Trpný rod – passive voice

Trpný rod - passive voice

• předmět věty v rodě činném se stává podmětem v rodě trpném
• obvykle se jedná o vyjádření , že děj je důležitější než osoba či věc, která jej způsobuje

• pro vyjádření původce děje užíváme předložku by
• pro nástroj se používá předložka with

Tvoření trpného rodu
tvary slovesa to be + příčestí trpné významového slovesa (3.tvar)

• pokud tvoříme zápor, použijeme not za sloveso to be
• do češtiny trpným rod překládáme:
opisným tvarem trpným (The radio was made in China. – To radio bylo
vyrobeno v Číně.)
rodem činným (To radio vyrobili v Číně.)
zvratnou podobou slovesa (To radio se vyrábí v Číně.)

• můžeme použít i zkrácené tvary slovesa to be
I was not (wasn´t) invited to her birthday party.
We are not (aren´t) sent to the shop.

• v krátkých odpovědích se používá slovesa to be
Was it broken last week? – Yes, it was. /No, it wasn´t.

pokud tvoříme trpný rod u modálních sloves, sloveso to be se nepoužívá a na místo
něj zůstává modální sloveso
It can be sent next week.

reklama