Slovní druhy

Slovní druhy

Přehled slovních druhů

Podle věcného a mluvnického významu rozeznáváme 10 druhů slov:

Slova ohebná

– skloňují se

1. podstatná jména (pes, Honzík, prázdniny)
2. přídavná jména (černý, zajímavý, starý)
3. zájmena (já, tento, všichni)
4. číslovky (jeden, druhý, troje)

– časují se

5. slovesa (běhat, malovat, radovat se)

Slova neohebná
– jejich tvary se nemění

6. příslovce (rychle, pečlivě, velmi)
7. předložky (na, k, okolo)
8. spojky (a, neboť, protože)
9. částice (ať, nechť, kéž)
10. citoslovce (ach, bum, žbluňk)

Některá slova mohou být v různých větách různými slovními druhy:

Př.:    Nemocný 1 se uzdravil. Byl 1 to starý 6 a nemocný 2 člověk 7.

Řetěz točí ozubeným 8 kolem 9. Kolem byla tma. Kolem rybníka rostlo rákosí.

Ráno bylo svěží a jasné. A bylo vše hotovo.

Mluvnický a věcný význam slova

Mluvnický (gramatický) význam – tento význam vyjadřuje slovo svým tvarem,
tj. je určen mluvnickými kategoriemi (mluvnické kategorie = mluvnické
významy):

Př.: mluvnický význam slova ulicí – 7.p., j.č., r.ženský, vzor růže,
mluvnický význam slova hříbat – 2.p., j.č., r.střední, vzor kuře.

Věcný (lexikální) význam – je skutečnost, kterou slovo pojmenovává:

Př.: věcný význam slova kočka – domácí zvíře, které má za úkol chytat myši,
věcný význam slova hřiště – místo určené pro hry a sportovní aktivity.

reklama