Otázky – Questions

Otázky - Questions

Direct questions – přímé otázky
• obrácený slovosled než oznamovací věty
• užíváme tvary pomocných sloves – do,does, did, have …
• užíváme tázací zájmena

1. what, whose, which + podstatná jména
What size shoes do you take?
Which of these cars is the best?
What car do you drive?
Whose book is this?

2. how + přídavné jméno nebo příslovce
How many sisters or brothers have you got?
How tall are you?
How often do you go to the cinema?

3. otázka na popis – asking for description

A. What is your brother like? – ptáme se na popis, nic o něm nevíme

B. How is your parents these days? – ptáme se na zdraví, štěstí…

C. Někdy lze použít obě otázky
What was the party like? → Noisy, a lot of people. (objektivní informace)
How was the party? → Great. I was dancing all the night. (osobní reakce)

Inderect questions – nepřímé otázky
• stejný slovosled jako kladná oznamovací věta
• nepoužíváme pomocná slovesa – do, does, did, have…

Tom lives in London. – oznamovací věta
I don´t know where Tom lives. – nepřímá otázka

Nepřímé otázky následují po:
I wonder – jsem zvědav
I can´t remeber – nepamatuji si
I´ve got no idea – nemám ponětí   how long the journey takes.
I´d like to know – rád bych věděl
I´m not sure – nejsem si jistý

• Když není v nepřímé otázce tázací zájmeno, použijeme IF nebo WHETER (ve
významu zdali).

I don´t know if I´m coming or not.
I wonder wheter it´s going to rain.

• Často měníme přímou otázku v nepřímou, chceme-li, aby věta byla zdvořilejší.

Could you tell me – mohl byste mi říci
Do you know – víte
Do you happen to know – snad víte   what time the banks close?
Have you any idea – máte představu
Do you remember – pamatujete si

Negative questions – záporné otázky

1. očekáváme-li kladnou reakci – potvrď, že moje myšlenka je pravdivá
Haven´t I met you somewhere before? – Nepotkali jsme se již někde dříve?
(I´m sure I have). (Jsem si jistý, že ano.)

2. očekáváme-li zápornou reakci – mluvčí je překvapený
Don´t you like ice-cream? – Nemáš rád zmrzlinu?
(Everyone likes ice-cream) (Všichni mají rádi zmrzlinu)
Haven´t you done your homework yet? What have you been doing?
Nemáš ještě domácí úkol? Co jsi dělal?

• používáme zde často tázací dovětky

záporná věta → kladný dovětek
You haven´t done your homework yet, have you?
– Ještě jsi neudělal domácí úkol, že ne?

kladná věta → záporný dovětek
We´ve met before, haven´t we? – Setkali jsme se již dříve, že ano.

Reported questions – nepřímé otázky
• slovosled stejný jak v oznamovací větě
• nepoužívají se pomocná slovesa
• nepoužíváme otazník
• nepoužíváme – say

What time is it? → He wants to know what time it is.
He said: „How old are you?“ → He asked me how old I am.

• není-li ve větě tázací zájmeno – použijeme IF nebo WHETER

She wants to know wheter/if she should wear a dress.

Object questions – předmětné otázky

• používáme pomocná slovesa – do, does, did, have, has, …

Who did you help? – Komu jsi pomohl?
How many boys does Tom know there? – Kolik kluků tady Tomáš zná?

• předložky bývají většinou až na konci

Who did she go out with? – S kým šla ven?
What did you say that for? – Proč jsi ji to řekl?

Subject questions – podmětné otázky
• v kladných otázkách se nepoužívá pomocné sloveso – do, does, did
• who, which, what, whose, how much, how many – ptáme-li se na PODMĚT

Who helps you? – Kdo ti pomáhá?
Who knows it? – Kdo to ví?
Who speaks English here? – Kdo tady mluví anglicky

• v záporných otázkách musíme pomocné sloveso použít

Who doesn´t speak English? – Kdo nemluví anglicky?
Which of you doesn´t want to come? – Kteří z vás nechtějí přijít?

reklama