Sloveso can – moci, umět

Sloveso can - moci, umět

CAN – sloveso moci, umět

Affirmative (kladné tvary)

I can play the guitar.

She can sing.
• Sloveso can – tvar se nemění a je stejný ve všech osobách
• Mezi slovesem can a hlavním slovesem se nepoužívá to
( She can play the drums.)

Negative (záporné tvary)
I can´t speak French.
He can´t dance.

• Otázky tvoříme pouze změnou slovosledu, přehozením podmětu a přísudku.
He can play golf.
Can he play golf?

Použití
• mohu, smím
I can go to the cinema. (Mohu jít do kina)
• umím, dovedu (vyjadřuje schopnost)
I can swim fast. (Umím rychle plavat)
• můžeme ho použít, když žádáme o dovolení
Can I borrow your book? (Mohu si půjčit tvou knihu?)
• používá se u sloves smyslového vnímání (to see, to her, to feel, to smell, to taste)
v otázce a záporu
Can you hear that music? (Slyšíš tu hudbu?)
I can´t see him. (Nevidím ho.)

Pravidla
• nemá infinitiv
• ve 3. osobě jednotného čísla se nepoužívá koncovka
• zápor a otázku tvoří bez pomocného slovesa do
• netvoří průběhový tvar
• ve větě nestojí samostatně, ale vždy s významovým slovesem

reklama