Zvuková stránka věty

Zvuková stránka věty

Zvuková stránka věty
V řeči seskupujeme slova do zvukových a významových celků – tzv. větných úseků.
Ve větách a větných úsecích využíváme různé zvukové prostředky jako jsou:

   • tempo
   • pauza
   • důraz
   • melodie

Tempo
– tempo řeči je rychlost, jakou mluvčí hovoří

Pauza
– člení věty na větné úseky
– slouží k nadechnutí, ale neměli bychom ji dělat tam, kde by mohla narušit význam sdělení.

Důraz
– je zesílený přízvuk na slově, které chceme vyzvednout pro jeho význam
– v mluveném projevu můžeme důraz vyjádřit na kterémkoli místě věty, nejčastěji na jejím
začátku nebo konci

Větná melodie (intonace)
– je dána změnami výšky a síly hlasu
– vyjadřuje postoj mluvčího k obsahu sdělení
– podle melodie, která může být stoupavá, klesavá nebo kombinovaná, rozlišujeme i obsah
vět, např. oznámení (Zítra jedeme na exkurzi do Prahy.), otázku (Zítra jedeme na exkurzi do
Prahy?) nebo zvolání (Zítra jedeme na exkurzi do Prahy!)
– v písmu naznačují větnou melodii interpunkční znaménka

Při mluveném projevu dbáme na vhodné tempo řeči a pauzy, kterými členíme věty na menší
úseky. Jestliže chceme některé slovo zdůraznit, zesílíme jeho přízvuk tím, že na něj dáme
důraz. Členění řeči na úseky pomocí pauz, intonace a přízvuku se nazývá frázování.

Vedle zvukových prostředků jazyka doprovázejí promluvu i tzv. prostředky mimoverbální
(nonverbální) komunikace (např. výraz obličeje, gesta, pohyby apod.).

reklama