Nepřímá řeč – inderect speech

Nepřímá řeč - inderect speech

• v nepřímé řeči dochází ke změnám
1. mění se osobní a přivlastňovací zájmena
2. podle časové souslednosti dochází k posunu časů u sloves – pokud je
uvozující sloveso v minulém čase
jedná se o časový posun – jeden čas zpět do minulosti

would, could, should, might – se dále nemění
must – zůstane jako must nebo se změní na had to

3. dochází ke změnám i některých dalších výrazů ve větách

ČASY SE NEPOSOUVAJÍ , JE-LI V HLAVNÍ VĚTĚ PŘÍTOMNÝ, BUDOUCÍ NEBO
PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS.

She says she is busy. – She says that she is busy.

Časy se neposouvají při vyjádření všeobecně platné pravdy.

He said : „Prag is the capital of The Czech Republic.
He said that Prag is the capital of The Czech Republic.

NEPŘÍMÁ ŘEČ – použití

1. Oznamovací věty
„I´ll come tomorrow,“ he said. → He said he would come the next day.

2. Otázky přímé
ask + tázací zájmeno, příslovce (where, who, when, why, what…)
„Where are you going?“ mum asked. → Mum asked me where I was going.

Otázky nepřímé
ask + jestli/zda (if/wheter)
„Do you want to dance?“ Paul asked me. → Paul asked me if I wanted to dance.
„Shall I wear a dress at the party?“ asked Jane. →
Jane asked wheter she should wear a dress at the party.

3. Rozkazy, žádosti, rady, varování, nabídky, pozvání
V těchto situacích používáme: sloveso + osoba + to + infinitiv
„Go away,“ they told us. → They told us to go away.
V záporu používáme not před to
„Don´t touch it,“ said our teacher. → Our teacher said not to touch it.

reklama