Způsobová slovesa – Modal verbs

Způsobová slovesa - Modal verbs

Použití
• nemají infinitiv
• netvoří průběhový tvar
• zápor a otázku tvoří bez pomocného slovesa do
• ve 3.osobě jednotného čísla není žádná koncovka, tvary jsou stejné pro všechny osoby
• jsou doprovázena infinitivem významového slovesa, ve větě nestojí samostatně
• vyjadřují postoj, stanovisko mluvčího k ději jiného (významového) slovesa

CAN – mohu, smím / umím, dovedu

I can go to the cinema. – Mohu jít do kina.
I can swim. – Umím plavat.

minulý čas – ve významu moci, smět má tvar could
I could go to the party. – Mohl jsem jít na večírek.
-při vyjádření schopnosti má tvar could / was/were able to
I was able to do it. – Zvládl jsem to udělat.
They were able to prepare for a test. – Zvládli se připravit na test.

budoucí čas – ve významu moci, smět má tvar can
Can I sleep till 1O o´clock tomorrow? – Budu moci spát zítra do 10
hodin?
– při vyjádření schopnosti má tvar will be able to
Will you be able to carry this heavy bag? – Uneseš tu těžkou kabelu?

MUSTmuset
HAVE TOmuset

must – musím něco udělat, jedná se o vlastní rozhodnutí mluvčího

have to – jedná se o nutnost nebo závazek způsobený vnějšími okolnostmi, je to
nařízeno někým jiným

I feel sick so I must go to the dentist. – Je mi špatně, musím jít k lékaři. (vlastní
rozhodnutí)

You have to tidy your room and then you can go out. – Musíš si uklidit pokoj a
potom můžeš jít ven.

must můžeme použít pouze v přítomném čase
have to má ve 3.osobě čísla jednotného (he, she,it) tvar has to

minulý čas – tvoříme tvary had to (ve všech osobách)
I had to get up at 6 o´clock. – Musel jsem vstávat v 6 hodin.
zápor v minulém čase tvoříme tvary didn´t have to (ve všech osobách)
We didn´t have to hoover the floors. – Nemuseli jsme vysávat.

budoucí čas – tvoříme buď tvary must, have to v přítomném čase
I must go to work early tomorrow. – Musím zítra jít brzy do práce.
nebo tvarem will have to
They will have to go to France on a business trip. – Bude muset jet na
služební cestu do Francie.

MUST NOT = MUSTN´T – nesmět !!!
• minulý čas – wasn´ t/ weren´t allowed to

SHOULD – měl bys…
SHOULDN´T – neměl bys

• používáme pokud chceme někomu poradit
You shouldn´t smoke. – Neměl bys kouřit.
You should give him a ring. – Měl bys mu zavolat.

reklama