Frázová slovesa – Phrasal verbs

Frázová slovesa - Phrasal verbs

GET
get up – vstát (z postele)   get lost – zmiz
get down – sestoupit   get on one´s feet- postavit se na vlastní
get down to work – pustit se do práce nohy
get away – uniknout, opustit    get on sb´s nerves – jít/lézt někomu na
get out – utéct nervy
get back – dostat zpátky, vrátit se    get the joke – pochopit vtip
get by – dokázat, přežít   get stuck – uvíznout
get off – odjíždět    get the sack/ get fired – dostat padáka
get out of – vyhnout se něčemu    getr id of sb/sth – zbavit se někoho/
get on (with) – vycházet s někým něčeho
get used to – zvyknout si    get the jitters – dostat trému
get ready for sth– připravit, nachystat se na něco    get together with sb– sejít se s někým
get married – oženit se    get up sb´s nose – lézt někomu krkem
get tired – unavit se štvát někoho
get a cold – nachladit se    get through the exam – udělat
get dark – ztmavnout zkoušku
get red – zčervenat   get hold of – zmocnit se

PUT
put on (make up, glasses) – obléci si, udělat si, nanést si (make up, brýle)
put on (weight) – přibrat (na váze)
put off – svléct, odložit (časově)
put up (prices) – zvýšit cenu
put up (noisy neighbours) – vydržet (s hlučnými sousedy), tolerovat
put sb up – ubytovat
put down (a book)- odložit (knihu)
put sb down – kritizovat (někoho)
put out (fire) – uhasit (oheň)
put away (your clothes) – uklidit si (oblečení)
put no notice – nevšímat si
put a plan into practise – uvést plán do praxe
put it back – vrátit
put your watch back/ forward – posunou čas (na hodinkách)
put in – zadat informace
put aside (money) – dát stranou (peníze)
put one´s heads together – dát hlavy dohromady

SET
set down – napsat, stanovit   set sb free – pustit někoho na svobodu
set in – vzniknout osvobodit někoho
set off/out – vydat se na cestu, začít    set sb up with sb – dát někoho s někým dokupy
set sth up- založit něco , zřídit, vztyčit 

LET
let down – zklamat, snížit, dát dolů, pustit
let in – vpustit
let out – vypustit
let off – propustit
let the cat out of the bag – pustit si pusu na špacír, vykecat to
Let´s toast! – Tak si připijem/ ťuknem!

CUT
cut down – skácet (strom)
cut across – zkrátit
cut off – uříznout, přestat proudit (např. el. proud)
cut up – rozdělit na malé části
cut away – odříznout
cut classes – chodit za školu, ulít se ze školy
Cut it out! – Přestaň! Nech toho!

COME
come across – náhodou na něco, někoho narazit, být pochopen
come off – vyjít, uspět, vydařit se
come out – vyrůst
come round – navštívit
come to life– přijít k sobě, vzpamatovat se
come up against – čelit, postavit se něčemu
come a long way – udělat pořádný kus práce, zlepšit se hodně
come of age – stát se dospělým
come true – splnit se
come to one´s senses – dostat rozum, přijít k rozumu

LOOK
look after – starat se o někoho
look for – hledat
look at – dívat se
look in – navštívit
look into – vyšetřit, podívat se na něco
look out – pozor!
look through – prohlížet
look up to sb– vážit si někoho, respektovat někoho
look down on sb – pohrdat někým
look forward to sb, sth – těšit se na někoho, něco
look like – vypadat
look like a milion dollars – vypadat báječně
look for a needle in a haystack – hledat jehlu v kupce sena
look sb in the face/ in the eye – podívat se někomu do očí
Look before you leap. – Dvakrát měř, jednou řež.

BRING
bring about – způsobit
bring in – zavést, představit
bring off – uspět, zvládnout něco složitého
bring out – objasnit
bring round – probrat, přivést k vědomí
bring up – vychovat
bring down the house – strhnout diváky (k potlesku)

GIVE
give away – darovat, prozradit
give back – vrátit
give in – odevzdat, kapitulovat, vzdát se
give out – rozdávat
give up – přestat
give sb a bell – zavolat někomu
give sb a break – nechat někoho na pokoji/ dát někomu šanci
give sb a hand – pomoci někomu
give sb hell – otravovat někoho, dělat někomu ze života peklo
Give it to me straight. – Řekni mi to na rovinu.

GO
go down with – onemocnět
go in for – vstoupit na zkoušku, do závodu
go off – explodovat, kazit se
go on – pokračovat, stát se
go over/through – hledat
go through – hledat
go with – hodit se k něčemu
go without – dokázat bez něčeho
go after sth – jít za něčím
go for sth – jít do něčeho, pustit se do něčeho
go a long way – někam to dotáhnout
go down that road – pustit se do toho, dát se do toho
go missing – zmizet, vypařit se
Go ahead! – Prosím! (Prosím mluvte!/ Prosím dejte si! Prosím posaďte se!)
go Dutch – zaplatit si každý svoji útratu
go spare – naštvat se
go under the knife – jít na operaci
go up in smoke – přijít vniveč, nazmar
go wrong – pokazit se
go to the wall – jít ke dnu
go to the polls – jít k volbám
go out on the town – vyrazit do ulic, vyrazit se bavit
go too far – zajít moc daleko
go like a bomb – mít úspěch
go like hot cakes – dobře se prodávat, jít dobře na odbyt

TURN
turn on (TV) – zapnout
turn off – vypnout
turn down – ztlumit, odmítnout
turn up – dát hlasitěji, ukázat se
turn round – otočit
turn back – otočit, obrátit
turn over – obrátit
turn into – proměnit se, předělat
turn out – ukázat se
turn out well – dobře dopadnout
turn in – odevzdat
turn the clock back / turn back time – vrátit čas
turn the page – obrátit list, změnit téma
turn one´s hand to anything – pustit se do čehokoli

BREAK
break down – prorazit, rozbít Break a leg! – Zlom vaz!
break up – rozejít se break sb´s heart – zlomit někomu srdce
break off (work) – přerušit 
break off the tree – odlomit (kousek)
break through – prorazit (s něčím)
break out (fire, war, panic) – vypuknout (oheň, válka, panika)
break away (from) sth/sb – odprostit se, vytrhnout se
break up – rozejít se, rozchod
break in shoes – rozchodit boty
break in(to) the house – vloupat se

 

TAKE
take off – zvednout se (a jít), odejít, vyrazit (na cestu), odstartovat
Take it easy! – Buď v pohodě!/ Nestresuj se!/ Nespěchej!/ To chce klid!
Take a seat! – Posaďte se!
Take your time. – Nespěchej.
take a stand – zaujmout stanovisko
take advantage of sth – využít něčeho
take sth as it comes – brát něco, tak jak přijde
take sb by surprise – překvapit, zaskočit někoho
Take care! – Měj se hezky! Buď na sebe opatrný!
take chances – riskovat
take sb fot a mug – mít někoho za blbce/naivku
take it into one´s head – vzít si do hlavy, umanout si
take drugs – brát drogy
take a place – konat se
take my advice – poradit se
take the mickey out of sb – dělat si z někoho srandu
take turns – střídat se
take sth to heart – vzít si něco k srdci

WORK
work out – dopadnout dobře, vyřešit se
work like a dog – dřít jako kůň
work like crazy – makat jako šroubci
work like magic – dělat zázraky

BE
be a nervous wreck – být na nervy, být úplná troska
be a pain in the neck – lézt někomu na nervy, štvát někoho
be all ears – mít napnuté uši (poslouchat)
be all Greek to sb – být pro někoho španělská vesnice
be all wet – být úplně vedle
be as cool as a cucumber – nenechat se vyvést z míry, zůstat v klidu
be at one –být zajedno
be chilled to the bone – být zmrzlý na kost
be down – být na dně
be crazy/mad/nuts about sb/sth – být do někoho/něčeho blázen
be hard on sb – být přísný na někoho
be in a (real) jam – být v pěkné kaši, mít problém
be in hot water – být v maléru, mít průšvih
be in the dark – být (úplně) mimo, vůbec netušit
be in the right – být v právu
be in the wrong – být na omylu, mýlit se
be in the picture – být v obraze
be out of the picture – nebýt v obraze
be in trouble – mít problémy, potíže
be joking – dělat si legraci
be left on the shelf – zůstat na ocet
be like a bull in a china shop – být jako slon v porcelánu
be like gold – mít cenu zlata
be on leave – mít dovolenou, volno
be on the run – být na útěku
be on the square – říct něco na rovinu, jednat čestně
be short of time – mít málo času
be six feet under – být pod drnem
be straight with sb – být k někomu upřímný
be through sth – projít si něčím
be skin and bone(s) – být kost a kůže
be sb´s turn – být na řadě
be up to sth – plánovat něco
be up in the air – být ve hvězdách

MAKE
make a move –mít se k tomu
make a scene – dělat scény
make a good living – dobře vydělávat
make a fool of sb – dělat si z někoho blázna
make a mountain out of a molehill – dělat z komára velblouda
make eyes at sb – dělat na někoho oči
make fun of sb/sth – dělat si z někoho/něčeho legraci
make a good money – dobře vydělávat
make money – vydělávat
make money on the side – přivydělávat si
make sure – ujistit se
make good time – mít dobrý čas, stíhat
make sense – dávat smysl
make the best of sth – vzít si z něčeho to nejlepší, obrátit něco v něčí prospěch
make the first move – udělat první krok

HAVE
have a break – udělat si přestávku
have a full plate – mít plné ruce práce
have a good time – skvěle se bavit
have a long face – tvářit se nešťastně
have a nap – zdřímnout si
have a sweet tooth – být na sladké
have butterflies in one´s stomach – být nervózní (pozitivně)
have eyes like an eagle – mít oči jako ostříž
have sth in mind – mít něco na mysli
have money to burn – mít peněz jako želez
have no idea – nemít tušení
have the last word – mít poslední slovo
have two left feet – být nemotorný

reklama