Nejstarší slovesné projevy. Počátky písemnictví. Vznik písma

Nejstarší slovesné projevy. Počátky písemnictví. Vznik písma

NEJSTARŠÍ SLOVESNÉ PROJEVY POČÁTKY PÍSEMNICTVÍ VZNIK PÍSMA

Nejstarší slovesné projevy
nejstarší slovesné (nepsané) projevy, které vznikaly v období pravěku ještě před
vznikem písma) souvisí s rozvojem myšlení a řeči pravěkého člověka, který se tak
snažil vyjádřit svoje pocity (např. závislost člověka na přírodě, bezmocnost, strach
z nevysvětlitelných jevů, tajemna a smrti)
– ve snaze naklonit si démony a nadpřirozené síly vznikají různé magické (kouzelné)
obřady, často doprovázené pohybem i tancem

– formy: např. magické průpovědi (pro úspěšný lov, bohatou úrodu), zaklínadla,
zaříkadla (proti nemoci, nebezpečí, nepříteli), pranostiky (zkušenosti
s počasím ve vztahu k zemědělským pracech), přísloví (obecné mravní
zásady), pořekadla (poznatky o životě, člověku), lyrické písně
(ukolébavky, svatební písně), rodinné obřady (narození, smrt)

– dalším stupněm je ústní lidová slovesnost (ÚLS) – jedna z nejdůležitějších součástí
lidové kultury (folklóru), pojmy: „ústní“ = lidová tvorba byla předávána z generace na
generaci ústní formou + „lidová“ = neznáme konkrétního autora, tvůrcem lidové
tvorby byl sám lid

útvary ÚLS: pohádky, pověsti, písně, přísloví, pořekadla, báchorky, anekdoty,
hrdinské eposy, ruské byliny, říkadla, rozpočítadla, zvykové obřadní
slavnosti (při pálení čarodějnic, vynášení Morany, o Vánocích), rodinné
obřady (svatba, křtiny, pohřeb), lidové hry, loutkové hry, kramářské
(jarmareční) písně

Počátky písemnictví. Vznik písma.
literatura/písemnictví je soubor psaných textů
– vznik psané literatury je spojen se vznikem písma – písmo slouží k zaznamenávání
lidských myšlenek

Vznik písma
– nejdříve vzniklo písmo obrázkové:

písmo piktografické – znázorňuje sdělení obrazově (zjednodušené realistické
obrázky lidí, zvířat, předmětů)
písmo znakové – kresby zjednodušeny do schémat a symbolů, např.:

  • klínové písmo (kolem r. 2700 př.n.l. v Mezopotámii, znaky ryté
   trojhranným rákosovým rydlem do hliněných destiček
  • hieroglyfy (koncem 4.tis.př.n.l. v Egyptě)
  • hieratické písmo (posvátné kněžské písmo, zjednodušeno
   z hieroglyfů koncem 3.tis.př.n.l. v Egyptě)
  • démotické písmo (lidové, ze 7.stol.př.n.l. v Egyptě)

– dalším stupněm bylo písmo fonetické – jednotlivé znaky znamenaly konkrétní zvuky
(ne symboly), a tak bylo možno vyjádřit slovně i abstraktní pojmy – využívá se
hláskové abecedy

písmo slabičné – jednotlivé znaky představovaly slabiky (Chetité, Peršané aj.)
písmo hláskové – zpočátku souhláskové (Féničané – 22 písmen abecedy)
písmo řecké – Řekové doplnili znaky pro samohlásky – vzniklo první hláskové
  písmo na světě – řecká alfabeta – z ní se vyvinuly 2 větve:

  • větev východní (slovanská) – hlaholice, cyrilice, azbuka
  • větev západní – latinka
reklama