Příslovce – Adverbs

Příslovce - Adverbs

• příslovce doplňují slovesa a odpovídají na otázky jak (how?)
She did it very quickly. – Udělala to velmi rychle.
They speak loudly. – Mluví hlasitě.

• ve srovnání s příslovci přídavná jména vyjadřují vlastnosti podstatných jmen a
odpovídají na otázku jaký (what?)
He is very happy. – Je velmi šťastný.
The snail is slow. – Šnek je pomalý.

• příslovce tvoříme od přídavných jmen přidáním koncovky –ly
loud – loudly
quiet – quietly

• u přídavných jmen, která končí na –y se koncové –y změní na –i
easy – easily
happy- happily

• některá příslovce jsou nepravidelná

We worked hard. – Pracovali jsme tvrdě.

ADVERBS OF FREQUENCY – FREKVENČNÍ PŘÍSLOVCE

• tato příslovce vyjadřují, jak často se něco děje
• ptáme se na ně otázkou – jak často (how often?)

Umístění ve větě

• stojí obvykle před významovým slovesem
I usually listen to the radio in the morning.
We sometimes go skiing.

• stojí obvykle za slovesem být -to be
It´s always a good fun.
They ´re normally at home in the evening.

• je-li ve větě pomocné (do, doesn´t, can…) a významové sloveso – frekvenční
příslovce stojí mezi nimi
He can usually stay up late.
We don´t often go to the cinema.

reklama