Sloveso být – To be

Sloveso být - To be

TO BE – present tense

Affirmative (kladné tvary)
Full forms (plný tvar) Contractions (stažený tvar)
I am I´m
you are you´re
he is he´s
she is she´s
it is it´s
we are we´re
you are you´re
they are they´re
Tvary slovesa to be se v hovorové angličtině stahují. Vynechané písmeno se označí
apostrofem.

Negative (záporné tvary)
Full Forms (plný tvar) Contractions (stažený tvar)
I am not I´m not
you are not you aren´t
he is not he isn´t
she is not she isn´t,
it is not it isn´t
we are not we aren´t
you are not you aren´t
they are not they aren´t
Zápor vytvoříme přidáním slovíčka not. I u záporu existují stažené tvary. Apostrof pak
nahrazuje vynechané písmeno o. Výjimka – 1.os.č.j.

To be – questions and short answers (otázky a krátké odpovědi)
Questions Short answers
Am I? Yes, you are. / No, you aren´t.
Are you? Yes, I am. / No, I´m not.
Is he? Yes, he is. /No, he isn´t.
Is she? Yes, she is. /No, she isn´t.
Is it? Yes, it is. / No, it isn´t.
Are we? Yes, you are. / No, you aren´t.
Are you? Yes, we are. No, we aren´t.
Are they? Yes, they are. / No, they aren ´t.

Otázku vytvoříme změnou pořadí podmětu a přísudku.
podmět přísudek (oznamovací věta)
You are eleven .
přísudek podmět (otázka)
Are you eleven?
Are you eleven? – Yes , I´m./ No, I´m not.
Je ti jedenáct? – Ano, je. /Ne, není.

! U krátkých kladných odpovědí se nepoužívá stažený tvar.
Yes, I am. ☺

reklama