Společnost a kultura

Společnost a kultura

 • různost pojetí kultury
 • kultura jako způsob života
 • masová kultura
 • víra a náboženství v současném světě
 •  světová náboženství, sektářství a obrana před ním

Různost pojetí kultury

Kultura
 1. = vše, co je výsledkem činnosti člověka -> tvůrcem kultury je člověk
 2. = soubor duchovních a materiálních hodnot vytvořené lidstvem
 3. = sociálně zakotvené vzorce chování a jednání, které si lidé osvojili jako členové společnosti, jsou pozorovatelné v jejich každodenním jednání a chování
 • lidské jednání a chování je kulturně podmíněno
 • výsledkem jsou instituce = typy jednání vymezené společností
 • sociální organizace není jednání, ale způsob provázení lidí (pozicemi, vztahy, rolemi)
 • charak. znaky
 • naučená
 • je kolektivním produktem (tvoří ji lidé, kteří jsou v sociální interakci)
 • jako celek si zachovává kontinuitu (návaznost)
 • je adaptivní (je schopna přizpůsobit se vnitř. i vněj. změnám)
Dělení

a) materiální kultura (=civilizace)

 • zahrnuje jevy uspokojující materiální představy lidí (pracovní prostředky, předměty denní potřeby, obydlí, oděv, komunikační prostředky…)

 • artefakty (fyzické předměty charak. pro kulturu)

 • symboly (duchovní)

b) duchovní kultura

 • = soubor jevů uspokojující duchovní potřeby lidí (umělecká a literární díla, vědecké poznatky, morální zásady, filosofie, právní ustanovení, náboženské ideje a činnosti vedoucí k jejich tvorbě)

c) normativní jevy = posuzování norem a hodnot

d) symbolická komunikace = jazyk

 • dnes vhodnější užívání  plurálu -> kultury (v rámci jedné společnosti, v témže čas a prostoru, však mohou existovat odlišné systémy norem, které platí jen v některé sociální skupině => skupinové normy)
Kultura jako způsob života
 • enkulturace = proces osvojování si K
 • akulturace = přebírání kulturních rysů
 • subkultura = specifické kult. prvky  menší vyhraněné skupiny (hippies)
 • kulturní dědictví = přebírání toho, co se v minulosti osvědčilo
Funkce kultury
 • orientační, informační, poznávací
 • interpretační
 • socializační
 • zábavná, kompenzační, oddychová
Masová kultura

= označení současné kultury

 • s rozvojem masmédií, dostupná širokému neomezenému množ. lidí
 • je předpokladem pro šíření vzdělanosti
 • přichází  s prům. revolucemi (18. a 19. stol.)
 • její znaky -> masovost (velký počet různorodých příjemců, anonymní)
 • standardizace (stejnost předkládaného)
 • jednosměrnost ( bez zpětné vazby)
 • zaměřena hl. na zisk

Klady

 • celkové všeobecné poznání světa
 • rozšíření vědomostí
 • seznámení s dalšími kulturami
 • lepší dostupnost informací
 • světová pomoc + spolupráce

Zápory

 • vytrácení se dílčích menších kultur
 • přebírání davových názorů
 • jednotnost, nerůznorodost, jednotvárnost světa
Víra a náboženství v současném světě
Víra
 1. = vztahování se k něčemu, co je mimo rozumové racionální poznání
 2. = jistota, řád
 3. = vazba člověka na Boha
Náboženství
 1. = určitá forma názoru na svět
 2. = aktivní i pasivní projevy vztahu  člověka k transcendentní (=přesahující hranici reality) skutečnosti

Dělení:

 1. polyteizmus (uznávání více bohů -> hinduismus)
 2. monotheismus (uzn. 1 Boha -> islám, judaismus, křesť.)
 3. neteismus (uznávání transcendentní  skutečnosti bez osobních rysů, uznávání principů, ne Boha -> buddhismus)

Podoby:

 1. panteizmus = splynutí Boha s přírodou
 2. deismus = Bůh = stvořitel, ale svět s e dál řídí svými zákony
 3. teizmus = Bůh je stvořitel, je všude, vše řídí
 4. ateizmus = odmítání víry v Boha
 5. agnosticismus = veškeré odmítání všech hodnot, poznání světa
 6. teologie = nauka o Bohu předpokládající vnitřní zaujetí (z řec. Theos = Bůh)
 7. religionistika = vědní obor zabývající se historií a rozmístěním nábož., nezaujatě
 8. sociologie = studuje formální (studium církví, sekt, řádů) a obsahovou stránku nábož. (vztah nábož. k etickým problémům)
Úloha nábož. ve společnosti:
 • upevňování společen. vztahů
 • upevňování  a tvorba společen. hodnot
 • pomoc v krizových situacích, charitativní činnost
 • postmoderní společnost:
 • přináší mnohé alternativy náb., pluralita názorů
 • sílí zájem  o východní kultury a myšlení
 • vznik nových nábož. spolků, směrů, proudů… (sekularizace = zesvětštění, laicizace, omezování církevního vlivu; vyvlastnění církevního majetku)
 • dnes – „neviditelná náboženství“ = neuvědomovaná nábož.  (fotbalový fanoušci)

Světová náboženství, sektářství a obrana před ním

Základní světová náboženství

 • lze je rozdělit podle tradice, z níž vycházejí
 • Západní tradice – čerpá ze semitské rodiny, je založena na tradici pokroků, kladnému postoji ke světu  (dobrota, snaha o jeho vykoupení)
 • např. judaismus, křesťanství, islám
 • Východní tradice – vzchází z indické rodiny, charakteristická je mystika (lidstvo nachází Boha uvnitř svého ducha, snaha o vysvobození z koloběhu duší, víra  v absolutně duchovní podstatu reality),   – např. hinduismus, buddhismus
Křesťanství

= monoteistické nábož. navazující na judaismus

 • nejrozšířenější v Evropě a Americe
 • vznik kolem počátku našeho letopočtu na území dnešní Izraele
 • křesťané vyznávají svatou Trojici: Boha – Otce (Hospodina), Ježíše Krista (Mesiáše, Syna) a Ducha svatého
 • základním spisem je Bible – skládá se ze Starého zákona (křesťanství je společné  s Judaismem) a Nového zákona (ten hovoří především o životě a působení Ježíše – ve 4 evangeliích)
Judaismus

= židovské monoteistické nábož.

 • vznik ve 2. tisíciletí př.n.l
 • Bůh – Hospodin dal židovskému národu Zákon (nejvýznamnější – Desatero), ten byl zapsán do Bible  (Starý zákon)
 • jádrem posvátných textů je 5 knih Mojžíšových  (=Tóra)
 • na Bibli navazuje Talmud (části Mišna a Gemara)
Islám

= nejmladší velké monoteistické nábož.

 • založeno Muhammedem v 7. stol. na  Arab. poloostrově
 • z jeho zjevení vznikla základní nábož. kniha = Korán
 • stoupenci = muslimové věří v 1 Boha Alláha  a v Muhammeda jako proroka
 • 5 základních pilířů:
  • vyznávat 1 Boha
  • modlit se předepsaným způsobem
  • v ramadánu se postit
  • dávat potřebným almužnu
  • navštívit posvátnou Mekku
Hinduismus

= označení pro nábož. celé indické civilizace

 • formuje se v 2.tis. př.n.l  a čerpá z posvátných spisů Véd (obsahují chvalozpěvy , filosofické úvahy = upanišady,  a jejich komentáře)
 • uctívány stovky Bohů, v popředí – Višna, Brahma, Šiva..
 • duchovní učitelé hind. = Guru
 • společnou vírou ind. náb. = myšlenka reinkarnace (převtělování)
Buddhismus

= světové náb. pocházející z Indie a rozšíř. po celé JV Asii

 • zakladatel = Siddhartha Gautama (6.–5.stol. př.n.l.) –čestný titul Buddha (= probuzený)
 • víra v koloběh životů  a snaha dosáhnout nirvány, stavu naprostého duchov. naplnění
 • nejstarší kanonický text = Tipitakam (tři koše rozprav)

( fundamentalismus = nejkonzervativnější křídlo náb. = boj příslušníků některých nábož. skupin za zájmy své kultury formou násilné expanze a útlaku příslušníků jiných kultur a vyznání)

Nová nábožen. hnutí:
 • vznikají v nové vlně zájmu o nábož. ve 2. pol. 20 stol.
 • často čerpají z křes. nebo orientál. náb.
 • některá náb.vykazují znaky sekt
Sekty:
 1. = totalitní uzavřené společnosti
 2. = malá skupina věřících negativně se vymezující  vůči konvenční církvi
 • opozice X oficiálním nábož. (z lat. secare = odštěpení)
 • mají autoritativní vůdce
 • bezvýhradná poslušnost
 • potlačována svoboda  myšlení
 • uzavřenost X vnějšímu světu, kritice
 • izolování od příbuzných, rodiny, přátel
 • původ v křes -> mormoni, moonisté, Svědkové Jehovovi, Děti Boží…)
 • okultní a magické pozadí -> satanismus, Woodoo, čarodějnictví…)
ČR
 • 1991 – zákon o svobodě nábož. vyznání, postavení církví  a nábož. společnostech
 • nedošlo k odluce státu od církve
 • největší církev – katolická (římskokat.) -> protestantská (českobratrská církev evangelická)
 • ekumenické hnutí => snaha o sblížení církví (Ekumenická rada církví)
 • různá svět. náb. (po r. 89 – 100 nových nábož. -> asi 50 z toho = sekty)
 • po sčítání lidu (2001)-  26, 8% katolíků, 60% ateistů
Pojmy:
 • Papež = hlava římskokat. Náb. (Jan Pavel II. = Karol Wojtyla  + 2005 -> Benedikt XVII.)
 • teokracie = vláda kněží
 • animismus = myšlenkový systém podle něhož je každá věc prostoupena a ovládána duchovní silou nebo duší
 • celibát = církev. zákon zakazující svatby duchovenstvu
 • bohoslužba = obřad, při kterém dochází ke společ. uctívání Boha
 • eucharistie = přijímání (podobojí)
 • askeze – touha po mravní čistotě, zdrženlivost
 • hédonismus = touha po slastném životě
reklama