
 • – základní ekonomické problémy, základní ekonomické kategorie
 • – ekonomické systémy
 • – tržní ekonomika, fungování trhu, subjekty trhu

Ekonomie a ekonomika

Ekonomie = společenská věda teoretická, která studuje nejobecnější souvislosti v hospodářském životě společnosti

 • – je to věda interdisciplinární(mezivědní), protože používá poznatky z jiných vědních oborů, předmětem ekonomie je ekonomika
 • – jako samostatná věda vzniká v 17.-18. století//A. Smith peníze nejsou skutečným bohatstvím

Ekonomika = specifická struktura vzájemných vztahů určených k uspokojování potřeb

 • – makroekonomie – studuje globální ekonomické jevy, stav národní ekonomiky a porovnává národní ekonomiky jednotlivých států (míra inflace, míra nezaměstnanosti, ekonomický růst, zahraniční obchod, HDP, HNP, obchodní a platební bilance)
 • – mikroekonomie – se zabývá individuálním chováním ekonomických subjektů a jejich vztahy
 • – pozitivní ekonomie – popisuje skutečný stav ekonomiky, aniž by ji hodnotila
 • – normativní ekonomie – analyzuje a hodnotí stav ekonomiky, navrhuje opatření a zlepšení, poskytuje normativní soudy, věnuje pozornost etickým a sociálním otázkám ve spojení s ekonomikou
 • – hnací silou ekonomiky je uspokojování potřeb pomocí statků a služeb

Potřeba = pociťovaný nedostatek který si uvědomujeme a snažíme se ho překonat

 • – ekonomické x neekonomické
 • – hmotné x nehmotné
 • – biologické x kulturní
 • – individuální x společenské
 • – současné x budoucí
 • – zbytné x nezbytné

Statek = produkt lidské práce nebo přírody, který uspokojuje potřeby jako věc

 • – volné(čistý vzduch,voda- k dispozici v neomezeném množství)
 • – ekonomické, vzácné(zdroje na jeho výrobu jsou omezené)
 • – hmotné, nehmotné(duševní vlastnictví)

Služba = cizí činnost, která uspokojuje lidské potřeby svým průběhem

 • – věcná(oprava věci)
 • – osobní(uspokojuje člověka)

Základní ekonomické problémy, základní ekonomické kategorie

 • 1) Co se má vyrábět, v jakém množství a kdy? – jaké statky a služby při daných možnostech produkovat, aby bylo vzácných zdrojů pro jejich výrobu co nejlépe využito a aby byly co možná nejlépe uspokojeny existující potřeby. Jde o problém volby mezi různými alternativami výroby statků a služeb.
 • 2) Jak vyrábět? – to znamená jaké výrobní zdroje a jaké technologie budou použity k výrobě. Řešení tohoto problému probíhá současně s hledáním odpovědi na první otázku. Jde o nalezení optimální kombinace vstupů, která umožní vyrobit požadované výstupy.
 • 3) Pro koho vyrábět? – jedná se o určení spotřebitelů.

Spotřeba = užití statků a služeb k uspokojování potřeb, je to finální fáze hospodářského procesu, je individuální a veřejná

 • – nevýrobní spotřeba – spotřeba spotřebních statků a služeb
 • – výrobní spotřeba – spotřeba výrobních statků

Výrobní faktory:

 • – práce = účelná a cílevědomá lidská činnost, která za pomoci kapitálu přetváří přírodní látky k prospěchu lidí
 • – kapitál = soubor statků, které nebyly bezprostředně spotřebovány a slouží k další výrobě, oceňován penězi, odměnou za využití je úrok
 • – přírodní zdroje = představovány půdou – ta je určena k obdělávání a tvoří zemědělský půdní fond a lesní půdní fond, odměnou za její využití je renta
 • – dělba práce = znamená rozdělení práce na jednotlivé činnosti, na něž se mohou zaměřit jednotliví pracovníci; dochází při ní ke zvyšování produktivity práce a snižování nákladů

Ekonomické systémy

 • – podle toho, jak která společnost řeší ekonomické otázky, rozlišujeme 4 ek. systémy:
 • – zvykový – ek. chování je založeno na tradicích a zvycích, společné vlastnictví, zkušenosti z generace na generaci, primitivní společnosti
 • – příkazový – direktivní/centrálně řízený, založen na plánování, rozhoduje se, jak se bude rozdělovat, směňovat, společné vlast., typický pro totalitní státy, typický pro válečný stav
 • – tržní – odmítá zásahy státu, samoregulující řád, předpokládá soukromé vlastnictví, konkurenční boj, uvolněný cenový systém, typický pro ekonomicky vyspělé státy
 • – smíšený – sociálně-tržní, předpokládá státní zásahy do určitých oblastí – právo, zdravotnictví, doprava, …
 • – otevřené – výrobní zdroje přes hranice, dovoz, vývoz, mezinár. integrace
 • – uzavřené – soběstačnost, vyrobí jen to, co se spotřebuje(S. Korea, Kuba)

Tržní ekonomika, fungování trhu, subjekty trhu

Trh = místo, kde se střetává poptávka s nabídkou a kde dochází k výměně statků či výr. faktorů mezi subjekty ekonomiky

– je složitý, má svůj řád, předpokladem trhu je dělba práce

Dělba práce:

 • – přirozená
 • – společenská
 • – průmyslová
 • – mezinárodní(dělba práce založena na kooperaci)

– dělení trhu:

 • – podle velikosti: světový, národní, místí
 • – podle předmětu směny: trh výr. faktorů, finančí, statků a služeb
 • – podle počtu výrobků: agregátní(celkový), dílčí( jen jedním druhem výrobků)
 • – D.Ricardo – teorie komparativních výhod – země vyváží zboží nejvyšší komparativní výhody a obráceně

Zákl. model trhu:

 • – poptávka = souhrn zamýšlených nákupů
 • – nabídka = souhrn zamýšlených prodejů
 • – dělení poptávky a nabídky:
 • – agregátní(celková)
 • – individuální(zajímá nás 1 výrobce a všechny jeho výrobky)
 • – dílčí(jeden druh výrobku)
 • – vliv na poptávkovou křivku mají výše reálných mezd, reklamy
 • – křivka poptávky má klesající tvar, ovlivněno různými faktory
 • – komplement  = doplněk ke zboží( např. benzin pro auto), má vliv na posun poptávkové křivky
 • – substitut = náhrada zboží
 • – E = equilibrium = rovnovážná poloha, úsilí trhu směřovat k rovnováze
 • – P=N -> E  —  P>N -> roste cena(nedostatek zboží)  —  P
 • – cena vyčišťuje trh od přebytku a nedostatku zboží

Subjekty trhu:

 • – domácnosti – nakupují na trhu statky a služby, které potřebují a zároveň nabízejí svou práci, která jim umožní vydělat si peníze k nákupu
 •  podniky – přicházejí na trh se zbožím, aby ho prodaly a dosáhly zisku a současně nakoupily vše, co k podnikání potřebují
 • – stát – nakupuje, prodává a ovlivňuje(stanovení právních podmínek podnikání, stanoví a vybírá daně)à zvyšuje efektivnost, spravedlnost a stabilitu ek. syst.
 • – zahr. subjekt – soubor domácností, firem, vlád, které vstupují do nár.ekonomiky zvenčí, ty to vztahy musí respektovat více právních režimů(clo, dovozní povolení, podpory zahr. investic)

3 základní pilíře trhu:

 • soukromé vlastnictví
 • cenový systém– cena vede k vytváření rovnováhy mezi N a P
 • konkurence
reklama