Přídavná jména

Přídavná jména

Přídavná jménaRodVzoryKoncovky
TvrdáM
Ž
S


Mladý
Mladá
Mladé
MěkkáM
Ž
S


Jarní
Jarní
Jarní
PřilastňovacíM

Ž

S
-ův
-in
-ova
-ina
ovo
ono
Otcův
Matčin
Otcova
Matčina
Otcovo
Matčino

Závěr
Přídavná jména měkká = -i/í
Přídavná jména tvrdá/přivlastňovací = -y/ý (pouze v 1. a 5. pádu mn. č. = -i/í). V 7. pádu mn. č. = -ými

Tvoření tvarů přídavných jmen

Přípona -ný/-ní (tj. zdvojování -nn-)
Tvoříme přídavná jména od podstatných jmen, u kterých je kořen zakončen -n (pokud za kořenem končícím na -n následuje koncovka, odtrhneme ji).

Př:

KmenPříponaSlovo
Kámen
Plyn
Víno
Obran(a)
+ný
+ný
+ný
+ný
Kamenný
Plynný
Vinný
Obranný
Den
Telefon
rán(o)
+ní
+ní
+ní
+ní
Denní
Telefonní
Ranní

Pozor!
Přidáme-li příponu –ík nebo –ice (např. při tvoření podst. jmen), ke zdvojování nedochází: 

Pamatuj!
Ranní (od slova ráno = část dne) X raný (brzký, dřívější)

Přídavná jména utvořená od názvů zvířat

Přípona -í
Touto příponou tvoříme přídavná jména utvořená od názvů zvířat. Zde se souhláska nezdvojuje. 
Př.: Jelen = jelení, klokan = klokaní,…

Přípona -ský a -ští
Přípona -ský v jednotném čísle (český, polský,…)
Přípona -ští v množném čísle (čeští, polští,…)

Stupňování přídavných jmen

Některá přídavná jména mají schopnost vyjadřovat trojí stupeň vlastnosti – to znamená, že se dají stupňovat:

1. stupeň2. stupeň3. stupeň
Základní míra vlastnostiVětší míra vlastnostiNejvětší míra vlastnosti
Tvoří se z 1. stupně
příponami -ejší, -ější, -ší, -í
Tvoří se z 2. stupně
předponou -nej-
Rychlý
Tmavý
Sladký
Lehký
Rychlejší
Tmavější
Sladší
Lehčí
Nejrychlejší
Nejtmavější
Nejsladší
Nejlehčí

Některé obtížnější tvar při stupňování přídavných jmen
Hezký – hezčí
Lehký – lehčí
Blízký – bližší
Prudký – prudší
Hebký – hebčí i hebčejší
Vlhký – vlhčí i vlhčejší 
Lidský – lidštější 
Přátelský – přátelštější 
Snadní – snažší
Zadní – zazší 
A další…

Nepravidelné stupňování přídavných jmen
Dobrý > Lepší > Nejlepší
Zlý > Horší > Nejhorší

Větší nebo menší míru vlastnosti můžeme také vyjádřit pomocí některých příslovcí (p.míry): Př.: málo slavný, poměrně slavný, docela slavný, dosti slavný, velmi slavný apod.

Opisné stupňování přídavných jmen
Tvary 2. a 3. stupně se netvoří pravidelně u přídavných jmen vyjadřujících vztahy. Vlastnost se u nich stupňuje pomocí příslovcí jako např. více, nejvíce, silně, silněji, nejsilněji apod.:
Př.: více žádoucí, nejvíce překvapující, silně krátkozraký, silněji vyvinutý apod.

Opisné tvary se vyskytují také při stupňování u přídavných jmen přejatých a u přídavných jmen dějových. Větší/největší míra vlastnosti se vyjadřuje pomocí příslovcí více/nejvíce, menší/nejmenší míra vlastnosti pomocí příslovcí méně/nejméně:
Př.: více (nejvíce) efektivní i efektivnější (nejefektivnější), méně (nejméně) schopný i schopnější (nejschopnější) apod.

Souhláskové změny při stupňování přídavných jmen
Př.:
Ch – š: Suchý – sušší
S – š: Vysoký – vyšší
D – z: Snadný – snazší
H – ž: Drahý – dražší
Z – ž: Blízký – bližší

reklama