Stupňování přídavných jmen

Anglický jazyk

ADJECTIVES – COMPARATIVES AND SUPERLATIVES
( stupňování přídavných jmen)

• přídavná jména popisují vlastnosti a kvality věcí, lidí apod.
• většinou stojí před podstatným jménem, ke kterému se vztahují
• pokud stupňujeme přídavná jména, musíme rozlišovat přídavná jména krátká (to jsou
všechna jednoslabičná a některá další, která končí na –y) a přídavná jména dlouhá
(víceslabičná)
• některá přídavná jména se stupňují nepravidelně

Krátká přídavná jména (jednoslabičná a víceslabičná, která končí –y)

Comparatives (druhý stupeň přídavných jmen)
• druhý stupeň používáme, pokud porovnáváme dvě věci, osoby apod.
• po tomto tvaru následuje than (než)
Scotland is colder than Italy. (Skotsko je chladnější než Itálie)

– u většiny těchto přídavných jmen vytvoříme 2. stupeň (comparative) přídáním
koncovky –er
cold – colder
small – smaller

– pokud přídavné jméno končí –e, přidáme pouze –r
late- later
white- whiter

– u jednoslabičných přídavných jmen, která končí na souhlásku a ta následuje po
krátké samohlásce, koncová souhláska se nám zdvojí a přidáme –er
big – bigger
hot – hotter

– u přídavných jmen, která končí –y, koncové –y se mění na –i a přidáme –er
heavy – heavier
dirty – dirtier

Superlatives (třetí stupeň přídavných jmen)

• třetí stupeň přídavných jmen používáme, pokud porovnáváme tři nebo více věcí,
osob apod.
• před tvarem třetího stupně přídavných jmen je vždy určitý člen the
Mount Everest is the highest mountain in the world.

Při tvoření tvarů 3.stupně u přídavných jmen platí stejná pravidla jako u 2.stupně, jen
se místo koncovky –er přidává koncovka –est.

– u většiny těchto přídavných jmen vytvoříme 3. stupeň (superlative) přidáním
koncovky –est
cold – colder – the coldest
small – smaller – the smallest

– pokud přídavné jméno končí –e, přidáme pouze –st
late – later – the latest
white – whiter – the whitest

– u jednoslabičných přídavných jmen, která končí na souhlásku a ta následuje po
krátké samohlásce, koncová souhláska se nám zdvojí a přidáme –est
big – bigger – the biggest
hot – hotter – the hottest

– u přídavných jmen, která končí –y, koncové –y se mění na –i a přidáme –est
heavy – heavier – the heaviest
dirty – dirtier – the dirtiest

Dlouhá přídavná jména (víceslabičná)

Comparatives (2. stupeň přídavných jmen)
• druhý stupeň dlouhých (víceslabičných) přídavných jmen vytvoříme pomocí
more – tento tvar stojí vždy před přídavným jménem
intelligent – more intelligent
expensive – more expensive

Superlatives (3.stupeň přídavných jmen)
• třetí stupeň víceslabičných přídavných jmen vytvoříme přidáním určitého členu
the + most před přídavné jméno
intelligent – more intelligent – the most intelligent
expensive – more expensive – the most expensive

Některá přídavná jména se stupňují nepravidelně !!!

• tvary elder /the eldest používáme, když mluvíme o členech rodiny
My grandfather is the eldest in our family.
My sister is elder than my brother.

reklama