Přítomný čas průběhový – Present continuous

Přítomný čas průběhový - Present continuous

Affirmative (kladné tvary)

● přítomný čas průběhový vyjadřuje děj, který teď probíhá
● používá se i pro vyjádření budoucnosti, zvláště když je vše i domluveno, kdy známe čas a
místo
● tvoříme jej pomocí slovesa být (am, is, are) a příčestí přítomného významového
slovesa
s koncovkou- ing

POZOR na pravopis!!!

– u většiny sloves přidáme pouze koncovku –ing
do+ing doing
play+ing playing
sleep+ing sleeping

– u sloves, které končí na – e, koncové e vypustíme a přidáme koncovku – ing
have + ing having
write +ing writing
live+ing living

– u jednoslabičných sloves s krátkou samohláskou uprostřed a jednou koncovou
souhláskou tuto koncovou souhlásku zdvojíme a přidáme –ing
stop + ing stopping
sit+ing sitting
get+ing getting

Negative (záporné tvary)

● zápor v přítomném čase průběhovém tvoříme pomocí
slovesa to be+ zápor not + významové sloveso + koncovka ing

● v otázce v přítomném čase průběhovém stojí slovesné tvary slovesa to be (am,is,are) před
podmětem

● v doplňovacích otázkách stojí tázací zájmeno hned na začátku věty
What are you doing?
Where are you going?
Why is he speaking so loudly?

● krátké odpovědi obsahují pouze sloveso to be (NE příčestí přítomné!!!)
Is she doing her homework? – Yes she is. !!! (NE Yes, she is doing)
Are you reading a book? – No, I´m not.

reklama