Přítomný čas prostý – Present simple

Přítomný čas prostý - Present simple

Affirmative (kladné tvary)

• Ve 3.osobě jednotného čísla se ke slovesu přidává koncovka –s (-es) !!!
• Po sykavkách (ch, sh, ss,x,z) a po slovesech s koncovkou –o je koncovka 3.osj.č. –es
to teach – he teaches
to go – she goes
• Když koncovému –y předchází souhláska, mění se y v –ie
to cry – he cries
to fly – it flies
!!! to play – he plays (před –y je samohláska, proto nedochází ke změně)

Negative (záporné tvary)

• Zápor tvoříme pomocí pomocného slovesa do/does not + verb
subject + do/does not + verb (podmět + do/does not + sloveso)
I don´t like milk.
She doesn´t play football.

• V běžné řeči a v neformálních dopisech používáme zkrácené tvary
do not = don´t
does not = doesn´t

• Otázky tvoříme pomocí slovesa do a ve 3.osobě jednotného čísla pomocí slovesa does
do/does + subject + verb (do/does + podmět + sloveso)
Do you like pizza? (Máš rád pizzu?)
Does she drink tea? (Pije čaj?)
What do they do at break? ( Co dělají o přestávce?)
• U otázek ve 3.os.j.č. s does hlavní významové sloveso nekončí na –s
What time does she get up? (V kolik hodin stává?)
• U krátkých odpovědí používáme pouze pomocné sloveso do/does

Použití
• Přítomný čas prostý používáme při popisování stavů, časových rozvrhů, akcí a dějů,
které se pravidelně opakují
We live in a house. (Bydlíme v domě.)
They play games at break. (O přestávce hrají hry.)
He has art on Monday. (V pondělí má výtvarnou výchovu.)
At noon I start cooking lunch. (V poledne začínám vařit oběd.)
• Také se používá, když popisujeme, co dělají lidé v zaměstnání.
What does he do? (What´s his job?)
He´s a teacher. He teaches Art and French. (Je učitel. Vyučuje výtvarnou výchovu a
francouzštinu.)

reklama