Úloha státu v tržní ekonomice

Úloha státu v tržní ekonomice

– hospodářská politika státu a její nástroje

– aktivní politika zaměstnanosti

– právní úpravy v tržní ekonomice

– ekonomika ČR

Hospodářská politika státu a její nástroje

= soustava konkrétních pravidel a opatření, jimiž stát usměrňuje vývoj ekonomiky. Stanoví cíle a k jejich dosažení používá odpovídající nástroje

– cíle:

– ekonomický růst(HDP)

– zaměstnanost(míra nezaměstnanosti)

– stabilita cen(míra inflace)

– obchodní a platební bilance/ vnější rovnováha(saldo)

– HDP = celková peněžní hodnota statků a služeb vytvořená za určité období výrobními zdroji na území určitého státu bez ohledu na to, jsou-li vlastněny občany státu nebo cizinci

– míra inflace = změna ve výdajích domácnosti za statky a služby za sledované období

– saldo = obchodní bilance, je vztah mezi celkovou hodnotou vývozu a celkovou hodnotou dovozu za určité období, dovoz>vývoz pasivní saldo

 typy:

a)expanzivní

b)restriktivní

– nástroje:

1)fiskální politika – zahrnuje veřejné finance, státní rozpočet, využívá st. rozpočet k dosahování státem předem stanovených cílů

2)monetární politika – realizována centrální bankou(stanovení úrokových měr, poskytování úvěrů, banka je nezávislá na vládě)

3)důchodová a soc. politika – regulace mezd a platů, soc. dávky, podpora, sociální programy

4)zahr. obchodní politika – účast státu v mezinár. org.,směnitelnost měny, cla

Aktivní politika zaměstnanosti

Nezaměstnanost

– vzniká na trhu práce, pokud nabídka práce zaměstnanců převyšuje poptávku firem

 dělení:

– frikční – dobrovolná, vzniká životním cyklem(mateřská, stěhování,atd), je krátkodobá

– strukturální – souvisí s útlumem určitých oborů v ekonomice

– cyklická – souvisí s hospodářskými cykly, ekonomika stoupá na vrchol (konjunktura), klesá na dno(recese)

– sezónní – souvisí se zaměstnáním, které nelze provozovat po celý rok

a)dobrovolná – nezájem o získání práce(pobírání soc. dávek)

b)nedobrovolná – stát má zájem ji řešit

– míra nezaměstnanosti: vyjadřuje % podíl nedobrovolně nezaměstnaných vůči pracujícím lidem

– opatření státu:

– aktivní(tvorba nových míst, rekvalifikace)

– pasivní(soc. dávky, podpora)

– Tripartita = Rada pro sociální dialog, řeší nezaměstnanost ve státě, stát, zaměstnanci, odbory

– aktivní politika nezaměstnanosti = soubor nástrojů ke kladnému ovlivňování zaměstnanosti a rozvoji nových pracovních míst

– nástroje:

– rekvalifikace

– investiční pobídky

– veřejně prospěšné práce

– společensky účelná místa

– překlenovací příspěvek

– příspěvek na dopravu, na zapracování a příspěvek při přechodu na nový podnikatelský program

– zdrav. pojištění 4,5% ze mzdy( zaměstnavatel platí 9%)

– sociální pojištění 8% ze mzdy(zaměstnavatel platí 26%)

a)důchodové 6,5%

b)nemocenské 1,1%

c)politika zaměstnanosti 0,4%

Právní úpravy v tržní ekonomice

Podnikání = soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem na vlastní odpovědnost a za účelem zisku

– soustavnost – musí být pravidelná nebo opakovaná

– samostatnost – vykonavatel činnosti není podřízen jiné osobě

– vlastním jménem – činnost vykonávaná pod názvem, pod kterým je subjekt registrován

– na vlastní odpovědnost – vykonavatel činnosti je zodpovědný za případné porušení právních předpisů či závazků

– za účelem zisku – rozhodující je úmysl, ne skutečný výsledek

podnikatel

-osoba zapsaná v obchodním rejstříku

-osoba podnikající na základě živnostenského zákona

-osoby podnikající na základě jiného, než živnostenského zákona(zákon o notářích, tlumočnících, advokacii)

-osoby provozující zeměděl. výrobu zapsané do kolektivní evidence

– společenská smlouva – jejím prostřednictvím založeny společnosti, společnost vzniká na základě podaného návrhu na zápis dnem zapsání do obchod. rejstříku, předtím nutno získat oprávnění k provozování podnikatelské činnosti

– zákl. kapitál – peněžní vyjádření vkladů všech společníků

– likvidace – soubor činností spojených s ukončením činnosti společnosti, rozdělení zůstatku společníkům, plné uspokojení pohledávek

– společnost zaniká výmazem z obchodního rejstříku

Ekonomika ČR

Státní rozpočet

– plní funkci finančního plánu státu, je centralizovaným fondem finančích prostředků státu na určité rozpočtové období

– má podobu bilance s příjmovou a výdajovou stranou

– dělení:

a) vyrovnaný (příjmy a výdaje v rovnováze)

b) schodkový (výdaje převažují nad příjmy – deficit státního rozpočtu)

c) přebytkový (převažují-li příjmy nad výdajiàušetří se peníze pro období hospodářské krize)

– v případě schodku vydává stát k jeho krytí vládní dluhopisy(obligace), které se prodávají na kapitálovém trhu

– dlouhodobě schodkový státní rozpočet vytváří státní dluh

 

– příjmy státního rozpočtu: přímé a nepřímé daně, poplatky, cla, soc. pojištění

– výdaje státního rozpočtu:

a)transferové poplatky(rozpočtové výdaje, za které stát nezíská žádné statky nebo služby)

b)nákupy statků a služeb

c)výdaje na soc. zabezpečení, školství a zdravotnictví, státní zakázky, výdaje na životní prostředí

d)výdaje na obranu, na nár. hospodářství, na státní správu

a)mandatorní – povinné výdaje, dány zákonem(důchody, platy státním zaměstnancům)

b)nemandatorní – nepovinné platby, státní investiční platby, fond na podporu v nezaměstnanosti

– veřejné finance = st. rozpočet + rozpočty krajů + speciální fondy + konsolidační banka + finance do státních podniků

89´ – transformace z plánované ekonomiky na tržní

– demokratizace veř. majetku

– přestavba daňové soustavy

– liberalizace cen a obchodu

– privatizace podniků

privatizace:

malá– přímý prodej celých podniků pomocí veř. akcií

velká– přeměna státních podniků v akciové společnosti a prodávání jejich akcií

restituce– vrácení majetků pův. vlastníkům

kuponová privatizace– rozdělení části st. majetku mezi obyvatele cestou investičních kuponů

reklama