Nějaký – Some/any

Nějaký - Some/any

Some používáme s podstatnými jmény počitatelnými v množném čísle (some pens)
a s nepočitatelnými podstatnými jmény (some money)

Some – použití

1. V kladných oznamovacích větách
There are some my new photos on the table. – Na stole jsou nějaké moje nové
fotografie.

2. Když něco nabízíme
Would you like some juice? – Dáš si džus?

3. Když očekáváme kladnou odpověď
Can I have some water? – Mohu se napít vody?

Any – použití
1. V otázkách
Have you got any oranges? – Máte pomeranče?
2. V záporu
No, we haven ´t got any oranges. – Ne, my nemáme žádné pomeranče.

Stejná pravidla platí i pro složeniny se some a any.

Složeniny (vztahující se k osobám)    (vztahující se k věcem)
everyone (každý)   everybody (každý)   everything (všechno)
someone (někdo)   somebody (někdo)   something (něco)
anyone (kdokoliv)   anybody (kdokoliv)   anything (cokoliv)
no-one (nikdo)   nobody (nikdo)   nothing (nic)
every = one stejný význam

SOME /ANY – exercises (cvičení)
1. Write some or any (použij some nebo any)
1. My sister doesn´t have …………………bike.
2. There are ………………. posters in the classroom.
3. Do you speak …………………. other languages?
4. We need …………….. salt and ………………. pepper.
5. They have ………………. problems with their son.
6. I want ……………new T-shirt.

2. Use some or any + -body, – one, -thing
1. I can´t see, there is …………………….. in my eye.
2. Would you like ………………….to drink?
3. …………………. put it to my bag.
4. Open the door. ……………….. is coming.
5. Don´t tell it …………………. It´s a secret.

reklama