Předpřítomný čas – present perfect tense X minulý čas – past tense

Předpřítomný čas - present perfect tense X minulý čas - past tense

PAST SIMPLE
• minulý čas prostý vyjadřuje děje a stavy, které proběhly v určité době v minulosti a
nyní jsou již ukončeny
• často je používán s výrazy – yesterday, ago, on (+day), in (+month, year), at (+time)

PRESENT PERFECT
• předpřítomný čas vyjadřuje děje a stavy, které započaly v minulosti, ale jejichž
důsledky stále přetrvávají či děj není ještě ukončen
• často je používán s výrazy – since, for
• since – odkdy určitý děj, který ještě neskončil, probíhá
for –jak dlouho již určitý děj, který začal v minulosti, probíhá

Use present perfect or past simple tense
1. Yesterday my friends …………………………(play) golf.
2. My grandparents ……………………..(arrive) last weekend.
3. I …………………….(learn) English since January.
4. Jane ……………………..(be) her efor half an hour.
5. William Shakespeare………………………(write) 37 plays.
6. I ……………………………(break) my leg when I was skiing in February.
7. Someone …………………………(steal) my new CD.
8. We ……………………………(move) house in 1997.
9. Where………………….(you, be) yesterday?
10. What time………………………(you, start)?
11. …………………………you ever………………………(be) there?
12. We………………………………..(live) there for eight years.

Use present perfect or past simple tense – použijte předpřítomný nebo minulý čas

1. Yesterday my friends played golf.
2. My grandparents arrived last weekend.
3. I have learned English since January.
4. Jane has been here for half an hour.
5. William Shakespeare wrote 37 plays.
6. I broke my leg when I was skiing in February.
7. Someone has stolen my new CD.
8. We moved house in 1997.
9. Where were you yesterday?
10.What time did you start ?
11. Have you ever been there?
12.We have lived there for eight years.

reklama