Sociální komunikace a její nezbytnost

Sociální komunikace a její nezbytnost

 • – sociální interakce
 • – typy, formy, druhy komunikace
 • – sociální percepce
 • – konflikty a jejich zvládání
 • – reakce na zátěžové situace

Sociální interakce

 • – proces vzáj. působení jedinců (téhož druhu) na sebe
 • – nastává tehdy,jestliže jednání jedné osoby nebo skupiny vyvolává jednání jiné osoby nebo skupiny, zahrnuje poznávání druhý lidí a sebe sama v síti sociálních vztahů a komunikaci
 • – důležitý je proces sociálního poznávání, které je znesnadňováno chybami: halo efekt (necháme se unést jedním nápadným rysem), prvním dojmem, efektem sociálního postavení (vlastnosti posuzujeme např. podle povolání), projekcí (své názory očekáváme od jiného člověka), předsudky a stereotypy (zjednodušování, zkreslování – např. podle rasy, národa, pohlaví apod.)
 • – součástí sociální interakce je komunikace, u které rozeznáváme tři typy: meziosobní, skupinovou, masovou

Typy, formy, druhy komunikace

Komunikace

 • = způsob dorozumívání
 • = proces, v jehož rámci se sdělují či vyměňují informace
 • = prostředek sociální interakce
 • – není specificky lidským procesem (narozdíl od řeči)
 • – vyplývá z potřeby člověka vyměňovat si informace
 • – izolace od informací vyvolává u člověka ps. deprivaci

Vývoj komunikačních systémů:

 • 1) znamení a signály
 • 2) mluvení
 • 3) psaní
 • 4) tisk
 • 5) masová komunikace

Proces komunikace:

 • komunikátor (sdělení od ní)
 • komuniké (obsah sdělení)
 • komunikant (přijímá sdělení)
 • účinek vyvolaný komunikací

Druhy:

 • – verbální (jen 20% monolog, dialog..) / neverbální (mimika, gesta..80%)
 • – symetrická (všichni účastníci stejnou měrou) / asymetrická
 • – harmonická / konfliktní
 • – soutěživá / spolupracující
 • – formální / neformální
 • – řetězová / ohnisková / kruhová  podle prostředníka

Formy: 

 • – přímá reakce -> signalizuje urč. význam
 • – gesta -> mimika (pohyb obličejových svalů) např. úsměv – vyjadřuje povzbuzení / souhlas / ironizaci / pochvalu / pohrdání..
 • pantomimika (pohyb končetin a celého těla)
 • – jednání  neverbální vyjádření úmyslu, úsilí
 • – obrazová reprezentace
 • – symbolická komunikace – různé formy řeči / ostatní vyjádření = předání květiny / umělecká produkce
 • – významné i citový přízvuk, výraz
 • – ovliv. kom.- metakomunikační hříchy – koketérie, zabarvení hlasu, ironie, sarkasmus
 • – způsob jednání:
 • – submisivní (pasiv.)
 • – dominantní (aktiv.)
 • – asertivní

Sociální percepce

 • – obraz si tvoříme podle naší kognitivní(poznávací) komplexnosti
 • 1) určité třídění ( kategorizace ) člověka
 • 2) většinou podle toho, co činí ( chování ), co řídí, jaký má vzhled(sociální status)
 • Chyby v procesu sociálního poznávání:
 • – Haló efekt: při poznávání druhých se necháme unést jen jediným nápadným rysem, ať už příznivým, nebo nepříznivým. Tento rys „přehluší“ všechny ostatní, které pak posuzujeme stejně (pozitivně/negativně)
 • – První dojem : PD z percepce  toho druhého zobecníme a dovolíme, aby ovlivňoval naše další poznávání.
 • – Logická chyba: na základě jistých zkušeností se domníváme, že některé vlastnosti spolu logicky souvisejí. (např. opakovaně se setkáváme s několika vysokými muži, kteří jsou rozhodní a energičtí, to ale neplatí pro všechny vysoké muže)
 • – Efekt mírnosti: nám sympatické a milé osoby obvykle posuzujeme mírněji, méně kriticky
 • – Efekt sociálního postavení: většinou přisuzujeme neprávem lidem se známým sociálním postavením, vlastnosti, které jsou pro výkon dané profese/postavení charakteristické
 • – Projekce: máme tendenci očekávat, že ostatní lidé mají podobné motivy, zájmy, postoje a názory jako my. Své promítáme do druhého
 • – Předsudky a stereotypy: stereotypní hodnocení zahrnuje zpravidla zjednodušování a  zkreslení (např. Němce považujeme za pořádné, tak Hans je také pořádný-> jednomu příslušníkovi skupiny přisuzujeme rysy, které jsou typické pro danou skupinu. Předsudek je intenzivním stereotypem, špatně se odstraňuje, těžko se argumenty mění ->ulpívání na chybných teoriích (rasové)

Konflikty a jejich zvládání

Konflikt, konfliktní situace:

 • a) obsahové, věcné, racionální
 • b) emocionální(iracionální)
 • – vnitřní, vnějšně vnitřní, vnější
 • – boj protichůdných sil, 1 složka je racionální, 1 iracionální
 • – 3 zákl. typy chování u konfliktu:

1) konfrontace

2) únik

3) popření

4) řešení(vyřešení)

Zdroje konfliktů:

 • – objektivní překážky
 • – vlastnosti jiných lidí
 • – povahové osobní vlastnosti
 • – nepřiměřené požadavky
 • – chyby výchovy
 • – nedostatek zkušeností, schopností

Reakce na zátěžové situace

Stres = stav psych. zátěže

 • – vzniká působením rušivého faktoru na člověka během dosahování cíle/uspok. potřeb
 • – při prohloubení a chronickém působení konfliktu
 • – individuální odolnost, různé činitele

Frustrace = stav vyvolaný překážkou na cestě k cíli / uspok. potřeb

 • – aktivuje tzv. obranné frustrační mechanismy
 • – různá náchylnost, různá odolnost (frustrační tolerance->dlouhé snášení
 • – negativně ovlivňuje chování člověka, ale může vyvolat i motivaci -> zvýšené úsilí

Reakce na zátěžovou frustrační situaci:

 • – agrese (4 stupně: 1) pouze v myšlení, 2) projeví se nadávkou navenek, 3) destrukce / rozbíjení předmětů, 4) fyzické napadení osoby)
 • – bagatelizace (snižování hodnoty cíle)
 • – racionalizace (hledání rozumového vysvětlení problému)
 • – kompenzace (snaha vyvážit neúspěch úspěchem v jiné oblasti)
 • – únik (vyhýbání se povinnostem / nepříjemnostem….např. nemoc)
 • – somatizace (přenesení psych. napětí do těles. oblasti -> civilizační choroby)
 • – projekce (svalování vlastní viny za neúspěch na někoho jiného)
 • – regrese (únik z napjatých situací k nepřiměřenému jednání)

Deprivace (strádání) = chronické neuspokojení potřeb / nedosahování cílů

 • – když jsou základní potřeby uspokojovány na úrovni existenčního minima , nebo pod její úrovní
 • – různé podoby:
 • – fyzická (nedostatek spánku)
 • – psychická (chronické neuspokoj. psych. potřeb)
 • – senzorická (nedostatek podnětů)
 • – sociální (velká soc. izolace)
reklama