Podmínkové věty – CONDITIONALS

Podmínkové věty - CONDITIONALS

ZERO CONDITIONAL – NULOVÝ KONDICIONÁL

IF   +   PRESENT FORM   +   PRESENT FORM   or   IMPERATIVE
(tvar přítomného času)   (tvar přítomného času nebo rozkazovací způsob)

Present formspresent simple (přítomný čas prostý), present continuous (přítomný čas
průběhový), present perfect simple (předpřítomný čas prostý), present
perfect continuous (předpřítomný čas průběhový)

• používá se v situacích, které se stávají VŽDY
• místo spojky if se používá i spojka when

Příklady:

If you press the button an alarm goes off. – Jestliže zmáčkneš tento knoflík , alarm se vypne.

You get 5p back if you return the bottle. – Dostaneš zpět 5 pencí, když vrátíš láhev.

Students only get a certificate if they have attended the course regularly. –
Studenti dostanou certifikát pouze v případě, když navštěvují kurz pravidelně.

FIRST CONDITIONAL – PRVNÍ KONDICIONÁL
(uskutečnitelná podmínka do budoucnosti)

IF + PRESENT FORM + FUTURE FORM
(tvar přítomného času) (tvar budoucího času)

IF + PŘÍTOMNÝ ĆAS PROSTÝ + WILL + INFINITIV bez to

Future formsfuture simple (budoucí čas prostý), future continuous (budoucí čas
průběhový), future perfect simple (předbudoucí čas prostý), future perfect continuous (předbudoucí čas průběhový)

• používá se v situacích, které jsou možné a je docela pravděpodobné, že se stanou
• ve vedlejší větě po podmínkové spojce se budoucnost vyjadřuje přítomným časem,
nepoužíváme will
• pokud je vedlejší věta podmínková před větou hlavní, oddělují se čárkou
• kromě spojky if můžeme použít a další spojovací výrazy
unless (if…not)   –   pokud ne, jestliže ne
as long as   –   pokud, tak dlouho jako
provided (that)   –   pod podmínkou, za předpokladu
in case   –   pro případ, že

Příklady:
If you plan to go on a walking holiday, you will need strong shoes.-
Pokud plánujete jet na turistickou dovolenou, budete potřebovat pevné boty.

If he doesn´t get the job, he will have done all this work for nothing.-
Jestliže nedostane to zaměstnání, udělá všechnu tu práci zbytečně.

If I win a lottery, I´ll go to New Zealand. – Pokud vyhraji v loterii, pojedu na Nový Zéland.

SECOND CONDITIONAL – DRUHÝ KONDICIONÁL
(neuskutečnitelná podmínka do přítomnosti)

IF + PAST SIMPLE or CONTINUOUS + WOULD, COULD, MIGHT + INFINITIV
(minulý čas prostý nebo průběhový)

IF + MINULÝ ČAS + WOULD + INFINITIV bez to
(´d – zkrácený tvar)

• podmíněná událost je možná, ale je méně pravděpodobná než u prvního
kondicionálu
• používá se také pro nereálné události
• sloveso – to be – může mít v podmínkových větách ve všech osobách tvar were,
were je formálnější než was, tvaru was se dává přednost v běžné konverzaci
If I were you, I´d complain.
• kromě spojky if můžeme používat i další spojovací výrazy jako v prvním kondicionálu

Příklady:
If I had more time, I´d help you. – Kdybych měla víc času, pomohla bych ti.
If I knew the answer, I´d tell you. – Kdybych znal odpověď, řekl bych ti.
If we learned , we ´d pass the exams. – Kdybychom se učili, složili bychom zkoušky.

THIRD CONDITIONAL – TŘETÍ KONDICIONÁL
( neuskutečnitelná podmínka do minulosti)

IF + HAD + PAST PARTICIPLE + WOULD HAVE + PAST PARTICIPLE
(předminulý čas) ( ale i COULD, MIGHT) (3.tvar)

IF + PŘEDMINULÝ ČAS + WOULD HAVE + 3.TVAR (PAST PARTICIPLE)

• děj se odehrál v minulosti, ale proběhl jinak
• pokud výsledek, důsledek není jistý, můžeme použít i další výrazy
would probably
might
could

Příklady:
If I had learned, I would have passed the exams. –
Kdybych se býval učil, složil bych zkoušky.

If he had come, we could have learned together. –
Kdyby by býval přišel, mohli bychom se učit společně.

If you had woken up early, you wouldn´t have missed the bus.
Kdyby ses byl vzbudil dříve, nezmeškal bys autobus.

MIXED CONDITIONAL – NAMÍCHANÝ KONDICIONÁL

• pokud mluvíme o současném následku události v minulosti

IF + PAST PERFECT + WOULD (COULD, MIGHT) + INFINITIV
(předminulý čas)

If I hadn´t been invited , I wouldn´t be here.
Kdybych nebyl pozván, nebyl bych tady.

reklama