Shoda přísudku s podmětem

Shoda přísudku s podmětem

Přísudek se s podmětem shoduje: 

  • v osobě 
  • v čísle 
  • v rodě – pokud je přísudkové sloveso:
   • v minulém čase (Chlapec seděl u svého stolku.)
   • v trpném rodě (Matka byla naprosto zděšena.)
   • v podmiňovacím způsobu (Auto by zastavilo u domu.)

A) Pokud je přísudkové sloveso v minulém čase, řídíme se těmito pravidly:

Rod podmětuKoncovkaPříklad
Mužský životnýIDiváci po premiéře nadšeně tleskali.
Mužský neživotnýYStromy v sadě na jaře nádherně rozkvetly.
Ženský neživotnýYKamarádky se na oslavě dobře bavily.
Střední neživotnýAAuta do sebe najednou narazila.
 • Některá podstatná jména mohou mít životnou koncovku -i, -é, -ové (např. slanečci, ukazatelé, skutkové) i neživotnou -y, -e (např. slanečky, ukazatele, skutky), i když označují jen věci neživé – shoda přísudku se pak řídí touto koncovkou:
  Slanečci chutnali velmi dobře. X Slanečky chutnaly velmi dobře.
  Všichni ukazatelé byli už stanoveni. X Všechny ukazatele byly už stanoveny.
  Jeho skutkové byli chvályhodní. X Jeho skutky byly chvályhodné.
 • Podstatná jména lidičky, rodiče, koně mají sice koncovky neživotné, ale ve vztahu k přísudku se chovají jako jména životná, tzn. v přísudku píšeme -i:
  Lidičky se seběhli na náměstí. Rodiče mi koupili nový počítač. Koně se náhle splašili. 
 • Podstatné jméno dni/dny má shodu jako jména neživotná , tzn. v přísudku píšeme -y, ale u zastaralého tvaru dnové, který má životnou koncovku, je v přísudku -i:
  Dni/dny prázdnin utekly velmi rychle. X Jeho dnové se naplnili.
 • Podstatné jméno dítě má tvar středního rodu. V množném čísle má tvar děti shodu podle ženského rodu (vzor kost), tzn. v přísudku píšeme -y:
  Děti si hrály na pískovišti.

B) Pokud je podmět několikanásobný, řídíme se těmito pravidly:

 • Při spojení několika podstatných jmen v podmětu upřednostňujeme rod:
  • mužský životný před všemi ostatními: Vrabci a vlaštovky létali nad střechami.
  • ženský před středním: Husy a housata se batolily na dvoře.
 • Pokud je podmět ve větě umístěn až za přísudkem, je možná shoda s podstatným jménem, které stojí nejblíže přísudku, tzn. v přísudku můžeme psát -i/-y:
  Na louce se pásli/y ovce a berani. Na akedemii vystoupili/y žákyně a žáci naší školy.
 • Pokud jsou jména v podmětu spojena předložkou s (např. bratr se sestrou), řídíme se pravidlem o přednosti rodů nebo se řídíme výrazem v 1.pádě:
  Sestra s manželem se přestěhovala/i do Prahy. Balet se svým choreografem nám připravil/i skvělý umělecký zážitek.
 • Pokud jsou v podmětu jména středního rodu a alespoň jedno je v jednotném čísle, píšeme v přísudku -y:
  Štěně a koťata dováděly na trávníku. Švédsko a Norsko se zúčastnily mistrovství světa v ledním hokeji.
reklama