Budoucí čas – Will

Budoucí čas - Will

FUTURE SIMPLE TENSE – WILL (BUDOUCÍ ČAS PROSTÝ )

• tvar s will ve spojení s významovým slovesem se používá k vyjádření budoucnosti

subject (podmět) + will + významové sloveso (bez to)

• používá se v situaci, kdy jde o naše momentální rozhodnutí, které není dopředu
naplánované
It´s too hot in here. I´ll open a window.

• dále se používá k vyjádření nabídky
I´ll help you in the kitchen.

• k vyjádření slibu
I promise I will not tell your secret.

• k vyjádření předpovědí o budoucnosti (často ve spojení se slovesy – hope, think,
believe, expect, imagine… a s výrazy – perhaps, probably…)
I think we will pass the exam.
He ´ll probably pass the test.

• mezi výrazy, které jsou spojovány s tímto časem patří – tomorrow, the day after
tommorow, next week /month / year , tonight, soon, in a week / month / year…

Questions otázky
• otázky tvoříme ve všech osobách stejně změnou slovosledu oznamovací věty
will + subject (podmět) + významové sloveso (infinitiv bez to)
Will you go to the cinema at the weekend?

• pokud je ve větě tázací výraz, stojí na začátku věty
Where will they go?

Short answers – krátké odpovědi
• v krátkých odpovědích používáme pouze tvary will, won´t
• nepoužíváme zde už významové sloveso !!!
• v krátkých kladných odpovědích používáme vždy jen plný tvar (Yes, I will)
• v krátkých záporných odpovědích používáme zkrácený tvar (No, I won´t)

Will you go skiing on holidays? – Yes, we will.

Will you be a doctor? – No, I won´t.

reklama