Přechodníky

Přechodníky

Přechodníky jsou neurčité slovesné tvary.
Jsou to tvary knižní a užívá se jich převážně v psaných projevech, navíc dnes jsou často pociťovány jako tvary zastaralé

Přechodníky vyjadřují děj, který doprovází a doplňuje základní děj vyjádřený přísudkovým slovesem. Jeden ze dvou dějů můžeme vyjádřit přechodníkem ale jen tehdy, mají-li oba děje společný podmět, např.:
podmět
Př.: Chlapec jsa zaujat hrou neslyšel matčin hlas. 
(Chlapec – podmět, jsa – děj vyjádřený přechodníkem, neslyšel – děj vyjádřený přísudkovým slovesem)

Přechodníky mají 3 tvary:
a) pro rod mužský
b) pro rod ženský a střední
c) společný tvar pro množné číslo všech rodů

Rozlišujeme 2 druhy přechodníků:
1. přechodník přítomný
2. přechodník minulý

1. Přechodník přítomný

– vyjadřuje děj probíhající současně s dějem přísudkového slovesa
– tvoří se zpravidla od sloves nedokonavých 

 • u sloves zakončených ve 3.os.mn.č. na -ou užíváme koncovky:
  • -a (jsa, čta, tiskna) – Dědeček čta knihu(,) nevnímal okolí.
  • -ouc (jsouc, čtouc, tisknouc) – Matka tisknouc dítě k sobě(,) zpívala mu.
  • -ouce (jsouce, čtouce, tisknouce) – Děti jsouce unaveny(,) usínaly. 
 • u sloves zakončených ve 3.os.mn.č. na užíváme koncovky:
  • -e (zpívaje, prchaje, tleskaje) – Kos vytrvale zpívaje(,) bavil svými trylky okolí.
  • -íc (zpívajíc, prchajíc, tleskajíc) – Dívka prchajíc před deštěm(,) běžela domů.
  • -íce (zpívajíce, prchajíce, tleskajíce) – Diváci nadšeně tleskajíce(,) stáli kolem.
2. Přechodník minulý

– vyjadřuje děj předcházející před dějem přísudkového slovesa
– tvoří se zpravidla od sloves dokonavých 

 • je-li v příčestí minulém před -l samohláska, tvoří se koncovkami:
  • -v (probudiv, posilniv) – Posilniv se horkým čajem(,) vydal se na túru.
  • -vši (probudivši, posilnivši) – Probudivši se hlukem(,) dítě se rozplakalo.
  • -vše (probudivše, posilnivše) – Posilnivše se(,) pustili se chlapci do práce. 
 • je-li v příčestí minulém před -l souhláska, tvoří se koncovkami:
  • – 0, tj. bez koncovky (přines, přived) – těchto tvarů se užívá velmi zřídka
  • -ši (přinesši, přivedši) – Přinesši domů štěně(,) vzorně se něj starala.
  • -še (přinesše, přivedše) – Přivedše koně do stáje(,) napojili je.

Poznámky:
– přechodníky některých sloves ustrnuly a staly se příslovci, např. chtě/chtíc, nedbaje/nedbajíc, nehledě, nechtě/ nechtíc, nemluvě, počínaje, počítaje, soudě/soudíc, vleže, vsedě, nebo předložkami, např. vyjma
– rozvitou přechodníkovou vazbu je možné, ale nikoli nutné, oddělit čárkou

reklama