Tázací dovětky – QUESTION TAGS

Tázací dovětky - QUESTION TAGS

• obvykle používáme tyto tázací dovětky v případech, kdy se ptáme na souhlas
s určitým sdělením

• někdy se nejedná o skutečnou otázku, protože odpověď už známe – tomu odpovídá i
intonace a hlas klesá dolů
All people have their dreams, don´t they?
Všichni lidé mají svoje sny, že ano?

• pokud se jedná o skutečnou otázku – nejsme si jisti, hlas se zvedá nahoru
It means you have a fantastic memory, doesn´t it?
To znamená, že máš úžasnou paměť, že ano?

• pokud se jedná o kladné vyjádření, tázací dovětek je záporný
This actor is very polular now, isn´t he?
Ten herec je teď velmi populární, že ano?
pokud se jedná o záporné vyjádření, tázací dovětek je kladný
You don´t play golf, do you?
Ty nehraješ golf, že ne?

• tázací dovětek vždy končí na I, you, he, she, it we, they or there

• pokud ve větě se použijí slovesa be, have, do, can, must, should apod., zopakujeme
stejné sloveso i v tázacím dovětku
We should go home early today, shouldn´t we?
Měli bychom dnes jít domů brzy, že ano?

• pokud použijeme ve větě běžná významová slovesa (work, play, go, drink apod.),
v tázacím dovětku použijeme pomocné slovesu do ve stejném čase
Your friends went to London last year, didn´t they?
Tvoji přátelé jeli minulý rok do Londýna, že ano?

QUESTION TAGS – EXERCISE
TÁZACÍ DOVĚTKY – CVIČENÍ

1. Complete the sentences with the correct question tag
1. Your brother is very tall, ……………………….?
2. Her mother works in a bank, ………………………?
3. There are twenty students in this class, ……………………………….?
4. There isn´t your friend in their house, ……………………………….?
5. Jane doesn´t go to school today, ………………………………..?
6. We shouldn´t smoke,……………………………….?
7. Tom can dive well, …………………………..?
8. They can´t go swimming, ……………………………..?
9. Your parents were at the cimema yesterday,…………………………………….?
10. We didn´t go skiing last January, …………………………………?
11. There weren´t any new flowers in the hall ,……………………………?
12. You ate a lot of ice cream,……………………………….?
13. You didn´t do your homework, ……………………………..?
14. He was ill last week, …………………………….?
15. They couldn´t go to the summer camp to Italy, …………………………..?

QUESTION TAGS – EXERCISE – KEY
TÁZACÍ DOVĚTKY – CVIČENÍ – KLÍČ

1.Complete the sentences with the correct question tag
1. Your brother is very tall, isn´t he?
2. Her mother works in a bank, doesn´t she?
3. There are twenty students in this class, aren´t there?
4. There isn´t your friend in their house, is there?
5. Jane doesn´t go to school today, does she?
6. We shouldn´t smoke,should we?
7. Tom can dive well, can´t he?
8. They can´t go swimming, can they?
9. Your parents were at the cimema yesterday,weren´t they?
10. We didn´t go skiing last January, did we?
11. There weren´t any new flowers in the hall, were there?
12. You ate a lot of ice cream,didn´t you?
13. You didn´t do your homework, did you ?
14. He was ill last week, wasn´t he?
15. They couldn´t go to the summer camp to Italy, could they?

reklama