Způsoby tvoření slov

Způsoby tvoření slov

Způsoby tvoření slov
Nová slova se tvoří ze slov, která již v jazyce existují. Rozlišujeme:

a) slova motivovaná – můžeme zjistit, ze kterého slova vznikla (např. slovo moudrost
vzniklo ze slova moudrý, slovo okamžik vzniklo ze slov oko
a mžik apod.)

b) slova nemotivovaná (základová neboli prvotní) – nemůžeme zjistit, jak vznikla
(např. slova jako bratr, chléb, malý, srdce, stůl apod.)

Nauka o tvoření slov (derivatologie) se zabývá způsoby tvoření slov motivovaných,
jejich stavbou a vztahy k jiným slovům.
V českém jazyce se nová slova tvoří 3 způsoby:

-odvozováním
– skládáním
– zkracováním

Při tvoření slov je nejdůležitější rozčlenění slov na:

slovotvorný základ – je to část slova, kterou mají společnou slovo základové
a slovo odvozené (tj. část, která přechází ze slova
základového na slovo odvozené). Jeho součástí bývá
kořen slova.
slovotvorné prostředky (formanty) – jsou to předpony a přípony. Připojují
se k slovotvornému základu a díky nim vzniká nové
slovo.

1. Odvozování (derivace)
Je to způsob tvoření slov, kdy ke slovotvornému základu přidáváme předpony a přípony, příp. jen koncovku. V českém jazyce je odvozování nejčastějším způsobem tvoření slov.

Základové slovo: cvičit Odvozené slovo: secvičit Slovotvorný základ: cvičit
Základové slovo: jevit Odvozené slovo: jeviště Slovotvorný základ: jevi
Základové slovo: kdo Odvozené slovo: někdo Slovotvorný základ: kdo
Základové slovo: moře Odvozené slovo: námořník Slovotvorný základ: moř
Základové slovo: plechový Odvozené slovo: plechovka Slovotvorný základ: plechov
Základové slovo: škola Odvozené slovo: školní Slovotvorný základ: škol
Základové slovo: učit Odvozené slovo: učitel Slovotvorný základ: uči
Základové slovo: učitel Odvozené slovo: učitelka Slovotvorný základ: učitel
Základové slovo: znít Odvozené slovo: rozeznít Slovotvorný základ: znít
Základové slovo: zničit Odvozené slovo: zničený Slovotvorný základ: znič
Základové slovo: život Odvozené slovo: životní Slovotvorný základ: život

Typy odvozování

Základové slovo + přípona 
dát + va 

Odvozené slovo: dávat

Předpona + základové slovo 
vy + malovat 

Odvozené slovo: vymalovat

Základové slovo + koncovka 
opravit + a 

Odvozené slovo: oprava

Předpona + základové slovo + přípona 
ná + čelo + ník 

Odvozené slovo: náčelník

Předpona + základové slovo + koncovka 
ob + oči + í 

Odvozené slovo: obočí

Poznámka:
– při odvozování slov může dojít ke změnám hlásek ve slovotvorném základu:
– krácení nebo dloužení samohlásek (slíbit – slib, hrad – hrádek)
– střídání samohlásek (stůl – stolek, dělat – dílo, probíhat – průběh)
– vznik nebo zánik samohlásky (zamknout – zamykat, pes – psí)
– změny souhlásek (krk – krček, parohy – parůžky, spěch – spěšně)

2. Skládání (kompozice)

Je to způsob tvoření slov ze dvou a více slov nebo slovotvorných základů. Tímto
způsobem se tvoří především podstatná a přídavná jména. Skládáním vznikají
slova složená (složeniny), např.: hláskosloví, krasobruslař, plynojem, vodovod apod.
V českém jazyce tento způsob tvoření slov není příliš častý a nejvíce se využívá
při tvoření odborných názvů, např. citoslovce, pravoúhlý, rovnoramenný, úhloměr
apod.

Slova složená (složeniny) můžeme rozdělit na:

Složeniny vlastní – nedají se rozložit na volné spojení slov (např. dějepis,
jihozápadní, novověk)

Složeniny nevlastní – dají se rozložit na samostatná slova
(např. zeměkoule: země + koule, díkůvzdání: díků + vzdání,
spolupracovat: spolu + pracovat)

V českém jazyce v současnosti přibývá složenin, z nichž jedna část je cizího původu
(např. biopotraviny, topmodelka, ultralehký). Takové složeniny označujeme jako
složeniny hybridní.

Poznámky:
– některé složeniny jsou spojeny tzv. spojovníkem
– spojovník píšeme tehdy, jsou-li obě složky v souřadném vztahu a je-li první složka
zakončena na:

-sko (francozsko-český)
-cko (politicko-organizační)
-ně (literárně-hudební)
-ově (ideově-politický)

– spojovník nepíšeme u složených přídavných jmen:

   • která vznikla z ustáleného spojení přídavného jména a podstatného jména
    (např. vysokoškolský – vysoká škola, středočeský – střední Čechy)
   • jejichž obě složky jsou v souřadném vztahu a není-li první složka zakončena
   • na –sko, -cko, -ně, -ově (např. sladkokyselý)
    u kterých je první složka tvořena podstatným jménem (např. palivoenergetický)

3. Zkracování (abreviace)

Je způsob tvoření slov zkracováním základových slov nebo ze zkrácených částí
základových slov. Zkracováním vznikají iniciálové zkratky, zkratky, slova
zkratková a značky.

Iniciálové zkratky

Vznikají z počátečních písmen (iniciál) jednotlivých slov názvu. Píšeme je velkými
tiskacími písmeny bez teček a při výslovnosti je obvykle hláskujeme. Jsou nesklonné.
Např.:

ČR (čé er)
OSN (ó es en)
USA (ú es á)

Zkratky

• Vypíšeme zpravidla první písmeno slova nebo slov, příp. slabiku tak, aby
zkratka končila souhláskou. Za takovou zkratkou píšeme tečku.
Např.:

č. j. (číslo jednací)
př. Kr. (před Kristem)
př. n. l. (před naším letopočtem)
s. r. o. (společnost s ručením omezeným)
v. r. (vlastní rukou)

• Někdy u zkratek vypisujeme první a poslední písmeno nebo písmena.
Nepíšeme za nimi tečku.
Např.:

pí (paní)
fa, fy, fě (firma, firmy, firmě)

•Závazné je psaní oficiálních zkratek akademických titulů:
Např.:

MUDr. (doktor všeobecného lékařství)
MVDr. (doktor veterinární medicíny)
JUDr. (doktor práv)
PhMr. (magistr farmacie)
Ing. (inženýr)
Mgr. (magistr)
Bc. (bakalář)
CSc. (kandidát věd)
DrSc. (doktor věd)

Slova zkratková
Vznikají spojením počátečních písmen nebo slabik několikaslovného názvu.
Zkratková slova se dají skloňovat (např. Eurotel, -u, Sazky, -y apod.).
Např.:

Čedok (Česká dopravní kancelář)
Tredos (Třebíčská dopravní společnost)
sitkom (situační komedie)

Značky
Mají ustálený grafický obraz, příp. jsou tvořeny písmeny z cizích abeced nebo
zvláštními grafickými znaky. Nepíšeme za nimi tečku.

   • značky měr a vah (mm, cm, dm, km, g, dkg, kg, t, ml, cl, l, …)
   • značky měn (Kč, $, €)
   • fyzikální veličiny a jednotky (f – síla, g – zemské zrychlení,
    W – watt, A – ampér, Hz – hertz)
   • matematické pojmy (r – poloměr, sin – sinus)
   • hudební pojmy (p – piano, ff – fortissimo)
   • chemické prvky (s velkým počátečním písmenem, H – vodík,
    O – kyslík, Al – hliník, Au – zlato)

Značkami jsou také číslice (arabské i římské).
Označení hodin a minut oddělujeme tečkou, např. 12.25h nebo 12.25 hod.
Označení finančních částek oddělujeme čárkou, např. 59,90 Kč.

reklama