Minulý čas prostý – Past simple

Minulý čas prostý - Past simple

Affirmative (kladné tvary)

• u pravidelných sloves tvoříme minulý čas přidáním koncovky –ed k infinitivu slovesa
• tvar je stejný ve všech osobách
• výslovnost koncovky pravidelných sloves
–t (po neznělých souhláskách)
-d (po znělých)
-id (po koncovce –t nebo –d)
need – needed

• pokud sloveso končí –y a před koncovým –y je souhláska mění se na –ie
carry – carried
study – studied
pokud je před koncovým –y samohláska –y se nemění
play – played
stay – stayed
• pokud sloveso končí na –e přidáme pouze –d
live- lived
use – used
• koncová souhláska se zdvojuje, je-li před ní krátká a přízvučná samohláska a sloveso
končí jen na jednu souhlásku
stop – stopped
travel – travelled
• minulý čas prostý (past simple) vyjadřuje děje a situace, které se staly v minulosti a
jsou nyní ukončeny
• často je spojován s výrazy – yesterday, …ago, in + year,month, on+day, at+time

• !!! – mnoho sloves je nepravidelných , neplatí pro ně žádná pravidla a tvary je
nutno si zapamatovat (seznam nepravidelných sloves – irregular verbs)

Negative (zápor

• zápor tvoříme v minulém čase prostém pravidelných i nepravidelných významových
sloves pomocí

podmět + did not = didn´t + infinitiv významového slovesa(bez to)

• tvary jsou ve všech osobách stejné

+ I went to London.(Jel jsem do Londýna)

• I didn´t go to London. (Nejel jsem do Londýna)

+ They lived in Brno. (Bydleli v Brně)
• They didn´t live in Brno. (Nebydleli v Brně)

!!! U slovesa to be se v otázkách ani v záporu did nepoužívá (stejně jako u
modálních sloves). Má tvary – was (I, he, she, it) were (we, you they).
Sloveso to be – vysvětleno zvlášť – viz to be

Questions (otázky)
• otázky v minulém čase prostém tvoříme u pravidelných i nepravidelných
významových sloves pomocí did
• tvary pomocného slovesa did jsou ve všech osobách stejné a otázky se tvoří podle
stejného schématu s pevným pořádkem slov

(tázací zájmeno) + did + podmět + infinitiv významového slovesa (bez to)

What did she want? (Co chtěla?)
Why did you open the window? (Proč jsi otevřel to okno?)
Did they come yesterday? (Přijeli včera?)
Did you enjoy the party? (Bavili jste se na večírku?)

Short answers (krátké odpovědi)
• u krátkých odpovědí používáme pouze did / didn´t !!! ne infinitiv
• tvary jsou stejné ve všech osobách
Did you play golf ? Yes, I did. No, I didn´t.
Did your friends come in the evening? Yes, they did. No, they didn´t.

reklama