Osobní zájmena

Osobní zájmena

• !!! you – v anglickém jazyce nerozlišujeme tykání a vykání, používá se jeden
tvar
• osobní zájmeno I se píše vždy velkým písmenem
• přivlastňovací zájmena se nemění v množném čísle, tvar zůstává
(my friend – my friends)

PRONOUNS (osobní zájmena)
POSSESSIVE ADJECTIVES (přivlastňovací zájmena)
– exercises (cvičení)
1. Use right possessive adjectives
1. She drives …………………. car.
2. We drive ……………………car.
3. Peter´s doing ……………….homework.
4. Do you write ……………….homework?
5. This is Ann. This is ………………mobile.
6. These are my grandparents. …………………….names are Tony and Gita.
7. This is our dog. ……………………name is Bunny.

2. Use the right possessive adjectvives or pronouns
1. I/me like Jane but she/her doesn´t like I/me.
2. Where is your/you car? I/me can´t see it/him.
3. We are going to the disco. Do you want to come with us/our.?
4. There are my new schoolmates. Can you see their /them?
5. My /me hamster is very noisy at night. I/me can´t keep her/ it in my/me bedroom.
6. The meal is too hot. Don´t eat him/it now.
7. I don´t know that man. Do you/your know her/him?
8. We like our pets. But do he/they like us/our?

KEY – klíč ke cvičením
PRONOUNS (osobní zájmena)
POSSESSIVE ADJECTIVES (přivlastňovací zájmena)
– exercises (cvičení)

1. Použij správné přivlastňovací zájmeno
1. her
2. our
3. his
4. your
5. her
6. their
7. its

2. Použij správné osobní nebo přivlastňovací zájmeno
1. I like Jane, but she doesn´t like me.
2. Where is your car? I can´t see it.
3. …… Do you want to come with us?
4. …… Can you see them?
5. My hamster is very noisy at night. I can´t keep it in my bedroom.
6. …… Don´t eat it now.
7. ……Do you know him?
8. ……But do they like us?

reklama